İş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunların bireysel performansa etkileri: Perakendecilik sektöründe bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İçinde yaşadığımız bu çağda dünyamız hızlı değişim hareketlerine sahne olmaktadır. Yaşanan bu değişime işletmelerde kayıtsız kalmamaktadırlar. Dünya nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğu dikkate alınırsa bu nüfusu aktif hale getirmemek düşünülemez. Yasal düzenlemeler, toplumsal değişim, eğitim seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerle kadınlar iş yaşamında daha fazla yer almaya başlamışlardır. Buna rağmen kadınların iş hayatında uzun süreli bulunmaları çeşitli sorunlardan dolayı hala istenen düzeye ulaşamamıştır. Bu bilgiler kapsamında araştırmamızın ana konusunu ?İş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunların bireysel performansa etkileri: perakendecilik sektöründe bir uygulama? oluşturmaktadır. İşletmeler yaptıkları çalışmalarla bireylerin performansını yükselterek örgütsel performansın arttırılmasını amaçlamaktadırlar. Diğer bir deyişle örgütlerde yer alan bireylerin performansındaki artış, grup ve kurum performansına da olumlu olarak yansımaktadır. Bu nedenle hiçbir şekilde ayrım yapmadan kadın-erkek tüm çalışanlara eşit şartlar sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada geçmişten günümüze kadının çalışma hayatındaki konumu incelenmekte, çalışan kadınların karşılaşmış oldukları sorunlar ve bu sorunların bireysel performansa etkileri ortaya koyulmaktadır. Araştırma Konya ilinde perakende sektöründe faaliyette bulunan çeşitli market çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak literatür ve alan araştırması olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu elde edilen bulgular istatistiki yöntemler ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan hareketle kadın çalışanların perakende sektöründe birçok sorun ile karşılaştığı ve bu sorunların bireysel performanslarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmak mümkündür.
Our world witnesses rapid change movements in this century. Enterprises are also not concerned to this change. When it is considered that half of the world population consists of women, not to activate this population can not be thought. Women started to be in the business life more due to reasons such as legal regulations, social upheaval, increase in education level. Nevertheless, long term existence of women in business life did not reach to the desired level because of various problems. The main subject of our research in the scope of this information includes ?effects of problems that women meet in the business life to personal performance: an application in retail sector?. Enterprises aim organizational performance increase by elevating performances of individuals with their studies. In other words, performance increase of individuals in organizations reflects to group and institution performance positively. Therefore, equal conditions should be presented to all individuals including women-men without making distinction. In this study, position of woman in business life is examined, problems that working woman meets and effects of these problems to the personal performance are put forward. The research was conducted on various active market employee in the retail sector in Konya. Two methods were used; literature and area research as research method. Findings obtained as the result of the research were evaluated with statistical methods. It is possible to reach the result from this study that women employee meet many problems in the retail sector and these problems effect their personal performance negatively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın sorunları, Women problems, Kadınlar, Women, Perakende sektörü, Retail sector, Performans, Performance, Çalışan kadınlar, Working women, İş hayatı, Work life

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özağır, A. (2010). İş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunların bireysel performansa etkileri: Perakendecilik sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.