Kuzu pnömonilerinde patolojik ve bakteriyolojik incelemeler ile parainfluenza 3 (PI-3) virusunun etiyolojideki rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada klinik ve patolojik olarak solunum sistemi enfeksiyonu bulgularına sahip kuzularda PI-3 virus enfeksiyonu, histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak araştırılmıştır. PI-3 enfeksiyonunun insidensi, patomorfolojik özellikleri ve bu enfeksiyonun kuzu pnömonilerindeki rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için farklı ırklardan (Dağlıç, Akkaraman, Merinos, Morkaraman) ve yaşları 6-12 ay arasında değişen 200 adet pnömonili kuzu akciğeri materyal olarak kullanılmıştır. Mikroskobik incelemed lezyonların akciğerlerin genellikle apikal ve kardiyak loblarının kranyoventral bölgelerinde, bazı vakalarda ise diyaframatik loblarda linear-lobuler tarzda bir yerleşim gösterdiği dikkati çekmiştir. Çalışmadaki mikroskobik bulgular eksudatın türüne göre eksudatif ve proliferatif pnömoniler olarak 2 ana gruba ayrılmış, bu gruplarda kendi içlerinde eksudatif pnömoniler bronkopnömoniler [Kataral Bronkopnömoni (KBPn) ve İrinli Bronkopnömoni (İBPn)] ve fibrinöz pnömoniler [Fibrinli Pnömoni (FPn) ve Fibrinli-Nekrotik Pnömoni (FNPn) ], proliferatif pnömoniler ise İntersitisyel Pnömoni (İPn) ve Bronkointerstisyel Pnömoni (BİPn) olarak sınıflandırılmıştır.Buna göre çalışmada KBPn'ye 37 (%18.5), İBPn'ye 13 (%6.5), FPn'ye 30 (%15), FNPn'ye ise 3 (%1.5) olguda rastlanırken, İPn 73 (%36.5), BİPn 44 olguda (%22) tespit edilmiştir. Bu bulgular kuzularda pnömonilerin yarıdan fazlasının (%58.5) proliferatif tip pnömoniler olduğuna, bu tip pnömoniklerin oluşumunda etkili olan viral etkenlerin kuzu pnömonilerindeki önemine dikkat çekmektedir. PI-3 enfeksiyonu yönünden streptavidin-biotin complex indirekt immunhistokimya yöntemiyle yapılan boyama sonucu 200 pnömonili akciğerin 8'inde (%4) PI-3 viral antijenleri pozitif olarak bulunmuştur. Pozitif boyanmalara daha çok bronş ve bronşiol epitel hücrelerinde rastlanmıştır. Pozitif boyanmanın görüldüğü 8 olgunun tümü BİPn grubunda tespit edilmiş olup, mikrobiyolojik ekim sonuçlarında 6 olguda (%66.67) M. haemolytica'nın izole edilmiş olması kuzu pnömonilerinin oluşumunda PI-3 virusu ile M. haemolytica ilişkisinin önemine dikkat çekmiştir. Çalışmada intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri görülen 3 olguda da PI-3 immunopozitif boyanmıştır. Çalışmada pnömonili akciğerlerden yapılan bakteriyolojik ekimler sonucu 32 olguda (%16) M. haemolytica, 27 olguda (%13.5) E. coli, 12 olguda (%6) P. multocida, 9 olguda (%4.5) S. aureus, 1 olguda (%0.5) Pseudomonas spp, 1 olguda (%0.5) Corynebacterium spp, 5 olguda (%2.5) M. haemolytica ile S. aureus ve 4 olguda (%2) M. haemolytica ile P. Multocida olmak üzere 91 olguda (%45.50) çeşitli bakteriler izole edilmiştir. Bu çalışma ile serolojik ve virolojik teşhis yöntemlerinin sınırlı olduğu yada mümkün olmadığı şartlarda, histopatolojik bulguların tanı için yetersiz olduğu veya daha patognomonik bulgulara ihtiyaç duyulduğunda PI-3 enfeksiyonunun teşhisinde immunohistokimyanın tercih edilebilir ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.
In this study, PI-3 virus infection in lambs with respiratoric problem were histopathologically and immunohistochemicaly investigated. Incidence, pathomorphologic characters and the role of lamb pneumonia of this infection were determined. For this aim 200 lung specimens (6-12 months old and in different breeds- Dağlıç, Akkaraman, Merinos, Morkaraman) were used as material. Grossly, pneumonic lesions were observed linear and lobuler shaped on the cranio-ventral regions of apical and cardiac lobes and sometimes on diafragmatic lobes in lungs. Histopathological findings were divided in to two groups according to lesion characters, exudative and proliferative. Exudative pneumonias were described as catarrhal bronchopneumonia (CBPn), purulent bronchopneumonia (PBPn), fibrinous pneumonia (FPn) and proliferative pneumonias were described as interstisyel pneumonia (IPn) and bronchointerstisyel pneumonia (BIPn). At the end of the study CBPn 37 cases (18.5%), PBPn 13 cases (6.5%), FPn 30 cases (15%), FNPn 3 cases (1.5%), IPn 73 cases (36.5%) and BIPn 44 cases (22%) were detected. The detection of proliferative pneumonias in many pneumonia cases (58.5%) in lamb, emphasized the importance of the viral agents which act on the pathogenesis of proliferative pneumonias. PI-3 virus antigens were positive in 8 lungs of 200 (4%) in Streptavidine-Biotine Complex immunohistochemistry. Positive staining were observed in bronch and bronchial epithelium. All PI-3 positive staining were detective in BIPn group and M. haemolytica (in 6 cases; 66.67%) and P. multocida (in 3 cases; 33.33%) were isolated in there lungs. In addition to this findings, PI-3 immunopositive staining were observed in 3 lungs with inclusion bodies. The isolation of M. haemolytica from 6 lungs (66.67%) showed the corelation of PI-3 virus and M. haemolytica on the pathogenesis of lamb pneumonia. In bacteriologic studies, M. haemolytica (32 cases; 16%), E.coli (27 cases; 13.5%), P.multocida (12 cases; 6%), S.aureus (9 cases; 4.5%), Pseudomonas spp (1 cases; 0.5%), Corynebacterium spp (1 cases; 0.5%), M. haemolytica and S. aureus (5 cases; 2.5%), M. haemolytica and P. multocida (4 cases; 2%) were isolated. It is concluded that immunohistochemical detection of PI-3 virus in the pneumonic lungs is practible and reliable under the limited circumstances of virologic and serologic tests and specific histopathologic lesions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bakteriyoloji, Bacteriology, Kuzular, Lambs, Patoloji, Pathology, Pnömoni, Pneumonia

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yüzbaşıgil, A. F. (2010). Kuzu pnömonilerinde patolojik ve bakteriyolojik incelemeler ile parainfluenza 3 (PI-3) virusunun etiyolojideki rolü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.