Etyolojik tanıları FMF olan yetişkin hemodiyaliz hastaları ve diğer etyolojik tanılı hastaların kan serumlarında, bazı laboratuar testlerinin değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ailesel Akdeniz ateşi hastalığı otozomal resesif geçiş gösteren inflamatuar bir hastalıktır. Ermenistan, İspanya, Türkiye gibi ülkelerde sık görülür. Genel olarak Akdenize kıyısı olan ülkelerde daha çok karşımıza çıkan bu hastalık, Arab ülkelerinde özellikle Lübnanda görülür. Credit çalışması (Chronic Renal Disease In Turkey) raporlarına göre Türkiye de hemodiyaliz hasta sayısı 50.000 rakamına ulaşmıştır. FMF ülkemizde 1/1000 oranında görülmekte olup, hastalığın taşıyıcılığı ise, oldukça yüksektir (1/5). Amacımız; insidans ve prevalansı giderek artan SDBY' nin, etyolojik tanıları FMF olanlarının diğer etyolojik tanılı olanlar ile mukayesesini yapmaktır. Metod: Çalışmaya dahil edilme kriterleri: yetişkin olmak - pediatrik hasta olmamak, SDBY tanısı konulmuş olmak - periton tedavisi görmüyor olmak, hemodiyaliz tedavisine karar verilmiş olmak, haftada en az 3/7, 4 saat tedaviyi kabul ediyor olmak. Ayrıca kan biyokimya değerlerini etkilemesi muhtemel gıdalar ve beslenme şekilleri konusunda, özel eğitime katılmayı kabul etmek. Etyolojik tanı farklılıklarına göre gruplar: 1 .grup: etyolo-jisi bilinmiyor, 2,grup: uzun süren ve tedavi edilememiş hipertansiyon,3.grup: tip II diyabet, 4.grup: fmf (renal amiloidozis), ö.grup: polikistik böbrek, ö.grup: ürolojik hastalıklar, 7.grup: pyelonefrit, 8.grup: diğerleri. Çalışmaya dahil edilen hastalarımızın bireysel izinleri alınmış ve kan tahlilleri hemodiyaliz öncesi; Vitros FS 5.1 ile Vit-ros 950 cihazları ve Abott Architect 2000 SR ile Beck-man Coulter Access 2 cihazları ile çalışılmıştır. Çalışma; 2007 yılı Mart ayından başlamış ve 2009 Mart ayı dahil sona ermiştir (25 Ay). Yıllık yaklaşık ortalama 70 hastanın kan biyokimya takipleri 25 ay süresince yapılmış ve bu değerler özel hazırlanan formlar ile arşivlenmiştir. Çalışma kriterlerine uyan hastalarımız, toplam sekiz grup olan etyolojik tanı gruplandırmasına tabi tutulmuştur. Tüm grupların Ca, K, P, CaxP, dztCaxP, PTH de-ğerlerine-bakılarak FMF ile diğer grupların istatistiksel açıdan değerlendirilmeleri yapılmıştır. Bulgular: 25 aylık toplam sürede, diyalize giren hastaların tamamı üzerinden, grupların % değerlendirme bulguları şu şekilde çıkmıştır: % 16.5 l.grup etyolojik özelliğe sahip olan hastalar, 2.grup %19.9, 3.grup %38.9, 4.grup %4.3, 5.grup %6.7, ö.grup %3.7, 7.grup % 1.7 ve 8.grup hastalar tüm hastaların %8.3' ünü oluşturmaktadır. Düzeltilmiş (dzt) CaxP, fmf grubu için 50.82016.918, diğer gruplarda 44.53016.845. Dzt CaxP fmf ve diğer gruplar arasında anlamlı (P0.0290.05) bulunmuştur. PTH, fmf için 547.164435.863, diğer gruplarda 392.028439.363 değerleri ile anlamlı (P0.0390.05) bulunmuştur. Dzt Ca, fmf grubunda 10.2221.561 ve diğer gruplarda 9.2452.208 değerleri ile anlamlı (P0.0090.05) bulunmuştur. CaxP, fmf grubunda 50.54916.949 ve diğer gruplarda 43.61016.771 değerleri ile (P0.0150.05) farklılık tespit edilmiştir. Sonuç: FMF grubu; düzeltilmiş Ca, düzeltilmiş CaxP, PTH, normal CaxP değişkenleri (P value 0.05) ile diğer hastaların değerlerinden farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. PTH değerindeki dikkat çekici yükseklik, fmf ve sekonder hiper paratroidzm (SHPT) ilişkisinin olup olmayacağı sorusunu aklımıza getirmiştir.
