Sığırlara parenteral yolla uygulanan bazı Makrolid grubu antibiyotiklerin sütteki seviyelerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı sağlıklı Holştayn ırkı ineklerde tilozin ve tilmikosinin serum ve sütteki farmakokinetiğinin ve bu çerçevede duyarlı ölçüm metotlarıyla sütteki kalıntı miktarlarının yeniden değerlendirilmesidir. Çalışma 12 adet sağlıklı (3-4 yaş, 350-400 kg) Holştayn ırkı sütçü inek üzerinde gerçekleşti. Hayvanlar rastgele 6'şarlı 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba 10 mg/kg dozunda tilmikosin boyun bölgesi dorsolateralinden derialtı yolla, ikinci gruba 17,5 mg/kg dozunda tilozin boyun bölgesi dorsolateralinden kas içi yolla uygulandı. İlaç uygulama öncesi (0) ve takibeden 10, 20 ve 40 dakikalar ile 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 ve 96. saatlerde V. jugularis'den vakumlu tüplere kan örnekleri (10 ml) toplandı. İlaç uygulama öncesi (0) ve takibeden 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 ve 120. saatlerde her örnekleme zamanında meme tamamen boşaltılacak şekilde elle sağılarak steril tüplere süt örnekleri (100 ml) toplandı. Tilozin ve tilmikosinin serum ve süt konsantrasyonları HPLC-UV ile tayin edildi. Her hayvan için ayrı ayrı çizilen konsantrasyon-zaman grafikleri iki kompartmanlı dışa açık modele uygunluk gösterdi ve tüm farmakokinetik parametreler bu esasa göre hesaplandı. Tilozin kas içi uygulamasını takiben serum ve sütte sırasıyla doruk konsantrasyonu (Cdoruk) 1,30±0,24 ve 4,55±0,23 µg/ml, doruk konsantrasyona ulaşma zamanı (tdoruk) 2. ve 4. saat, eliminasyon yarı ömrü (t1/2ß) 20,46±2,08 ve 26.36±5,55 saat, eğrinin altında kalan alan (EAA) 20.95±1.73 ve 104.29±12,63 µgsaat/ml bulundu. Tilmikosin derialtı uygulamasını takiben serum ve sütte sırasıyla doruk konsantrasyonu (Cdoruk ) 0,86±0,20 ve 20,16±1,13 µg/ml, doruk konsantrasyona ulaşma zamanı (tdoruk) 1. ve 8. saat, eliminasyon yarı ömrü (t1/2ß) 29,94±6,65 ve 43,02±5,18 saat, eğrinin altında kalan alan (EAA) 28,42±8,68 ve 639,09±65,33 µgsaat/ml bulundu. Tilozin ve tilmikosinin süte geçiş oranını belirlemede gösterge olan EAAsüt/EAAserum ve Cdoruk-süt/Cdoruk-serum oranları sarasıyla tilozin için 5,01±0,72 ve 3,61±0,69, tilmikosin için 23,91±6,38 ve 20,16±1,13 olarak hesaplandı. Sonuç olarak tilozin ve tilmikosinin tüm örnekleme zamanlarında süt konsantrasyonlarının serum konsantrasyonunu aştığı ve tilozinin sütle atılımının beklenenden daha uzun bir süre aldığı gözlendi. Ayrıca kullanılan ölçüm metodunun sütteki kalıntının tespitinde rutin olarak kullanılacak kadar duyarlı ve yeterli olduğu teyit edildi.
The aim of the present study is to determine the pharmacokinetics of tylosin and tilmicosin in serum and milk in healthy Holstein breed cows and reevaluate the amount of residue in milk through sensitive measurement methods within this scope. The study was conducted on 12 healthy (3-4 years old, 350-400 kg) Holstein breed milk cows. The animals were randomly divided into two groups each of which consisted of 6 cows. Tilmicosin was subcutaneously administered to the first group at a dose of 10 mg/kg into the dorsolateral part of the neck region, and tylosin was administered intramuscularly to the second group at a dose of 17,5 mg/kg into the dorsolateral part of the neck region. Blood samples (10 ml) were collected using vacuum tubes from the V. jugularis before the administration of the drug (0) and at the following 10, 20 and 40 minutes and 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 and 96 hours. Milk samples were collected in sterile tubes milking the cows by hand and thoroughly emptying the udder at each sampling time before the administration of the drug and at the following 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 and 120 hours. Tylosin and tilmicosin serum and milk concentrations were determined through HPLC-UV. The concentration-time graphs that were separately drawn for each animal were found to be consistent with the two-compartment model and all the pharmacokinetic parameters were calculated based on this principle. Following the intramuscular administration of tylosin, the maximum concentrations (Cmax) in serum and milk were found to be 1,30±0,24 and 4,55±0,23 µg/ml, the time required to reach the peak concentration (tmax) was found to be 2nd and 4th hours, elimination half-lives (t1/2ß) were 20,46±2,08 and 26.36±5,55 hours and the area under the curve (AUC) was found to be 20.95±1.73 and 104.29±12,63 µgsaat/ml respectively. Following the subcutaneous administration of tilmicosin, the maximum concentrations (Cmax) in serum and milk were found to be ,86±0,20 and 20,16±1,13 µg/ml, the time required to reach the peak concentration (tpeak) was found to be 1st and 8th hours, elimination half-lives (t1/2ß) were 29,94±6,65 and 43,02±5,18 hours and the area under the curve (AUC) was found to be 28,42±8,68 and 639,09±65,33 µgsaat/ml respectively. EAAmilk/EAAserum and Cpmax-milk/Cmax-serum rates, which are indicators for determining the rate of drugs that pass into milk were respectively calculated as 5,01±0,72 and 3,61±0,69 for tylosin and 23,91±6,38 and 20,16±1,13 for tilmicosin. In conclusion, it was observed that the milk concentrations exceeded the serum concentrations at all sampling times of tylosin and the excretion of the drugs in milk took longer time than expected. Furthermore, it was confirmed that the measurement method used in the study was sensitive and adequate enough to be routinely used in determining the amount of residue in milk.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antibiyotikler, Antibiotics, Antibiyotikler-makrolid, Antibiotics-macrolide, Farmakokinetik, Pharmacokinetics, Kalıntı etki, Residual effect

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Avcı, T. (2010). Sığırlara parenteral yolla uygulanan bazı Makrolid grubu antibiyotiklerin sütteki seviyelerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.