Is ankle brachial index and framingham risk score a predictor of cardiovascular diseases in people aged 50 years?

dc.contributor.authorÇelik, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorKutlu, Ruhuşen
dc.contributor.authorÇivi, Selma
dc.date.accessioned2020-03-26T18:34:21Z
dc.date.available2020-03-26T18:34:21Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractGiriş: Anke Brakial İndeks (ABİ) kardiyovasküler hastalıkların boyutunu ve şiddetini gösteren güçlü bir belirleyicidir. Bu çalışmada ABİ ve Framingham Risk Skoru (FRS) kullanarak kardiyovasküler hastalıkların erken risk tahminini tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 50 yaş ve üzerinde 250 kişi dahil edildi. Katılanların FRS değerleri otomatik olarak hesaplandı. Dört ekstremiteden alınan kan basınçlarını kullanarak ABİ değeri belirlendi. Bulgular: ABİ ortalaması 1.130.12 (min0.80, max1.96) idi. Katılanların 9'unda (%3.6) ABİ değeri 0.95 idi. ABİ ile yaş, sigara içme, yüksek kan basıncı ve FRS arasında önemli derecede negatif korelasyon vardı. 60 yaş ve üzerindeki bireylerde 60 yaş altındakilere göre ABİ'deki risk artımı (0.95) 3.878 kez daha fazla idi. Diyabetiklerde FRS1 değeri diyabetik olmayanlara göre 16.349 kez daha fazla idi. Sonuç: Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerine toplumda oldukça sık rastlanır. Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerinin erken tanı ve tedavisi için 50 yaş ve üzerindeki kişilerin taranması gereklidir. Düşük ABİ (0.95) ve FRS gelecekte oluşabilecek kardiyovasküler hastalıkların risk tahmininde kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Ankle-Brachial Index (ABI) has been shown to be a strong predictor of the extent and severity of cardiovascular diseases (CVD). We aimed to determine the early risk estimation of CVD by using ABI and Framingham risk score (FRS) in this study. Materials and Method: In this study, 250 people aged ≥50 years were included. We calculated FRS of the participants using an automatic calculator. We calculated ABI by using the blood pressure data of the four extremities. Results: The mean value of ABI was 1.13±0.12 (min0.80, max1.96). Of the participants, nine (3.6%) had low ABI (≤0.95). There were significant negative correlations between ABI and age, cigarette smoking, high blood pressure and FRS. In the people aged ≥60 years, ABI risk increase (≤0.95) was found to be 3.878 times greater compared with people aged <60 years. Among diabetics, the value for FRS1 was found to be 16.349 times greater compared to non-diabetics. Conclusion: The prevalences of the main risk factors of CVD are quite high in the population. Screening the individuals aged 50 or more is necessary for the early diagnosis and management of main risk factors of CVD. Low ABI (≤0.95) and FRS can be used to estimate the risk of future cardiovascular events.en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.identifier.issn1304-2947en_US
dc.identifier.issn1307-9948en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage142en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVeU1EUTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/29061
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofTürk Geriatri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleIs ankle brachial index and framingham risk score a predictor of cardiovascular diseases in people aged 50 years?en_US
dc.title.alternativeAnke brakial indeks ve framingham risk skoru 50 yaş ve üzerinde kardiyovasküler hastalıkların bir belirleyicisi midir?en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar