Lutfî Muhammed Efendinin“Hilye-i Hazret-i Mevlânâ”sı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hilye, Hz. Peygamberin vasıflarını ihtiva eden eser ya da levhaları ifade etmek için kullanılan bir ıstılahtır. Başta Tirmizî’nin Şemâil’i olmak üzere diğer bazı şemâiller, hilyenin Türk edebiyatında da dinî nitelikli bir tür olarak doğmasına kaynaklık etmiştir. Hz. Peygamberin vasfında olan bu eserler zamanla diğer peygamberler, dört halife, din ve tarikat büyükleri için de yazılmıştır. Adına hilye yazılan şahsiyetlerden biri de Hz. Mevlânâ’dır. Mevlevi şâirler tarafından kaleme alınan bu eserler, genel olarak Hilye-i Mevlânâ adı altında gösterilmektedir. Manisa Mevlevihanesi şeyhlerinden Lutfî Muhammed Efendi, Mevlânâ’nın hilyesini yazan şâirlerdendir. Hilye-i Hazret-i Mevlânâ adlı mesnevisinde şâir, Mevlânâ’nın fizikî ve ahlakî vasıflarını anlatır, ona övgülerde bulunur. Bu çalışmada, hilyenin özelliklerine kısaca değinilecek, Lutfî Muhammed Efendi ve onun eseri Hilye-i Hazret-i Mevlânâ söz konusu edilecektir.
Hilye is a term used to denote works or framed inscriptions containing attributes of prophets. Tirmizi’s Şemâil, or outward appearances, on top of all and some other şemâils ensured emergence of hilye as a religious genre in Turkish literature. Written initially to describe the attributes of Prophet Muhammad only, these works later came to be written for ot-her prophets, the four caliphs and other important men of religion and religious orders. One of the persons in whose name a hilye was written was Rumi. Written by poets of the Mevlevi order, these works are often referred to as Hilye-i Mevlâna (Rumi). Lutfi Muhammed Efendi, who is a sheikh at Manisa Mevlevi lodge, is one of the poets who wrote Mevlana’s hilye. The poet describes Mevlana’s physical and moral qualities and praises him in the work entitled “Hilye-i Hazret-i Mevlana”. In present study, qualities of hilye will be examened briefly and Lutfi Muhammed Efendi and his work “Hilye-i Hazret-i Mevlana” will be described.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dinî edebiyat, tasavvuf, mevlevilik, hilye, Mevlânâ, Lutfî Muhammed Efendi, Hilye-i Mevlânâ.

Kaynak

Erdem

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

50

Künye