Akut apandisitte iskemi modifiye albümin

dc.contributor.authorBostancı, Hasan
dc.contributor.authorKurban, Sevil
dc.contributor.authorErbay, Ekrem
dc.contributor.authorKöksal, Hande
dc.date.accessioned2020-03-26T18:23:03Z
dc.date.available2020-03-26T18:23:03Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Akut apandisitli (AA) hastalarda iskemi modifiye albumin (İMA) düzeyinin saptanması ve prognostik öneminin değerlendirilmesidir. Yöntem ve Gereçler: AA tanısı alan 61 hasta (K/E: 32/29) ile sağlıklı 30 kişi (K/E: 17/13) çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubunda kan örnekleri ameliyat öncesi dönemde alındı. İMA düzeyleri kalorimetrik yöntemle ölçüldü ve sonuçlar absorbans ünitesi (ABSU) cinsinden rapor edildi. Bulgular: Akut apandisitli hastalar ile kontrol grubunun İMA değerleri sırası ile 0,420,17 ABSU ve 0,370,13 ABSU idi. Hasta grubunda İMA değeri kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına karşın aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p0,05). Yakınma süresi uzun olan, lökositozu ya da nötrofilisi olan hastalarda serum İMA düzeyi daha yüksek olmasına karşın aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p0,05). Ancak, perfore AA’li hastaların serum İMA düzeyleri diğer alt gruplardan daha yüksek bulundu (p0,001). Sonuç: AA’de inflamasyona bağlı olarak serum İMA düzeyinde yükseklik olmasına karşın, lümen içi basınç artışı, ödem, inflamasyon ve apendiks dokusunun beslenme bozukluğunun maksimum olduğu perfore AA’li hastalarda serum İMA düzeyinin daha yüksek olduğu gözlendi.en_US
dc.description.abstractAim: Of this study is to detect the IMA(Ischemia Modified Albumin) levels in cases with acute appendicitis(AA) and determine its prognostic value. Material and Methods: 61 patients with acute appendicitis and 30 healthy individuals(control group) were participated to the study Blood samples were taken in preoperative period in study group.IMA levels are measured with calorimetric method and results are reported as Absorbans Unit(ABSU) levels. Results: IMA levels of patients and control group were as follows; 0,42±0,17 ABSU, 0,37±0,13 ABSU.Although IMA levels were higher in patients with leucocytosis and neutrophilia there was no significant difference. (p>0,05). However, the patients with perforated appendicitis were observed to have higher IMA levels than other groups (p<0,001). Conclusion: Serum IMA levels were higher in patients with acute appendicitis as a result of inflamation,but highest IMA levels were detected in patients with perforated appendicitis as a result of maximum oedema,inflamation and necrotic appendix tissueen_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.issn2548-0251en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE9UTTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27548
dc.identifier.volume4en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofORTADOĞU TIP DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleAkut apandisitte iskemi modifiye albüminen_US
dc.title.alternativeIschemia modified albumine In acute appendicitisen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar