20-60 yaş arası kadınların kendi kendine meme muayenesi (KKMM) uygulama davranışları ve farkındalık düzeyleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı 20-60 yaş arası kadınların KKMM konusundaki bilgi ve uygulamalarının neler olduğunun incelenmesidir. Çalışma kapsamına Konya İli Karatay ilçesine bağlı 15 no’lu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 20-60 yaş arası 253 kadın alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanmış bir anket formu ve Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (MKSİMÖ) kullanılmıştır. Veriler bir araştırmacı tarafından ev ziyaretleri yapılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Ortalama ve yüzde dağılımları, Student t-testi, Mann-Whıtney U testi ve Ki kare yöntemle analiz edilmiştir. Kadınların % 66.9’u 39 yaş ve altındadır. Eğitim düzeyleri çoğunlukla ilkokul ve altındadır (% 89.7), çoğunluğu çocuk sahibidir (% 93.3) ve sosyal güvenceleri (% 73.6) vardır. Kadınların % 86.2’ si KKMM hiç uygulamamakta, % 13.8’ i arada bir uygulamaktadır. KKMM her ay düzenli uygulayan kadın bulunmamaktadır. Eğitim ve ailesinde meme kanseri öyküsü olma durumlarının KKMM uygulama durumu ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (p0.05). KKMM uygulamasının aylık düzenli olarak yapılmadığı bulgusuna dayanarak, meme kanseri günümüzde artmasına rağmen KKMM uygulama bilgi ve farkındalığının artmadığını söyleyebiliriz.
The aim of the study was to examine the awareness and practice of BSE among 20-60 years women. A total of 253 women aged between 20-60 years old who live number 15, health center in Karatay District, Konya city were included in the study. A questionnaire which was developed by the researchers based on literature and Champion’s Health Belief Model Scale (CHBMS) were used to collect data. Data was collected by a researcher with face-to-face interwiev in home visits.. Avarage and percentage distrubition were analysed by using student t-test, mann-whitney U test and Chi-square. Of women, 66.9 % were 39 years and younger. Most of the women’s educational level (89.7 %) are primary school or below, most of them have children (93.3 %) and have social security (73.6). Of women, 86.2 % don’t perform BSE and % 13.8 perform BSE but not regularly bases and there isn’t any women who perform BSE regulary bases. The study showed that educational level and history of breast canser in the family were related to perform of BSE (p<0.05). Based on the finding of BSE was not performed montly bases, we can conclude that, althought increasing the rate of breast cancer in our time, knowledge and awarenes of BSE was not increased.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Meme Sağlığı Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye