Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi

dc.contributor.advisorMarakoğlu, Kamile
dc.contributor.authorŞahinli, Ayla Songül
dc.date.accessioned2018-02-27T12:10:49Z
dc.date.available2018-02-27T12:10:49Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma, kesitsel tipte analitik bir araştırma olup, çalışmamızda sigara içen ve içmeyen gebelerin kordon kanında oksidatif stres faktörleri ve İMA düzeylerinin belirlenmesi, sigaranın oksidatif strese neden olup olmadığı ve plasentada iskemiye yol açıp açmadığının gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 01 Haziran 2007?01 Nisan 2008 tarihleri arasında Konya Faruk Sükan Çocuk ve Doğumevi Hastanesinde yapıldı. Çalışmamıza 37?40. gebelik haftasında normal spontan vajinal doğum yapan gebeliği sırasında sigara içen 30 kadın ve gebeliğinde sigara içmeyip, pasif maruziyetide olmayan 60 kadın alındı. Her iki grupta yaş, parite ve gebelik haftası benzer tutuldu. Kadınlara sosyodemografik, sigara içme ve maruziyetleri, gebelikteki sağlık durumları, doğum bilgileri ve bebeğin parametrelerini içeren 45 sorudan oluşan anket yüzyüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından uygulandı ve bebeklerin boy, kilo gibi parametreleri araştırmacı tarafından ölçülerek, bebeklere apgar skorlaması yapıldı. Çalışmaya alınan kadınlardan alınan kordon kanında biyokimyasal parametrelerden MDA, Vit A ve E plazmada; SOD, TAC ve İMA düzeyleri serumda ölçüldü. Veriler, SPSS 16.0 paket programı ile kaydedilip, istatistiksel önemlilik testleri olarak Student-t, Ki-kare, Fisher's Exact testleri ve Spearman bağıntı analizi kullanıldı. Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 alındı. Çalışmamız sonucunda; yenidoğan özelliklerinden sigara içen kadınların bebeklerinin doğum ağırlıkları (3115.66 ± 80.72 gr, 3263.33 ± 44.29 gr, p=0.089) sigara içmeyenlerin kadınların bebeklerinin doğum ağırlığına göre 148 gr daha düşük olarak saptanmış olup, istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Bebeklerin doğum boyları (49.30 ± 0.325 cm, 49.91 ± 0.137 cm, p=0.089) ve baş çevreleri arasında da (33.86 ± 0.27 cm, 34.30 ± 0.15 cm, p=0,141) istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. Doğum sonra Apgar skorlarını değerlendirdiğimizde, sigara içen kadınların bebeklerinde, içmeyen kadınların bebeklerine göre 1.dakika Apgar skorları (9.10 ± 0.22, 9.73 ± 0.09, p=0.014) anlamlı derecede düşük bulunurken 5.dakika Apgar skorunda (9.60 ± 0.14, 9.90 ± 0.05, p=0.067) istatistiksel açıdan bir fark bulunmadı. Gebeliğinde sigara içen kadınların kordon kanında, gebeliğinde sigara içmeyen kadınların kordon kanına göre; oksidatif stres faktörlerinden malondialdehit düzeyini artmış (5.17 ± 0.25, 3.60 ± 0.06, p=0.000), İMA düzeyini artmış (0.913 ± 0.02, 0.830 ± 0.01, p=0.050), antioksidan enzim grubundan süperoksit dismutaz düzeyini azalmış (8.22 ± 0.14, 8.63 ± 0.14, p=0.045) ,antioksidan vitaminlerden Vit A (339.06 ± 17.52, 454.91 ± 16.56, p=0.000) ve Vit E düzeylerini azalmış (2.8 ± 0.15, 7.58 ± 0.38, p=0.000), TAC düzeyini azalmış (3.25 ± 0.15, 4.08 ± 0.09, p=0.000) olarak bulmuş olup, sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı idi. Sonuç olarak gebelikte sigara içmenin kordon kanında oksidan ve antioksidan sistem arasındaki dengeyi bozduğu ve oksidatif strese neden olduğu belirlendi. Gebelikte sigara içiminin kordon kanında iskemi modifiye albümini arttırması sigaranın plasental iskemiye neden olduğunu göstermiştir. Sigaranın plasental iskemiye neden olduğunu göstermede iskemi modifiye albüminin kullanılabilmesi için çalışmamızı destekleyecek çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this cross-sectional study was to determine the oxidative stres factors in the funiculus blood of smoker and non-smoker impregnates the level of İMA, and to establish if cigarette causes oxidative stress, and ischemia in the placenta. This study was carried out at Konya Faruk Sükan Children and Maternity Hospital between July 1st 2007 and April 1st 2008. 