Farklı geoteknik yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanımı ve karşılaştırmalı analiz: Zonguldak ili Kozlu ilçesinde örnek bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Nüfusun hızla artması, günümüzde eğimli ve problemli sahaların imara açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bölgeler, sürekli izlenmeli, gelişebilecek herhangi bir heyelan önceden tespit edilmelidir. Bugüne kadar heyelanların izlenmesinde en yaygın ve en güvenilir yöntem olarak, inklinometreler kabul görmüştür. Ancak, zahmetli ve uzun süreli ölçümler gerektirmesi, yöntemin darboğazlarındandır. Bu çalışmada, farklı amaçlar için geliştirilmiş ve heyelan analizlerinde daha önce denenmemiş geoteknik yöntemler, heyelan analizinde denenmiştir. Bu yöntemlerle belirlenen kayma düzlemleri, inklinometre ölçümlerinden elde edilen güvenilir kayma düzlemiyle karşılaştırılmıştır. Böylece, inklinometrelere kıyasla, daha ucuz, daha zahmetsiz ve daha kısa sürede sonuç veren yöntemlerin, heyelan etütlerinde kullanılabilirliği irdelenmiştir. İnceleme sahası olarak, Zonguldak İli, Kozlu İlçesinde yer alan, Karadon formasyonu üyesi heyelanlı bölge seçilmiştir. Çalışmalar arazi, laboratuar ve büro olmak üzere üç ana başlık altında yürütülmüştür. Arazi çalışmaları kapsamında; temel sondajları açılmış, arazi sınıflama ve gözlemleme çalışmaları, YASS, topografik, jeofizik tomografi, inklinometre ölçümleri, presiyometre ve SPT deneyleri yapılmıştır. Büro çalışmaları kapsamında; bilgisayarda kinematik, şev duraylılığı ve gerilme-deformasyon analizleri yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında ise, araziden ve sondajlardan alınan numuneler üzerinde jeomekanik deneyler yapılmıştır. Sonuç olarak, başka geoteknik amaçlar için üretilmiş olan presiyometre ve tomografi yöntemleri sonuçlarının inklinometre sonuçlarına çok yakın olduğu ve bu yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Rapid increase in population forces people to use slopped and problematic areas as residential fields. These areas must be observed continiously and probable landslides must be determined beforehand. Hitherto, inclinometers are accepted as the most common and reliable monitoring method of slidings, however, requiring demanding and longterm measurements are the handicaps. In this study it is explorated that, some geotechnical methods which are produced for different purposes and untried before at sliding analysis. The determined sliding surfaces with these methods are compared with reliable inclinometer sliding surface. Thus, it is investigated that cheaper, easier and shortterm methods takes place of inclinometers. A sliding area on Karadon Formation in Kozlu County of Zonguldak is chosen for investigations. Investigations go on with three main headings, field studies, laboratory studies and office studies. Field studies are, drilling, classification, observation, underground water level, topographic, geophysics tomography, inclinometer measurements and pressuremeter, SPT experiments. Office studies are covered, kinematical, slope stability and stres-strain analysis. Laboratory studies are, geomechanical experiments on the samples which are got from field and drillings. Consequently it is concluded that, pressuremeter and tomography results are very similar to inclinometer result and they can be use at sliding analysis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Taşıma gücü, Zemin etüdü, İnklinometre, Şev kararlılığı, Bearing capacity, Soil exploration, Inclinometer, Slope stability

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ağan, C. (2009). Farklı geoteknik yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanımı ve karşılaştırmalı analiz: Zonguldak ili Kozlu ilçesinde örnek bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Yayımlanmış doktora tezi, Konya