Emniyet müdürlüklerinde görevli personelin öğrenen organizasyona ilişkin algıları: Konya ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Öğrenen organizasyonlar sürekli gelişen dünyada bilginin akışına ayak uydurabilen ve kendini yenileyebilen organizasyonlardır. Öğrenen organizasyonların temel alt boyutları kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan vizyon, sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenmedir. Bu araştırmanın amacı, Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen organizasyona ilişkin algılarını incelemektir. Aynı zamanda bazı değişkenlere göre öğrenen organizasyon algı düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmektir. Araştırmanın evrenini 2007 yılı Temmuz ayında Konya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personel oluşturmaktadır. Araştırmada personelin öğrenen organizasyona ilişkin algılarını ölçen Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 4269 kişi olmakla birlikte, araştırmanın örneklemi 1051 kişidir. Araştırmaya ait bulgulara bakıldığında Emniyet Teşkilatı personelinin öğrenen organizasyona ilişkin orta düzeyde bir algıya hakim olduğu görülmektedir. Araştırmanın değişkenlerine ait sonuçlara bakıldığında ise, öğrenen organizasyon algısının personelin görev süresine, rütbesine ve görev yerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Learning organizations are adaptive for knowledge speed and they are renewable in the growing world. Main bottom dimensions for the learning organization are personel mastery, mental models, shared vision, system thinking and team learning. The main idea for this reaserch is analyse the sensation of the employees of the police department for learning organizations. Meanwhile it will help to check some factors of the learning organization perception level. The reaserch system is employees of the Konya Police Department on July 2007. The Likert scale used on this reaserch. The universe of research was consisted of 4269 personnels and the sample set of research was consisted of 1051 personnels. When you look for the datas for the research, Police organization personel has mid level of appremensions about learning organizations. When you look the results for the factors of research, learning organizations sensations are having some differences. The reasons for the differences are tenure, dignity, duty place of the staff.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konya, Police department, Emniyet müdürlüğü, Öğrenen organizasyon, Learning organization

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güler, M. (2008). Emniyet müdürlüklerinde görevli personelin öğrenen organizasyona ilişkin algıları: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.