Havacılık Yönetimi/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 9 / 9
 • Öğe
  Havacılık Güvenliği ve İnsan Hakları Bağlamında Hak-Güvenlik Paradoksu
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Ateş, Ahmet
  Devletler, havacılık sektöründe yaşanan terör ve diğer yasadışı eylemler sonucunda birtakım güvenlikleştirme stratejileri izlemek zorunda kalmışlardır. Havacılık güvenliği çalışmaları altında şekillenen bu stratejiler, başta devletlerin ulusal güvenliği olmak üzere yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik birtakım mekanizmaların gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu mekanizmalar içerisinde ortaya çıkan ve profilleme olarak adlandırılan yapay zekâ destekli sistemler, yolcuların mahremiyet haklarını ihlal edecek ya da ikinci plana itecek birtakım uygulamalar ortaya çıkarmıştır. Profilleme sistemleri bu tür güvenlik uygulamalarına örnek olarak verilebilir. Bu sistemler yolcuların mahremiyet haklarını ihlal ederek izinsiz şekilde onların kişisel bilgilerine erişmekte ve bunları kullanılarak birtakım puanlamalar ve sınıflandırmalar yapmaktadır. İnsan hakları savunucuları bu uygulamalar sonucunda harekete geçmiş ve böylece hak-güvenlik paradoksu olarak tanımlanabilecek bir tartışma başlamıştır. Bu tartışma özelinde şekillenen çalışmada, uluslararası anlaşmalar, ulusal güvenlik, insan hakları, güvenlik prosedürleri ve profilleme konuları hak-güvenlik paradoksu bağlamında analiz edilmiştir. Böylece profilleme süreçlerinde hak ihlallerinin ne düzeyde yaşandığı tespit edilmeye çalışılmış ve öneride bulunulmuştur.
 • Öğe
  Evaluation of Organizational Ethics in Terms of Businesses: The Case of Virgin Atlantic Airways and British Airways
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Eylül) Yılmaz, Rabia
  The concept of ethics, which examines the values relating to good and evil and right and wrong, has always occurred and been discussed at any time of human life from past to present. Especially after the industrial revolution, which is deemed as the beginning of globalization and industrialization, ethics has started to be a benefit for businesses with the establishment of more professional businesses. In this sense, top-level businesses of today that act within the scope of organizational ethics adopt universal moral values. In this study, a case study is carried out within the framework of a different view, using the literature review method on the dirty tricks campaign of Virgin Atlantic Airways and British Airways in relation to the universal ethical values that support organizational ethics, processes in ethical decision making and the application of organizational ethics. As a result of the case study, it was concluded that it was true to bring organizational ethical principles and rules to the forefront and act ethically by Virgin Atlantic Airways. It is concluded that British Airways harms its organizational image and completely ignores organizational ethics by acting contrary to it and not applying organizational ethical values and principles. In this context, this study aimed to emphasize the ongoing importance of organizational ethics in every stage of business life cycle and to determine the ways of the benefits obtained in businesses in which organizational ethics are applied. This study also aimed to provide theoretical benefits to businesses on organizational ethics.
 • Öğe
  Türkiye’deki Havayolu İşletmelerinin Hizmet Anlayışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Canöz, Nilüfer
  Günümüzde hızla büyüyen ulaşım sektörü ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişimine katkıda bulunan en önemli araçlardan birisidir. Deniz, Kara ve Hava taşımacılığından oluşun ulaşım sektörü içerisinde ise; özellikle havayolu ulaşımı, hem ulusal hem de uluslararası ticareti arttırmakta, taşıma maliyetlerini düşürmekte, yolcuların veya eşyaların en kısa zamanda, en az maliyetle, en çok kapasite de ulaşımına olanak tanımaktadır. Bu imkânlarının yanında ayrıca, sosyal ve kültürel olarak da insanları birbirine yaklaştırmakta ve kültürleri kaynaştırmaktadır. Hava taşımacılığının dünyadaki bu etkileyici gelişmelerinden bağımsız kalamayan ülkemizde de son yıllarda hava taşımacılığı önemli mesafeler kat etmiştir. Hatta ülkemizdeki havayolu sektörü büyüme konusunda, dünya ortalamasının daha üstünde bir performans sergilemektedir. Ancak sektörde küreselleşmenin de etkisiyle rekabet çok yoğun yaşanmakta ve bu sektörde hizmet veren işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Zorlu ortamdan çıkmanın yolu ise farklılaşmaktan geçmektedir. Farklılaşma ise, hava yolu işletmelerinin sunmuş oldukları hizmetin kalitesinde, güvenlik anlayışında, ikramlarında veya yer hizmetlerinde kendisini göstermektedir. Ancak bu durumun gerçekten böyle olup olmadığı ise araştırılması gereken bir durumdur. Bu amaçla, ülkemizde faaliyet gösteren yerli 9 havayolu işletmesinin Web siteleri, son görünür halleri ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Web sayfaları üzerinden yapılan bu araştırmada, hava yolu işletmelerinin hizmet anlayışlarını kurumsal web sayfalarına yansıttıkları; hizmet anlayışı çerçevesinde de en fazla hizmet sunumu, uçuş noktası çeşitliliği, güvenli ve zamanında uçuş hususlarında kendileriyle ilgili bilgilere yer verdikleri bulgularına ulaşılmıştır.
