Göcekler (Mut-Mersin) manyezitlerinin Meram (Konya) manyezitleri ile karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada; magnezyum elementi ve manyezit cevheri, ülkemiz manyezit yatakları ve rezervleri, manyezit üretim yöntemleri, Konya-Meram manyezitleri ve Mersin-Mut manyezitlerinin jeolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu iki bölgeden alınan manyezitler ile hazırlanmış tuğlalarının mukayesesi ve manyezit tuğlası üretimine yönelik fabrika kurulumu fizibilite çalışmaları ile ilgili literatür ve laboratuar çalışması yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada ham manyezitin doğada nasıl bulunacağından, arama, işletme, zenginleştirme yöntemleri, sinterlenmesi, manyezit tuğla imalatı, uç ürün refrakterlik testleri ve metotlarına kadarki uygulamalar, ortalama maliyetler, süreçler hakkında araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak elde edilen veriler; Konya-Meram manyezitleri ile hazırlanan tuğlaların ortalama gözenek hacmi 8,7 cm3, porozite oranı %10 ve tabii yoğunluğu 3.01 gr/ cm3, Mersin-Mut manyezitleri ile hazırlanan tuğlalar ise gözenek hacmi ortalama 11,35 cm3, porozite oranı %13.75 ve tabii yoğunluğu ise 3.01 gr/cm3 olarak tespit edilmiştir. Porozite oranları arasında farkın sebebi kimyasal analizde görüldüğü üzere değişik değerlerdeki kalsiyum oksitten kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yoğunlukların eşit olması da tuğlalardaki muhtelif yüzdelerde bulunan bileşik MgO, Fe2O3 ve CaO oranlarının poroziteden kaynaklı kayıpları dengelemesidir. Nitekim tuğlalar arasında çok büyük farklılar olmadığı gözlemlenmiştir.
In this study, magnesium element and magnesium ore, magnesite reserves and deposits of our country, magnesite productioın methods, geological, physical and chemical properties of Konya - Meram magnesites and Mersin - Mut magnesites, comparison of two bricks which are made of the magnesites of these two different areas, relavant literature and laboratory studies concerning the feasibility studies of a factory producing magnesite brick were conducted. Also, the studies concerning how to search raw magnesite in the nature, prospecting, processing, ore dressing methods, sintering, magnesite brick production, applications up to the refractoriness tests and methods of end product, the average costs and studies about the process were carried out. As a result,the data obtained is showing that the the bricks produced by Konya-Meram magnesites have average pore volume of 8,7 cm3, %10 porosity and 3,1 gr/cm3 density, on the other hand the bricks produced by Mersin-Mut magnesites have average pore volume of 11,35 cm3, %13,75 porosity and 3,1 gr/cm3 density. The reason of the difference between these two porosity values is believed to be the calcium oxide which is determined in the chemical analysis. In addition, various percentages of MgO, Fe2O3 ve CaO in the bricks cover up the loses occuring because of the porosity, so the two densities are determined as equal. In fact, it was observed that there were no big differences between these two bricks.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Magnezyum, Manyezit, Manyezit tuğla, Refrakter malzeme, Magnesite, Magnesite brick, Magnesium, Refractory material

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sözal, S. (2011). Göcekler (Mut-Mersin) manyezitlerinin Meram (Konya) manyezitleri ile karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.