30 women who had normal spontaneous vaginal delivery at the 37th-40th gestational week and smoked during their pregnancy and 60 women who did not smoke during their pregnancy and were not exposed to smoking as passive were included in this study. Age, parity and gestational weeks of both groups were similar. A social demographic questionnaire of 45 questions including the parameters of smoking, exposure to smoking, health status during pregnancy, delivery records and the parameters of the infants was applied to the women face to face, and measuring the parameters of the infants such as height and weight, apgar scoring was done by the researcher. MDA, vitamin A and E levels were measured with biochemical parameters in the funiculus blood; SOD, TACand İMA levels were measured with serum in the plasma. The data were recorded with SPSS 16.0 program and Student-t, Chi-square, Fisher?s Exact tests and Spearman correlation analysis were used as statistical significance tests. p<0.05 was considered as significant. As a result of this study; the birth weight of the infants of the women who smoked ( 3115.66 ± 80.72 gr ) was 148 gr lower than those of the non-smokers (3263.33 ± 44.29 gr), and this was not statistically significant ( p=0.089). There was no statistically significance between their birth heights (49.30 ± 0.325 cm, 49.91 ± 0.137 cm, p=0.089), and head circumference (33.86 ± 0.27 cm, 34.30 ± 0.15 cm, p=0.141). When we evaluated the Apgar scores, while Apgar scores of the infants of the smoker women one minute after birth were considerably lower than non-smokers(9.10 ± 0.22, 9.73 ± 0.09, p=0.014), Apgar scores five minutes after birth were not statistically significantly different (9.60 ± 0.14, 9.90 ± 0.05, p=0.067). When the funiculus blood of the smoker women during their pregnancy were compared with non-smoker women, MDA level, which is the oxidative stress factor, increased (5.17 ± 0.25, 3.60 ± 0.06, p=0.000), İMA level increased (0.913 ± 0.02, 0.830 ± 0.01, p=0.050), SOD in the anti-oxidant enzyme group decreased (8.22 ± 0.14, 8.63 ± 0.14, p=0.045), of the anti-oxidant vitamins, Vit A (339.06 ± 17.52, 454.91 ± 16.56, p=0.000) and Vit E levels decreased (2.8 ± 0.15, 7.58 ± 0.38, p=0.000), TAC level decreased (3.25 ± 0.15, 4.08 ± 0.09, p=0.000), and these results were statistically significant. In conclusion, it was established that smoking cigarette during gestation unbalanced the level between the oxidant and anti-oxidant system and caused oxidative stress. I t was also determined that increased İMA level as a result of smoking cigarette during pregnancy caused placental ischemia. Further studies are required to support our study that İMA can be used to prove that smoking cigarette causes placental ischemia.en_US
dc.identifier.citationŞahinli, A. S. (2008). Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/9220
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSigaraen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectOksidatif stresen_US
dc.subjectİskemi modifiye albüminen_US
dc.subjectCigaretteen_US
dc.subjectGestationen_US
dc.subjectOxidative stressen_US
dc.subjectIschemia modified albuminen_US
dc.titleSigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the levels of oxidative stress factors and ischemia modified albumin in the umblical cord blood among smoker and non smoker pregnant womenen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
204184.pdf
Boyut:
644.42 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: