XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Murad Nakşbendî, 19. yüzyılda yaşamış bir sûfîdir. Şeyh Abdülhalim Efendi’nin oğlu olarak Fatih/Çarşamba’da 23 Muharrem 1203’te doğdu. Babası Nakşbendi Tarikatına mensup önemli bir sûfîdir. Fatih-Çarşamba’da Dâmadzâde Murad Molla tarafından yapılan dergaha kendi imkanlarıyla bir dârü’l-mesnevî inşâ etmiştir. ;Murad Molla Dârü’l-Mesnevî’si olarak kayıtlı olan bu mekan, çeşitli sosyal ve kültürel faliyetlerin yapıldığı bünyesinde bir çok entellektüeli barındıran bir kültür merkezidir. Osmanlı bürokrasisinin önemli isimlerinden Ahmed Cevdet Paşa, bu okulun mezunlarındandır. Farsça ve Mesnevî derslerinin yapıldığı bu enstitünün icâzetnâmelerini bir tören ile Abdülmecid Han vermiştir. Murad Nakşbnendî, 1264’te vefat etmiştir. Kabri Dârü’l-Mesnevî’nin yanındadır. Bizim çalışmamız Dârü’l-Mesnevî’nin entelektüel fonksiyonuna işaret etmektedir. Murad Nakşbendî’nin Mesnevî’ye yazdığı altı cildlik özet bir şerhi vardır. Öğrencilerinin de talebi üzere kaleme aldığı bu şerhin ismi Hülâsatü’ş-şürûh’tur. İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar Bölümü no. 3609-3614’de kayıtlı olan şerh, okuyanların kolaylıkla anlayacağı bir şerhtir. Konular Vahdet-i Vücut doktrini ile açıklanmıştır. Bazı beyitlere yalnızca terceme yapılmıştır. Bu eserin tamamını çalışmak çalışmanın sınırlarını aşacağından biz yalnızca ilk cildinin bir bölümünü inceledik. Şerhin orijinal tarafı şârihin hayatında izlenmelidir. Eser Osmanlıca olup Farsça beyitler aralara yerleştirilmiştir.
From The Sufis of 19. Century in İstanbul; Muhammed Murad Naqsbandi And Analiysis of the 1001 Couplet From His Annotation of Mathnavi is Called Hulâsatu Shurûh. He is a sûfî who lived in 19. Century. He was born as son of shayh Abdulhalim en-Naqsbandi in Fatih at 1203/1788. He wrote a summary of his annotatier named Hülasatü'suruh. it is recorded in library of İstanbul Universty, Turkish Manuscripts Denotien as six volumes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature, Muhammed Murad Nakşbendî, Hülasatüş’-şürûh

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güntan, Z. (2009). XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.