Uluslararası belgelerde ve Türk Hukukunda insan ticareti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada ?Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda İnsan Ticareti? konusu geniş bir şekilde analiz edilecektir. Bu çalışma da izlenecek yol ise; ilk olarak İnsan ticareti olgusu kavram olarak analiz edilecek daha sonra uluslar arası belgelerle açıklanıp irdelenecektir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında, mevzuatımızda özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde yer bulun insan ticareti suçunun ortaya çıkış şekillerini, 765 sayılı yasa dönemindeki uygulamaları, bu iki yasada suçun düzenleniş itibariyle eksiklikleri ve üstünlükleri, yeni bir suç tipi olması nedeniyle ilk derece mahkeme uygulamaları ile yüksek mahkeme içtihatlarını, insan ticareti suçuyla, Özellikle göçmen kaçakçılığı ve fuhuş için yer temin etmek suçlarının benzer ve farklı yönleri, ortaya konulup irdelenecektir. Tüm bunlar açıklandığında suç yönünden uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların ortaya çıkartılması sağlanacak ve ilgili tüm herkese bu çalışma fayda sağlayacaktır. Bu çalışma analiz edilirken çalışmanın içeriği kapsam olarak 2 (iki) alt bölüme ayrılmıştır. İlk bölümden itibaren üzerinde çalışılan bölüm mutlaka bir sonraki bölüm ile örtüşmekte, kendisinden sonra gelen bölümü ise temelde destekleyerek hazırlık sürecine sokmaktadır. Çalışmamızda incelenecek olan alt bölümlere kısaca bakacak olursak, Bu çalışma ?iki? ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü; ?Uluslar Arası Hukukta İnsan Ticareti ve Analizi?, ikinci bölümü ?Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçunun Hukuksal Analizi? olarak açılmış ve detaylı olarak incelenmiştir.
In this study, "International Trafficking in documents and in Turkish Law" will be analyzed in a wide range of topics. If the path to be followed in this study, the first cases of human trafficking as a concept to be analyzed can be explained later, will examine international documents. In light of the studies on this issue, our legislation, especially the Turkish Penal Code No. 80 5237 substances in the human trafficking crime, the emergence of forms, 765 the law during practice, these two laws in the crime organizing as shortcomings and advantages, a new type of crime because the first instance court applications and high-court case law, human trafficking crimes, especially migrant trafficking and prostitution To provide space for similar and different aspects of crime, whether put forward will be discussed. All this is explained in terms of crime arising from the application and related disorders will be provided to be out of all this work will be beneficial to everyone. While this study analyzed the scope of its content as 2 (two) sub-divided into sections. Always on the run from the first part of the section to coincide with the next section, the basis of their support from the following section is inserted into the preparation process. We briefly review studies to be If we look at the sub-section, this study is "two" main parts. The first part of the study, "International Law and Analysis of Human Trafficking", the second section, "Turkish Law Legal Analysis of the Crime of Trafficking in Human Beings" as open and analyzed in detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Human trade, İnsan ticareti, Illegal migration, Yasadışı göç, Anayasa, Constitution, Kamu yönetimi, Public administration, Kaçakçılık, Smuggling, Kaçakçılık suçları, Smuggling crimes, International Law, Uluslararası Hukuk, Turkish Law, Türk Hukuku, Turkish Criminal Code, Türk Ceza Kanunu, Ticaret, Commerce

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası belgelerde ve Türk Hukukunda insan ticareti