Yeni Türk anayasa taslağının 1982 Anayasası ile karşılaştırılması: Yeni eklenen maddelerin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-09-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1982 Anayasası, sadece anayasa hukukçuları ve siyaset bilimciler tarafından değil, toplumun geniş bir kesimi tarafından, hem anti demokratik hazırlanış biçimi hem de otoriter ve yasakçı içeriği bakımından ağır biçimde eleştirilmektedir. Bu amaçla son bir yıldır yeni anayasa çalışmaları başlamıştır. Günümüze kadar birçok değişikliğin olduğu 1982 anayasasına bakılarak getirilecek yeni anayasanın ne gibi değişiklikler içerdiği ve getirilecek maddelerin neler olduğu büyük merak konusu olmuştur. Bilindiği gibi, devletin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, temel hak ve özgürlüklerin herkes için korunması, hukuk önünde eşitlik ve hak arama yollarının açık olması gibi unsurlar, bir hukuk devletinin en önde gelen gerekleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede bakıldığında, yapılan Anayasa değişikliklerinin tamamının, Türkiye'de hak ve hürriyetleri teminat altına alan ve hukuk devletinin gereklerini biraz daha yerine getiren, güçlen¬diren düzenlemeler olduğu görülmektedir. Nitekim Yeni anayasa taslağındaki maddelerinde bu yönde olduğunu söylemek mümkündür.
The 1982 Constitution, not only by constitutional lawyers and political scientists, a large segment of society by the preparation of the format of both the anti-democratic and authoritarian and restrictive in terms of content will be severely criticized. For this purpose, has begun work on a new constitution last year. The 1982 constitution brought many changes to the present day by looking at what changes are included in the new constitution and the matter will be brought what was the subject of great curiosity. As is known, all actions and transactions of the state to be open to judicial review, to be independent and impartial judiciary, the protection of fundamental rights and freedoms for all, equality before the law and human rights, such as roads to be open to the elements, the requirements of the rule of law is among the most prominent. From this framework, all changes to the Constitution, guaranteeing rights and freedoms in Turkey, and some people who fulfill the requirements of the rule of law, strengthening regulations resistance was found. Indeed, the new draft articles of the constitution to say that it is possible in this direction.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk, Anayasa, Law, Constitution, 1982 Anayasası, The 1982 Constitution, Anayasa değişiklikleri, Constitutional amendments, Türk Anayasa Hukuku, Turkish Constitutional Law

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Toğlu, Z. (2011). Yeni Türk anayasa taslağının 1982 Anayasası ile karşılaştırılması: Yeni eklenen maddelerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.