Okulöncesi eğitimin ilköğretim 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada ilköğretim 1.sınıf ve 3. sınıf öğrencilerin okulöncesi eğitim alıp almama, cinsiyet, kardeşe sahip olup olmama, okulöncesi eğitime devam etmeme, okulöncesi eğitime bir yıl devam etme, okulöncesi eğitime iki yıl ve daha fazla devam etmenin Temel Sosyal Becerilerde ve Bilişsel Becerilerde bir farklılaşmaya neden olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın bağımlı değişkenleri ilköğretim 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin Temel Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileridir. Bağımsız değişkenleri ise, ilköğretim 1. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinin okulöncesi eğitim alıp almama, cinsiyet, kardeşe sahip olup olmama, okulöncesi eğitime devam etmeme, okulöncesi eğitime bir yıl devam etme,okulöncesi eğitime iki yıl ve daha fazla devam etme durumlarıdır. Araştırmanın çalışma evreni; 2007-2008 öğretim yılında İzmir İli Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bünyesinde anasınıfı bulunan tüm ilköğretim kurumlarının 1.ve 3. sınıf öğrencileridir. İzmir İli Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okullarında 275 1.sınıf öğrencisine ve 275 3.sınıf öğrencisine ?Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği(SBDÖ)?Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Beceriler alt ölçekleri ve ?Kişisel Bilgi Formu? uygulanmıştır. Toplanan 550 anketin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Tarama modelinde olan bu araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkisel tarama yapılmıştır. Yapılan araştırmada öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren araştırmacı tarafından hazırlanan ?Kişisel Bilgi Formu?, sosyal beceri düzeylerini ölçmek için ise Yrd.Doç.Dr.Hasan Avcıoğlu ve Prof.Dr. Gönül Akçamete tarafından geliştirilen ?Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği(SBDÖ)? Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Beceriler alt ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini koyacak bir model içinde ele alınmıştır. Verilerin analizinde ilköğretim 1.sınıf ve 3. sınıf öğrencilerin okulöncesi eğitim alıp almama, kardeşe sahip olup olmama ve cinsiyetin Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Becerilerde bir farklılaşmaya neden olup olmadığının değerlendirilmesinde t testi, okulöncesi eğitime devam etmeme, bir yıl okulöncesi eğitime devam etme, iki yıl ve daha fazla okulöncesi eğitime devam etmenin, Temel Sosyal Becerilerde ve Bilişsel Becerilerde bir farklılaşmaya neden olup olmadığının değerlendirilmesinde ise varyans analizi testi; varyans analizinde farkın hangisinden kaynaklandığını belirlemek için de scheffe testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda okulöncesi eğitim alıp alamama değişkeni ile ilgili olarak; okulöncesi eğitim alan ilköğretim 1.ve 3.sınıf öğrencilerin Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Beceriler alt ölçek puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak;1 ve 3.sınıf öğrencilerinde cinsiyetin Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Beceriler alt ölçekleri puan ortalamalarında farklılaşmaya yol açmadığı bulunmuştur. Kardeşe sahip olup olmama değişkeni ile ilgili olarak;1.sınıf öğrencilerin Temel Sosyal Beceriler ve Bilişsel Beceriler alt ölçeklerinde kardeşi olmayanların puanı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 3.sınıf öğrencilerinin ise Temel Sosyal ve Bilişsel Beceriler alt ölçekleri puan ortalamalarında kardeşe sahip olup olmamanın anlamlı düzeyde farklılaşmaya yol açan önemli bir unsur olmadığı saptanmıştır. Okulöncesi eğitime devam etmeme, okulöncesi eğitime 1 yıl devam etme ile 2 yıl ve daha fazla devam etme değişkeni ile ilgili olarak ise Temel Sosyal ve Bilişsel Beceriler alt ölçeklerinde okulöncesi eğitime 2 yıl devam edenlerin puanı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
In this study it is aimed to evaluate whether 1st and 3rd grade primary school students? taking a pre-school education or not, having siblings or not, gender, not taking any pre-school education, attending 1 year to pre-school education, attending 2 or more years to pre-school education causes differentiation on Basic Social Skills and Cognitive Skills. Dependent variables of this study are 1st and 3rd grade primary school students? Basic Social Skills and Cognitive Skills. And independent variables are the circumstances of 1st and 3rd grade primary school students? taking a pre-school education or not, having siblings or not, gender, not taking any pre-school education, attending 1 year to pre-school education, attending 2 or more years to pre-school education. The sample of the study is composed of all 1st and 3rd grade primary school students who were attending to the primary schools within pre-schools under the liability of the Ministry of National Education, in Kınık, İzmir, in the academic year of 2007-2008. It is applied ?Social Skills Evaluation Scale (SSES)?, ?Sub-dimensions of Basic Social Skills and Cognitive Skills? and ?Personal Information Form? to the 275 first grade and 275 third grade students who were attending to the primary schools within pre-schools under the liability of the Ministry of National Education, in Kınık, İzmir.550 questionnaires were gathered and all of them were included to the evaluation. This study has been carried out by the scanning model and it is applied correlational scanning model between the dependent and independent variables. In this study it is used ?Personal Information Form? which is prepared by researcher and it includes students? personal datas, in order to evaluate social skills levels it is used ?Social Skills Evaluation Scale (SSES)? and sub-dimensions of Basic Social Skills and Cognitive Skills which is developed by Associate Prof. Dr. Hasan Avcıoğlu and Prof. Dr. Gönül Akçamete. Statistical analysis of datas were studied in a motive in which independent variables have effect on dependent variables. In data analysis it is used t-test to evaluate if 1st and 3rd grade primary school students? taking pre-school education or not, having siblings or not and gender causes differentiation on Basic Social Skills and Cognitive Skills. And it is used analysis of variance to evaluate if not taking any pre-school education, attending 1 year to pre-school education, attending 2 or more years to pre-school education causes differentiation on Basic Social Skills and Cognitive Skills. In order to find the source of the variance it is used Scheffer Test. Datas had been evaluated within 0.05 significance limits. At the end of the study according to taking pre-school education or not variable; the average point of Basic Social Skills and Cognitive Skills of 1st and 3rd grade primary school students? who took pre-school education, had been found significantly high. As a gender variable it is found that 1st and 3rd grade students? gender did not cause any differentiation on the average point of Basic Social Skills and Cognitive Skills. According to having siblings or not variable; 1st grade primary students who didn?t have any sibling, had significantly high average point of Basic Social Skills and Cognitive Skills. And 3rd grade students? average point of Basic Social Skills and Cognitive Skills is determined that for having siblings or not variable there is no meaningful component which can cause differentiation. And according to not taking any pre-school education, attending 1 year to pre-school education and attending 2 or more years to pre-school education variables it is found that students who attended 2 years to pre-school education had significantly high average point of Basic Social Skills and Cognitive Skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, Preschool education, Sosyal beceri, Social skill

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, A. (2008). Okulöncesi eğitimin ilköğretim 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.