Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, kesitsel tipte analitik bir araştırma olup, çalışmamızda sigara içen ve içmeyen gebelerin kordon kanında oksidatif stres faktörleri ve İMA düzeylerinin belirlenmesi, sigaranın oksidatif strese neden olup olmadığı ve plasentada iskemiye yol açıp açmadığının gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 01 Haziran 2007?01 Nisan 2008 tarihleri arasında Konya Faruk Sükan Çocuk ve Doğumevi Hastanesinde yapıldı. Çalışmamıza 37?40. gebelik haftasında normal spontan vajinal doğum yapan gebeliği sırasında sigara içen 30 kadın ve gebeliğinde sigara içmeyip, pasif maruziyetide olmayan 60 kadın alındı. Her iki grupta yaş, parite ve gebelik haftası benzer tutuldu. Kadınlara sosyodemografik, sigara içme ve maruziyetleri, gebelikteki sağlık durumları, doğum bilgileri ve bebeğin parametrelerini içeren 45 sorudan oluşan anket yüzyüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından uygulandı ve bebeklerin boy, kilo gibi parametreleri araştırmacı tarafından ölçülerek, bebeklere apgar skorlaması yapıldı. Çalışmaya alınan kadınlardan alınan kordon kanında biyokimyasal parametrelerden MDA, Vit A ve E plazmada; SOD, TAC ve İMA düzeyleri serumda ölçüldü. Veriler, SPSS 16.0 paket programı ile kaydedilip, istatistiksel önemlilik testleri olarak Student-t, Ki-kare, Fisher's Exact testleri ve Spearman bağıntı analizi kullanıldı. Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 alındı. Çalışmamız sonucunda; yenidoğan özelliklerinden sigara içen kadınların bebeklerinin doğum ağırlıkları (3115.66 ± 80.72 gr, 3263.33 ± 44.29 gr, p=0.089) sigara içmeyenlerin kadınların bebeklerinin doğum ağırlığına göre 148 gr daha düşük olarak saptanmış olup, istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Bebeklerin doğum boyları (49.30 ± 0.325 cm, 49.91 ± 0.137 cm, p=0.089) ve baş çevreleri arasında da (33.86 ± 0.27 cm, 34.30 ± 0.15 cm, p=0,141) istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. Doğum sonra Apgar skorlarını değerlendirdiğimizde, sigara içen kadınların bebeklerinde, içmeyen kadınların bebeklerine göre 1.dakika Apgar skorları (9.10 ± 0.22, 9.73 ± 0.09, p=0.014) anlamlı derecede düşük bulunurken 5.dakika Apgar skorunda (9.60 ± 0.14, 9.90 ± 0.05, p=0.067) istatistiksel açıdan bir fark bulunmadı. Gebeliğinde sigara içen kadınların kordon kanında, gebeliğinde sigara içmeyen kadınların kordon kanına göre; oksidatif stres faktörlerinden malondialdehit düzeyini artmış (5.17 ± 0.25, 3.60 ± 0.06, p=0.000), İMA düzeyini artmış (0.913 ± 0.02, 0.830 ± 0.01, p=0.050), antioksidan enzim grubundan süperoksit dismutaz düzeyini azalmış (8.22 ± 0.14, 8.63 ± 0.14, p=0.045) ,antioksidan vitaminlerden Vit A (339.06 ± 17.52, 454.91 ± 16.56, p=0.000) ve Vit E düzeylerini azalmış (2.8 ± 0.15, 7.58 ± 0.38, p=0.000), TAC düzeyini azalmış (3.25 ± 0.15, 4.08 ± 0.09, p=0.000) olarak bulmuş olup, sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı idi. Sonuç olarak gebelikte sigara içmenin kordon kanında oksidan ve antioksidan sistem arasındaki dengeyi bozduğu ve oksidatif strese neden olduğu belirlendi. Gebelikte sigara içiminin kordon kanında iskemi modifiye albümini arttırması sigaranın plasental iskemiye neden olduğunu göstermiştir. Sigaranın plasental iskemiye neden olduğunu göstermede iskemi modifiye albüminin kullanılabilmesi için çalışmamızı destekleyecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
The aim of this cross-sectional study was to determine the oxidative stres factors in the funiculus blood of smoker and non-smoker impregnates the level of İMA, and to establish if cigarette causes oxidative stress, and ischemia in the placenta. This study was carried out at Konya Faruk Sükan Children and Maternity Hospital between July 1st 2007 and April 1st 2008. 30 women who had normal spontaneous vaginal delivery at the 37th-40th gestational week and smoked during their pregnancy and 60 women who did not smoke during their pregnancy and were not exposed to smoking as passive were included in this study. Age, parity and gestational weeks of both groups were similar. A social demographic questionnaire of 45 questions including the parameters of smoking, exposure to smoking, health status during pregnancy, delivery records and the parameters of the infants was applied to the women face to face, and measuring the parameters of the infants such as height and weight, apgar scoring was done by the researcher. MDA, vitamin A and E levels were measured with biochemical parameters in the funiculus blood; SOD, TACand İMA levels were measured with serum in the plasma. The data were recorded with SPSS 16.0 program and Student-t, Chi-square, Fisher?s Exact tests and Spearman correlation analysis were used as statistical significance tests. p<0.05 was considered as significant. As a result of this study; the birth weight of the infants of the women who smoked ( 3115.66 ± 80.72 gr ) was 148 gr lower than those of the non-smokers (3263.33 ± 44.29 gr), and this was not statistically significant ( p=0.089). There was no statistically significance between their birth heights (49.30 ± 0.325 cm, 49.91 ± 0.137 cm, p=0.089), and head circumference (33.86 ± 0.27 cm, 34.30 ± 0.15 cm, p=0.141). When we evaluated the Apgar scores, while Apgar scores of the infants of the smoker women one minute after birth were considerably lower than non-smokers(9.10 ± 0.22, 9.73 ± 0.09, p=0.014), Apgar scores five minutes after birth were not statistically significantly different (9.60 ± 0.14, 9.90 ± 0.05, p=0.067). When the funiculus blood of the smoker women during their pregnancy were compared with non-smoker women, MDA level, which is the oxidative stress factor, increased (5.17 ± 0.25, 3.60 ± 0.06, p=0.000), İMA level increased (0.913 ± 0.02, 0.830 ± 0.01, p=0.050), SOD in the anti-oxidant enzyme group decreased (8.22 ± 0.14, 8.63 ± 0.14, p=0.045), of the anti-oxidant vitamins, Vit A (339.06 ± 17.52, 454.91 ± 16.56, p=0.000) and Vit E levels decreased (2.8 ± 0.15, 7.58 ± 0.38, p=0.000), TAC level decreased (3.25 ± 0.15, 4.08 ± 0.09, p=0.000), and these results were statistically significant. In conclusion, it was established that smoking cigarette during gestation unbalanced the level between the oxidant and anti-oxidant system and caused oxidative stress. I t was also determined that increased İMA level as a result of smoking cigarette during pregnancy caused placental ischemia. Further studies are required to support our study that İMA can be used to prove that smoking cigarette causes placental ischemia.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sigara, Gebelik, Oksidatif stres, İskemi modifiye albümin, Cigarette, Gestation, Oxidative stress, Ischemia modified albumin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahinli, A. S. (2008). Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.