Türk idare tarihi açısından yetki genişliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-07-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemlerinin kesin ve tek yönlü olarak uygulandığı bir idari rejim yoktur. Diğer taraftan merkezden yönetim ve yerinden yönetim ikili bir ayrım değil bir değişkenin iki ucu olarak kabul edilir. Çünkü uygulamada bu iki uç sistem arasında nitelikleri itibari ile birine veya her ikisine yaklaşan çeşitli ara sistemler vardır. Bu ara sistemlerden bazıları, gerek uzunca süreler çeşitli ülkelerde uygulanmaları, gerek içerikleri üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sebebiyle diğer sistemlere kıyasen önemli olup belirli bir nitelik taşırlar. İşte bu tip sistemlerden biri de yetki genişliği kavramı ile ifade edilen ve merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek adına getirilmiş olan teşkilatlanma şeklidir. Bu çalışmanın amacı, Türk İdare Sistemimizde bir anayasal ilke olarak da var olan yetki genişliği ilkesini Türk İdare Tarihi açısından değerlendirmektir. Çünkü bugün ki idari yapımızı meydana getiren kurumların ve bunlara hâkim olan ilkelerin tam manasıyla kavranabilmesi ve bunlar hakkında isabetli, doğru yargılara varılabilmesi ancak bu kurumların ve ilkelerin geçmişteki durumlarının ve geçirdikleri gelişme safhalarının bilinmesiyle mümkün olabilmektedir. Tabi ki eski dönemlerde uygulanmaya çalışılan yetki genişliği ile günümüz uygulaması birbirinden farklıdır. Fakat idâri kurumlara ve ilkelere hâkim olan fikirlerin geçmiş ile ilgisi olmadığı da iddia edilemez. Her ne kadar zaman ve mekânın değişmesi ve kültürler arası etkileşim, idâri kurumların ve ilkelerin içeriklerini değiştirse de, eskiden beri uygulana gelmiş ve uzun müddet var olmuş idari kurumların ve idari kuralların etkisinden kurtulamazlar.
Centralized management and decentralized management system is implemented as a one-way final and is not an administrative regime. Other hand, central administration and local administration is not a binary distinction as two ends of a variable is considered. Because in practice the system between these two extremes with respect to qualifications in one or both systems are among a variety of approaches. Some of these search systems, should be applied to long periods in various countries, have made detailed studies on the content to other systems because of the relatively important and carry certain characteristics. Here is one of such systems is expressed with the concept of deconcentration and centralization of management in order to eliminate disadvantages that have been made is a form of organization. The purpose of this study, the Turkish Administration System as we have a constitutional principle that the principle of deconcentration is to evaluate the Turkish Administrative History. Because today that the administrative structure of our constituent organizations and their prevailing principles strictly clutch can be, and about them incisive, accurate judgments can be, but of institutions and policies of the past situation and they spend development stages are known is possible.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Management, Yönetim, Span of authority, Yetki genişliği, Turkish public administration, Türk kamu yönetimi, Historical development, Tarihsel gelişim, Public administration, Kamu yönetimi, State organization, Devlet teşkilatı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Deniz. Y. (2010). Türk idare tarihi açısından yetki genişliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.