 • Öğe
  Covid-19 Krizi Döneminde Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı
  (Selçuk Üniversitesi, 2020) Çerçi, Ümmü Özlem; Canöz, Nilüfer; Canöz, Kadir
  Gelişen teknoloji ve değişen iletişim teknikleri ekseninde kriz iletişimi yönetimi ve bu yönetim sürecinde yararlanılan araçlar da değişiklik göstermiştir. Krize hazırlıklı olmak, kriz anında hızlı ve doğru kararlar vermek, bu kararları başarıyla uygulamak kadar krizden etkilenecek bütün kesimlerle hızlı ve etkili iletişim kurmak ve bunu gerçekleştirirken de doğru iletişim araçlarını seçmek de oldukça önemlidir. Kendisinden önceki iletişim araçlarının neredeyse tamamını bünyesinde barındıran ve Twitter, WhatsApp, Tik Tok, Messanger, Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, Telegram gibi uygulamalardan oluşan sosyal medya, hemen her konuda olduğu gibi kriz iletişiminde de kriz yöneticilerine; kendi içeriklerini oluşturup yayınlama; gazeteciye ve televizyoncuya duyulan bağımlılığı azaltma; hedef kitleleriyle interaktif iletişim kurabilme; hedef kitlelerin tepkilerini (feedbacklerini) doğrudan ve hızlı alabilme; davetiye, afiş gibi basılı materyallerin basımını minimize ederek maddi gideri azaltma; görüntülü ve sesli videoların yapımını gerçekleştirip istenilen uzunlukta, istenilen tarzda yayınlayabilme; hedef kitlelere göre spesifik yayın yapabilme; zaman kısıtlamasız içerik yayınlayabilme; herhangi bir konuda, kısa sürede, dünya üzerindeki verileri tarayıp bilgiye ulaşabilme; kurum hafızasına (kurum arşivine) anında erişebilme; hedef kitlelerin gündemini kendi istediği zamanda istediği doğrultuda oluşturabilme gibi imkânlar sağlamaktadır. “Pandemi” gibi halk sağlığı krizlerinde, etkili ve başarılı kriz iletişiminin kriz sürecinin çok önemli bir boyutu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, etkileşimlerini büyük oranda sosyal platformlarda gerçekleştiren bireylerin arttığı günümüz toplumlarında, kriz yöneticilerinin kriz iletişimi stratejilerine sosyal medyayı entegre etmeleri kaçınılmaz olmuştur. Bu noktadan hareketle, çalışmada bireylerin Covıd-19 krizi döneminde bilgilenme aracı olarak sosyal medya kullanımı araştırılmıştır. Online anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, katılımcıların günde 1-3 saat arası vakit geçirdiğini, üç ve daha fazla sayıda sosyal medya uygulamasını aynı anda kullanmakta olduğunu, COVID-19 Krizinde bilgilenmek, iletişim kurmak, gündemi takip etmek ve haber almak amacıyla büyük oranda sosyal medyayı tercih ettiğini göstermektedir. Sosyal medya kullanıcılarının COVID- 19 kriziyle ilgili bilgilenmede en güvenilir buldukları bilgi kaynağının “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kendisi” olduğu, televizyon ve twitter aracılığıyla yaptığı açıklamalarla kriz dönemi iletişiminde oldukça başarılı olduğu çalışmanın bulgularındandır. Bu bilgiler ışığında, başarılı bir kriz iletişimi yönetiminde sosyal medya kullanımının önemli bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür.
 • Öğe
  Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi
  (Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2021) Karakavuz, Harun
  Bu araştırmanın temel amacı hava taşımacılığı sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan yer hizmeti işletmelerinde çalışanların örgütsel sessizlik davranışlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel güven üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın verileri yıllık yolcu kapasitesi 1-5 milyon arasında olan havalimanlarındaki yer hizmeti işletmelerinde çalışanlardan internet üzerinden anketler aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın analizleri, geri dönüşü sağlanan ve kullanılabilir durumunda olan 334 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel sessizlik davranışı ile örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık ile normatif bağlılık arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasında da negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken, örgütsel sessizlik ile örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticiye güven ve örgüte güven boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkarılmıştır.
