Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İletişim, ulaşım ve ekonomi alanındaki hızlı değişim, farklı toplumlar ve kültürlerin üyeleri arasındaki temasın sıklaşmasını sağlamıştır. İnsanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere, genellikle ekonomik nedenler veya eğitim amacıyla göç etmektedirler. Bu hareketlilik özellikle on sekizinci yüzyılın sonunda artmıştır. Ayrıca AB’nin son yıllarda “öğrenci değişim programları” çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalar, ülkeler arası öğrenci mübadelesine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Araştırmacılar bu çalışmada Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören uyruklu öğrencilerin kültürleşme tutumları ile Türk Televizyonlarını izleme motivas- yonları ilişkisini incelemişlerdir. Veriler, amaçlı örneklem yoluyla seçilen ve 288 yabancı öğrenciyi kapsayan alan araştırması sonucunda elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, kültürleşme ile Türk Televizyonlarını izleme ilişkisini kanıtlamıştır. Alan araştırması sonuçla- rına göre, yabancı öğrencilerin Türk televizyonlarını izlemelerindeki en önemli neden kültürleşmedir. Önem sırasına göre diğer motivasyonlar şunlardır: (1. Kültürleşme/Değerlerin Yasıması), (2) Boş zaman değerlendirme ve kaçış, (3) eğlence ve rahatlama, (4) bilgi arama ve rehberlik, (5) sosyal etkileşim. Ayrıca çalışma bütünleşme (entegrasyon) tutumu ile kültürleşme motivasyonu arasındaki ilişkiyi de ortaya koymuştur.
Rapidly progression area of communication, transportation and economy provides more fre- quently contact between members of different societies and cultures. People migrate from heri- tage culture to another society reason for economy and education. These mobilities increased especially at the end of eighteenth century. Also EU has attached very important student exchange programs. Researchers examined relation between acculturation attitudes and Turkish Television viewing motives among foreign students who attend Selcuk University in this study. Data were collected via a survey on a purposive selected sample which contained 288 foreign Selcuk University students. Results of the study demonstrate that relation of accul- turation and Turkish Television viewing. According to result of field research foreign students most important Turkish Television viewing motive is acculturation. The other motives are in order of importance (1. Acculturation/Reflection on Values), (2) spare time and escape, (3) entertainment and relaxation, (4) information seeking and guidance, (5) social interactivity. Also study showed that integration attitude is positively related to acculturation and reflection on values television viewing motive.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih, Yabancı öğrenciler, kültürleşme, bütünleşme (entegrasyon), televizyon izleme motivasyonları, Foreign students, acculturation, integration, television viewing motives

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye

Gülnar, B., Balcı, Ş., (2010). Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 447-483.