Türkiye'de toplumsal ve yönetsel etik değerler ile ikilemler: Uygulamalı bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-12-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde etik, giderek sosyal bilimlerin önemli araştırma konularından biri haline gelmiştir. Küreselleşmenin başat ideolojisi olan neo-liberal politikaların kamu yönetimi alanlarını etkisi altına alıp değişime zorlamasıyla birlikte artık daha hızlı, verimli ve vatandaşı odağına alan kamu hizmeti sunumu yapılması ve kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılması zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasında etik ve yönetsel etik yaklaşımı önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen bütün kamu yönetimlerinde görülebilen etik sorunlar ve etik dışı davranışlar vatandaşların devlete olan güvenini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca etik dışı davranışlar kamu yönetimlerinin ciddi prestij ve saygınlık zafiyeti yaşamalarına neden olmaktadır. Vatandaşlar nezdinde kamu yönetimlerinin güvenirliliği ve imajı artık etik davranıp davranmamalarıyla ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin yönetsel etik konusundaki mevcut durum analizini yapmaktır. Başka bir ifadeyle, bu çalışma etik ilkelerin ve etik sorunların hem uygulayıcılar, hem de vatandaşlar tarafından nasıl algılandığını saptama amacı gütmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamız kapsamında etik konusunda kuramsal bir çerçeve oluşturularak; bu tartışmanın ışığında çalışmamıza yön verecek varsayımlar formüle edilip, ardından sınanacaktır. Bu bağlamda üç ana bölümden oluşan çalışmada kuramsal çerçeveyi oluşturabilmek için yapılan literatür taramasının yanında, anket yöntemi de kullanılmıştır.
Ethics has become as an important research base at the present day. As today?s ideology, neo-liberal politics have effected public administration system and forced it to change. In this process, public bodies have to be restructured and also public service has to be citizen oriented, effective and quick. In this context, ethics and administrative ethical approach has become an important factor in restructuring public administration. Ethic problems and unethical behaviors can be seen in all public bodies, and this also have negative effects on citizens? trust on government. Besides, unethical behaviors mean loss prestige for public bodies. Public bodies? reliability and image is perceived as related to their ethical or unethical behaviors. This study?s aim is to analyse the current situation of Turkey?s administrative ethics. In other words, this study aims to determine how ethical principles and also problems are perceived by both the citizens and practitioners. In this context, a theoretical framework has been done and in the light of this argument, the hypothesis have formulated and then tested. In this respect, the study consists of three main sections including a literature scanning and survey method is used.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Managerial ethic, Yönetsel ahlak, Management, Yönetim, Public administration, Kamu yönetimi, Philosophy of ethics, Ahlak felsefesi, Ethics, Ahlak

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Örselli, E. (2010). Türkiye'de toplumsal ve yönetsel etik değerler ile ikilemler: Uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.