Familial Mediterranean fewer is a hereditary (outosomal resesif) inflamatory disorder that affects in the Armenian people, Sephardi Jews, people from Turkey, The Arab countries and Lebanon. It is prominetly present from around the Mediterranean Sea. It showns in proportione as 1/1000 in Turkey and fmf porter patient proportione mostly high rate 1/5. End stage renal disease patients increasing while going total number of attendance in CREDIT reports quantity 50.000 patients (Chronic Renal Disease In Turkey). Our country in Turkey increases both fmf patients and end stage renal disease (esrd) patients. This study our study aim the assesment of etiology incidence and prevalence state of being widespread in familial Mediterranean fewer and other etiology in the end stage renal disease patients in addition to compare some laboratory testing in the blood serum. Method: This work included to be criteria: 1.being an adult patients, not pediatric patients 2.being a hemodialysis patients, not peritoneal patients 3. accepted, this treatment ›n the week three session and avery session minimal four hours, 4.accepted, special training in with chronic renal failure diets. All the patients etiology of ESRD was determined in eight groups. This groups; 1.group: the etiology was undetermined 2.group: hypertension accounted for, 3.group: diabetes mellitus type II, 4.group: familial Mediterranian fewer, 5.group: polycystic k›dneys, 6.group: uropathy, 7.group: choronic pyelonephritis, 8.group: the other etiology causes (malignant,e.t.c). Furthermore was determined blood levels Ca, K, P, PTH, CaxP in all the groups and this condition has been worked statisticaly. All the patient’s bloods are taken prehemodialysis and santrifuged at the 30 minute latest. The blood serum has been analysed, Vitros FS 5.1 ile Vitros 950 apparatus and Abott Architect 2000 SR in with Beckman Coulter Access 2 in with apparatus. Results: Our study was shown, ›n the 25 month study of an anuual 70 adult patients with end – stage renal disease in our center hemodilysis. The etiology of ESRD was determined in eight groups. The first etiology groups, 25 month totaly incidence (%); 16.5 % was undetermined, the second group: 19.9 %, 3.group: 38.9 %, 4.group: 4.3 %, 5.group: 6.7 %, 6.group: 3.7 %, 7.group: 1.7 %, 8.group: 8.3 % the etiology causes was accounted. The datum which all the groups were numerical analised an annual; 1.group: 11 adult hemodialysis patients 2.group: 14 patients, 3.group: 27 patients, 4.group: 3 patients, 5.group: 5 patients, 6.group: 3 patients, 7.group: 5 patients, 8.group: 2 patients was occured. FMF groups blood levels CaxP 50.820±16.918 was differently determined the other groups 44.530±16.845. (value statistically, P0.029<0.05). PTH value; 547.164±435.863in the fmf group , the other groups 392.028±439.363 (value statistically, P0.039<0.05) has been determined. When the all groups average showns in the table 4. Ca value; 10.222±1.561 in the fmf group and the other groups 9.245±2.208 (value statistically P0.009<0.05). CaxP value; 50.549±16.949 in the group fmf and the other groups: 43.610±16.771 (value statistically P0.015<0.05) have been found. Conclusion: FMF group; Ca, CaxP, PTH, (P value < 0.05) with the other groups differently were found. Futhermore, especially PTH value elevation attentiveness and fmf with likelihood secondary hyper paratroidsm (SHPT) are releated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

49

Sayı

4

Künye