 • Öğe
  Uluslararası Hukuk ve Havacılık Güvenliği Bağlamında Zorla İndirme: Belarus Vakası
  (Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2021) Ateş, Ahmet
  Sivil Havacılık, başta dünya ticaretinin sürdürülebilirliği olmak üzere insanlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından da önemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği terör ve suç eylemleri, devletleri bu alanda daha fazla güvenlik önlemi almaya itmiştir. Böylece havacılık güvenliği uluslararası hukukun önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Ancak devletlerin bu alana yönelik ihlalleri, havacılık güvenliği alanında yeni bir takım tartışmaları ve bazı kavramları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada Belarus uçak indirme olayı uluslararası hukuk ve havacılık güvenliği bağlamında analiz edilmiştir. Devletler tarafından gerçekleşen ihlallerin bir sonucu olarak havacılık jeopolitiği ve potansiyel siyasi kavramlarının ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın havacılık güvenliği terminolojisine katkı sağladığı savunulabilir.
 • Öğe
  Yeşil Kuruluş Sertifikasının Yeşil İmaj Oluşumuna Katkısı: Türk Sivil Havacılığı Üzerine Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2020) Canöz, Nilüfer; Ertek, Ahmet
  Havacılık alanındaki hızlı gelişim ve havalimanı sayılarındaki artış ile birlikte havacılık sektöründe hizmet sunan işletmelerin çevreye olan etkileri de oldukça artmıştır. Özellikle havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin gürültü, hava ve su kirliliği, katı atıklar, bitki örtüsünün değişimi, doğal hayatın bozulması gibi olumsuz çevresel etkilere neden olduğu ve o yöre açısından önemli sorunlar oluşturduğu belirtilmektedir. Söz konusu etkiler ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta, farklı proje ve çalışmalar ile bu etkileri, olabildiğince yok etmek veya minimuma indirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yeşil Havaalanı Projesi başlatılmıştır ve bu hususta belirlenen standartlara ve kriterlere göre oluşturulan bir çevre yönetim sisteminin uygulanması ile işletmelere Yeşil Kuruluş sertifikası verilmektedir. Bu çalışmada; Yeşil Kuruluş Sertifikasının işletme imajına olan katkılarını değerlendirmek amacıyla, sertifikaya sahip olan kuruluşların web sayfaları sertifikanın kullanımını ortaya koymak için içerik analizi yöntemine tabii tutulmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde; işletmelerin çoğunluğunun web sayfalarında sertifikalarını göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Öğe
  Kriz Yönetiminde Kurumsal Reklam Faaliyetleri: İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal Reklam Filmlerinden İki Örnek
  (Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2020) Ertek, Ahmet; Ertek, Serap
  Kriz, aniden ortaya çıkan ve işletme varlığını tehdit eden bir durumdur bu nedenle işletmeler açısından büyük öneme sahiptir. Havacılık sektörü özelinde bakıldığında, özellikle salgın hastalıklar gibi krizlerin ulaşım sektörüne dolayısıyla da havayolu ulaşımına ciddi etkilerinin olduğu söylenebilmektedir. Bir salgın hastalık haline gelen ve dünya genelinde büyük etkileri bulunan koronavirüs, tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de derin etkiler bırakmıştır. Buradan yola çıkarak; reklam faaliyetlerinin, krizlerin yönetilmesindeki katkısı göz önünde bulundurulmuş ve kurumsal reklam faaliyetleri çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Bu doğrultuda ülkemiz 3. Havalimanı projesi kapsamında gerçekleştirilen İGA İstanbul Havalimanı’nın yayınlamış olduğu, “BizBeraberOlunca” ve "Covid-19 Salgınına Karşı İstanbul Havalimanı’nda Alınan Önlemler" başlıklı kurumsal reklam filmleri analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.
 • Öğe
  Uluslararası sponsorluğun marka algısına etkisi
  (2019) Canöz, Nilüfer; Bakan, Ömer; Canöz, Kadir
  Aynı sektördeki rakiplere göre farklılaşmak, tercih edilen olmak, satışları kalıcı olarakartırmak ve imaj oluşturmak amacıyla çeşitli işaret, figür, slogan ve renklerden oluşturulanmarkalar, yoğunluklu olaraksponsorluk faaliyetlerinden de faydalanmaktadırlar.Özellikle ekonomik büyüklük, sağlamlık, prestijlilik, yenilikçilik ve uluslararasılık gibiimajlar oluşturmak istediklerinde büyük ve uluslararası sponsorluklara yönelmektedirler.Ülkemizin sahip olduğu bazı markaların da son yıllarda bu yola başvurduklarınızaman zaman medyadan görmekteyiz. Uluslararası sponsorlukların marka algısınagerçekten etki edip etmediği ise, araştırılması gereken bir durum arz etmektedir. Budurumun tespiti için Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılanalan araştırmasında; ulusal markaların uluslararası sponsorluklarla, marka imajlarınaen fazla “Uluslararası” imajı yükledikleri ve uluslararası sponsorluk yapan markalarınürünlerini/hizmetlerini satın alma davranışında bulundukları bulgularına ulaşılmıştır.