Tenis antrenörlerinde liderlik özellikeri ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı antrenörlerin liderlik özellikleri ile öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmektir. Bu çalışmaya İzmir ilinden 90, İstanbul ilinden 31, Antalya ilinden 14, Ankara ilinden 12, Adana ilinden 1 ve diğer illerden 29 olmak üzere toplam 177 antrenör katılmıştır. Araştırmaya katılan antrenörlerin 125'i erkek, 52'si bayan antrenörler oluşturmuştur. Araştırmada veriler Chelladurai ve Saleh (1980)'in geliştirdiği Spor İçin Liderlik Ölçeği (SLÖ)'nin antrenörün kendi lider davranışını algılaması formu ve Riggs ve Ark (1994) tarafından geliştirilen Öz Yeterlilik Ölçeği (ÖYÖ) ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler yüzde (%) ve frekans tabloları verilerek özetlenmiştir. Verilerin normallik sınaması One?Sample Kolmogorov?Simirnov test ile yapılmış olup verilerin normal dağılım gösterdiği varsayımı sağlanmıştır. Dolayısıyla veriler parametrik testlerden, Indenpendent sample-t test, One-way ANOVA ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Antrenörlerin liderlik tarzları ile öz yeterlilikleri yaşları, cinsiyetleri, çalışmış oldukları iller, medeni durumları, eğitim seviyeleri, antrenörlerin ek işle uğraşmaları, gelir seviyeleri, antrenörlük kademeleri ve elde etmiş oldukları dereceler arsında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.005), antrenörlerin çalışmış oldukları kurumlar, faal antrenörlük süreleri ve tenis oynadıkları süreler ile liderlik ve öz yeterlilik özellikleri arsında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir(p<0.005). Sonuç olarak; antrenörlerin öz yeterlilik durumları ile ödüllendirici liderlik özelliği arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkide antrenörlerin öz yeterlilik durumu artarken ödüllendirici liderlik özelliği azalıyor veya öz yeterlilik durumu azalırken ödüllendirici liderlik özelliğinin arttığı tespit edilmiştir. Antrenörlerin genel olarak eğitici-öğretici davranış sergiledikleri ve en az tercih ettikleri liderlik tarzının ise otokratik davranış olduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study, is to reveal the relationship between leadership characteristics of coaches and their self-sufficiency Total 177 coaches, 90 from Izmir, 31 from Istanbul, 14 from Antalya, 12 from Ankara, 1 from Adana provinces and 29 from other provinces have participated to this study. 125 of the participants were male and 52 were female coaches. Datas are collected by the methods of Leadership Scale for Sports developed by Chelladurai ve Saleh (1980) perception of behavior and form their own leaders and Riggs Ark (1994) developed by the Self-Sufficiency Scale (Oyo). Evaluation of data obtained in the calculation of SPSS 16.0 statistical package program was used. Datas are summarized in percent (%) and frequency tables . Data normality tests made with Simirnov One-Sample Kolmogorov test and normal distribution assumption has been made. Therefore, data from the parametric test, Indenpendent sample-t test, One-way ANOVA and multiple comparison tests were analyzed by Tukey test. In this study, the error level was accepted as 0.05.In leadership styles of coaches and self-sufficiency of age, sex, the provinces have worked, marital status, education levels, income levels, coaching ranks and honors they have received, statistically significant difference did not found (p> 0.005), but in institutions they have worked, actively coaching and playing tennis for the duration of their leadership and self-sufficiency with a statistically significant difference found (p <0.005). As a result, coaches and rewarding self-sufficiency status negative relationship between the leadership qualities that have been identified. . This self-sufficiency status in the relationship of coaches rewarding leadership capability is reduced or increased self-sufficiency decreased availability of rewarding leadership qualities have been found to increase. Coaches in general behave educationaldidactic and at least they acted in their preferred styles of leadership as autocratic behavior were identified

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antrenör, Trainer, Liderlik, Leadership, Spor, Sports, Tenis, Tennis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Toklu, O. (2010). Tenis antrenörlerinde liderlik özellikeri ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.