İstatistik öğretiminde kullanılan istatistiksel paket programlarının kullanım düzeyinin öğrenci başarısına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-08-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada İstatistiksel Paket Programları Kullanım Düzeyi'nin öğrencilerin istatistik öğrenimindeki başarısına etkisi araştırılmıştır. İstatistiksel Paket Programların yanısıra öğrencilere ait, başarılarına etki eden birtakım kişisel, sosyo-ekonomik ve eğitsel faktörlerde ele alınmıştır. Çalışma kapsamındaki verilerin analizinde SPSS-19 ve E-views istatistiksel paket programları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler iki bölümden oluşan bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Analiz sürecinde ?Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları?, ?Tek Yönlü Varyans Analizi?, ?T Testi?, ?Kolmogorov Simirnov Testi?, ?Mann-Whitney U Testi?, ?Kruskall Wallis Testi?, ?Granger Nedensellik Analizi? gibi istatistiksel test yöntemleri kullanılmıştır.
In this study, we investigated the effect of Usage Level of Statistical Package Programs on students? success of learning statistics. Some personal, socio-economic and educational factors are which affect the success of the students discussed as well as the Statistical Package programs. Within this study, SPSS-19 and E-views statistical package programs were used for data analysis. The data used in this study were collected through a questionnaire consisting of two parts. In the analysis process, statistical tests and methods were used such as "Pearson and Spearman Correlation Coefficients", "One-Way Analysis of Variance", "T Test", "Kolmogorov-Smirnov test", "Mann-Whitney U-test", "Kruskall Wallis Test", "Granger Causality Analysis,".

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstatistiksel paket programlar, Bilgisayar destekli istatistik öğretimi, İstatistik öğretimindeki başarıyı etkileyen faktörler, Web destekli istatistik öğretimi, Tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı, Spearman korelasyon katsayısı, Mann-whitney u testi, Kruskall wallis testi, Granger nedensellik testi, Statistical package programs, Computer-assisted statistics teaching, Factors affecting success in teaching statistics, Web based teaching of statistics, One-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient, Mann-whitney u test, Kruskal wallis test, The granger causality test

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kınalıoğlu, İ. H. (2012). İstatistik öğretiminde kullanılan istatistiksel paket programlarının kullanım düzeyinin öğrenci başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.