Altı yaş çocukları için duygusal becerilerin değerlendirilmesi testi’nin (aces) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

dc.contributor.authorDurmuşoğlu, Neslihan Saltalı
dc.contributor.authorDeniz, M. Engin
dc.contributor.authorÇeliköz, Nadir
dc.contributor.authorArı, Ramazan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:29:22Z
dc.date.available2020-03-26T17:29:22Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Schultz ve Izard (1998) tarafından geliştirilen altı yaş çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi’nin (duyguları tanıma, anlama ve ifade etme) Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 resmi ve 1 özel ilköğretim bünyesinde anasınıfı ile bir özel anaokuluna devam eden 6 yaş grubu 111 anasınıfı öğrencisi oluşturmaktadır. Testin geçerlik çalışmalarında yapı geçerliği; güvenirlik çalışmalarında ise KR 20 güvenirlik metodu, madde analizi, testi yarılama, madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ile alt ve üst %27 arasındaki farkın anlamlılığı testleri kullanılmıştır. Duygusal becerileri değerlendirme testi geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucu toplam 6 madde testten çıkarılmıştır. Testin son halinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları incelendiğinde 6 yaş çocuklarının duygusal becerilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to adapt the test Evaluation of six year old children’s emotional skills test (identify the emotions, understand and express them.) which was developed by Schultz& Izard (1998) to Turkish. The sampling of the study was composed of six year old 111 preschoolers who are attending four official and one private nursery school classes affiliated with the Ministry of National Education and one private nursery school. During validation process construct validity were used. During reliability process, KR 20 reliability method, item analysis, split halves, item difficulty, item differentiation, and significance test between the differentiation of top and bottom %27 are used. At the end of this validity and reliability process six items in evaluation of emotional skills test are removed. When validity and reliability of the last version of the test examined, it is seen that it is a valid and reliable instrument to evaluate six year old children’s emotional skills.en_US
dc.identifier.endpage420en_US
dc.identifier.issn1301-3718en_US
dc.identifier.issn2458-8342en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage403en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNE56TXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/22958
dc.identifier.volume42en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleAltı yaş çocukları için duygusal becerilerin değerlendirilmesi testi’nin (aces) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of a test in Turkish about evaluation of the six year old children’s emotional skills: Validity and reliability studyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar