Koruma tedbirlerinden tutuklama

Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modern Ceza Muhakemesi Hukuku'nun temel amacı, gerçeğin ortaya çıkarılması sırasında izlenecek yolun ayrıntılı biçimde ortaya konmasıdır. Bu işlemler sırasında insan hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gerekebilecektir. İşte bu aşamada ?kanunilik? ilkesi gereği, sadece kanunun sağladığı alanın içerisinde bu yollara başvurulabilecektir. Modern Ceza Muhakemesi Hukukunun insan hak ve özgürlükleri ile en az bağdaşan tedbiri şüphesiz insan özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran tutuklama kurumudur. Bu nedenle, bir çok ulusal ve ulusal üstü belgede kurallara bağlanmıştır. Anayasa'nın 19. maddesinde kişi hürriyetinin hangi hallerde kısıtlanabileceği ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde de, konu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin maddeleri dışında yeni içtihatlar geliştirmiş ve bu konuda hak mahrumiyetlerini ve keyfilikleri en aza indirmeye çalışmıştır. Tutuklama konusunda temel kaynağımız ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100-108. maddeleridir. Bu kanunun sistematiğine göre, öncelikle tutuklamanın nedenleri belirlenmiştir. Daha sonra tutuklama kararının nasıl verileceği belirlenmiş ve azami tutukluluk süreleri kurala bağlanmıştır. Devam maddelerde tutukluluğun sona ermesi ve salıverilen tutuklunun yükümlülükleri kurallar halinde belirlenmiştir. Tutuklunun tutukevinde barınma ve yaşayışı hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa düzenlenme konmamıştır. Tutuklunun bakım ve iaşesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, yukarıda belirtildiği üzere hak yoksunluğuna uğranılmaması amacıyla gerekli dikkat ve özen gösterilmiştir.
The main aim of Modern Criminal Judgment Law is to produce a detailed way for revealing the truth. During this process, human rights and liberties may be needed to be intervened. At this stage, due to legality principle, these interventions may be done only within the area that law has provided. By all means, the least suiting precaution of Modern Criminal Judgment Law to the human rights and liberties is the notion of arresting. For this reason, arresting is tied to the rules that are written in a lot of international and supranational documents. In the 19th article of the constitutional law, it is stated exactly at which situations arresting should take place. this topic is explained on the fifth (5.) clause of European Convention of Human Rights in detail. European Court of Human Rights has formed new jurisprudences in order to minimize human rights destituteness and arbitrariness. Our main sources for arresting are articles 100-108 of Criminal Judgment Legislation. According to the arrangement of this legislation, the reasons for arresting are defined primarily. Afterwards, how arresting decision is given and maximum duration under arrest are defined by legislations. Remaining legislations define the ending of under arrest time and the obligations of released detainees. The Criminal Judgment Legislation doesn?t have arrangements about detainee?s sheltering and living conditions in jail. Detainee?s living conditions and sustenance are defined in detail in Legislation of Punishment and Safety Precautions? Execution, and as mentioned above, needed attention is given in order for the detainee not to face any human rights destituteness.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kişi özgürlüğü, Person freedom, Koruma tedbirleri, Protection measures, Tutuklama, Arrest

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülüşür, E. (2010). Koruma tedbirlerinden tutuklama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.