İlköğretim birinci kademe 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının başarıya olan etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin başarısına olan etkisini ortaya koymak için yapılmıştır. Yapılan çalışmanın evreni Antalya ili Manavgat ilçesindeki ilköğretim okullarıdır. Bu okullar arasından rasgele seçilen ve çalışmanın yapıldığı okul Kemer Turgut Şen İlköğretim Okuludur. Çalışmanın örneklemini bu okulda bulunan 5-A ve 5-B sınıfları oluşturmaktadır. Çalışmaya deney ve kontrol grupların toplamı olan 60 çocuk katılmıştır. Araştırma 2006-2007 eğitim ve öğretim yılının II. döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersinin son dört ünitesindeki konular deney grubundaki öğrencilerle kavram haritaları kullanılarak işlenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere ise müfredata bağlı kalınarak kavram haritası tekniği kullanılmamıştır. Deney ve kontrol gruplarına her ünite bitiminde başarı testi uygulanmıştır. Ön test ve başarı testlerinden elde edilen veriler Minitab 15 English paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kavram haritası tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri, kavram haritası uygulanmayan kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin ışığında Sosyal Bilgiler dersinde çocukların başarı düzeylerini arttırmak için kavram haritalama tekniği kullanılmasının geçerli ve kullanılabilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
This research has been carried out to indicate the contribution of concept maps on the success of primary grade 5 student in the course of social sciences. The field of the research only contains the region city primary schools. Manavgat and its belonging Kemer Turgut Şen Primary School have been randomly determined as a model. The regarded examples stating in the research have been sourced from the classes of 5-A and 5-B. Thirty students are involved in each of control and experience groups. This research was moved through the second term of 2006-2007 education year. The recent for units of grade 5 social sciences course were studied in the experience class via those concept maps. But the control group faced the quiz test at the end of the recited unit. Rsults of quizes are examined and tried to make comments after using of Minitab 15 English Statistical Software. It has been acknowledge that the success of experience group students remarkably extended compared to the other class in the final analysis of test results. With the help of the data we can interfere from the research that the usage of concept maps is reliable and useful in the course of social sciences to help to improve the student?s success level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kavram haritaları, Concept maps, Sosyal bilgiler eğitimi, Social studies education, İlköğretim öğrencileri, Primary education students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, H. (2008). İlköğretim birinci kademe 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının başarıya olan etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.