Elma üretimi yapan tarım işletmelerinde tarımsal ilaç kullanımında yayım yaklaşımları; Karaman ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-05-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Karaman İlinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde tarımsal ilaç kullanımında yayım yaklaşımlarının analizi yapılmıştır. Ayrıca, araştırma alanında uygulanan yayım yaklaşımları ve üreticilerin tarım ilacı kullanma özellikleri ile arazi genişlik grupları, eğitim durumları arasındaki ilişkiler Ki-Kare (X²) yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma, elma üretiminde önemli paya sahip olan Karaman Yöresinde 2008-2009 yılı üretim döneminde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler, 1.689 işletmeden basit tesadüfi örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 67 örnek işletmede anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. Çalışmada Dünya'da elma üretim ve tüketiminin hızla artacağı, Türkiye'de üretimin tüketimi karşılayamayacağı tahmin edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama arazi genişliği 123,08 da, bu alan içinde elma üretiminin payı %76'dır. İşletmelerin ortalama parsel sayısı 5,29 olarak tespit edilmiştir. İşletmeler ortalamasına göre; Gayrisafi Üretim Değeri 202.639,26 TL, Gayrisafi Hasıla 222.137,11 TL ve Brüt Kar 1.107,26 TL bulunmuştur. Elma yetiştiriciliğinde masraf unsurlarının payları incelendiğinde; ilaç ve ilaçlama masraflarının %25,75 ile ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Elma verimi dekara ortalama 1.975 kg ve 1 kg elma maliyeti 0,37 TL hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin katıldıkları yayım yöntemlerinde ilk sırayı %37 ile çiftçi toplantıları almaktadır. Üreticilerin %83,5'inin tarımsal mücadele hizmeti veren kuruluşları tanıdıkları tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda üreticilerin eğitim durumları ile tarımsal mücadele hizmeti veren kuruluşları tanıma durumları arasında %1 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Buna göre tarımsal mücadele hizmeti veren kuruluşları tanıyan üreticilerin eğitim durumlarının yüksek olduğu net olarak tespit edilmiştir.
In this research, the extension approach analysis of agricultural chemicals is held in agricultural enterprises planting apple in Karaman. In addition, we apply Ki-square (X²) test between the extension approaches and the characteristics of agricultural chemical usage and land scope groups or educational conditions of producers. The study is conducted in Karaman city center that has an important proportion in apple planting in 2008-2009 production period. The data used in this research is determined in 67 enterprises out of 1.689 by stratified sampling method of simple random sampling methods and is provided by a questionnaire. By the consequences of the projections held, it is forecasted that the apple production and the consumption will highly increase and the production will not be able to supply the consumption. It is found out that the average land which belongs to the farms is 123,08 da. In these lands, the ratio of apple production land is 76%. It is determined that the average number of parcels of these enterprises is 5,29. According to the mean value of the enterprises; gross production value is 202.639,26 TL, gross product is 222.137,11 TL and the gross profit is 1.107,26 TL. When the portion of the enterprise?s apple production expenditure elements in production expenses is examined, it is determined that the dust and the crop dusting expenditure comes the first with a value of 25,75%. The average efficiency of apple per decare is figured out as 1.975 kg and the cost of a kilo of apple is 0,37 TL. According to the research results, farmer meetings (37%) take the first place among the extension methods used by producers. It is determined that the 83,5% of the producers are aware of the organizations holding agricultural campaign. The evaluation shows 1% meaningful results between the producers? educational conditions and their knowledge about the organizations that hold agricultural campaign. It is clearly observed that the producers who know these organizations are highly educated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarımsal yayım, Tarım ilacı, Karaman, Elma, Agricultural extension, Apple, Pectiside

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karaçayır, H. F. (2010). Elma üretimi yapan tarım işletmelerinde tarımsal ilaç kullanımında yayım yaklaşımları; Karaman ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.