Türkiye'de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (1990-2011)

dc.contributor.authorMangır, Fatih
dc.contributor.authorErdoğan, Savaş
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:43Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:43Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractu çalışmada, 1990 ve 2011 yılları arasında, Türkiye ekonomisine ait işsizlik oranları ile enflasyon oranlarının üç aylık değerleri kullanılarak bu göstergelerin arasındaki ekonomik ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Orijinal Kısa Dönem Phillips Eğrisi, bir ekonomide işsizliğin nedenlerini ortaya koymaya çalışır. Bu yaklaşıma göre, işsizliğin azaltılması enflasyonun artmasına veya tam tersi işsizliğin artmasına neden olacaktır. Phillips Eğrisi yaklaşımının doğruluğunu test etmek için, değişkenler arasında doğrusal olmayan ters model oluşturulup regresyon analizi yapılmış ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakılmıştır. Analiz sonuçlarımız, incelenen dönemde Türkiye'de Philips eğrisinin kısa dönemde teorik varsayımlarını desteklememektedir.en_US
dc.description.abstractn this study, the relationship between inflation and unemployment rates belonging to Turkish Economy between 1990 and 2011 has been tried to analyze with quarterly data. Short-run Phillips curve aims to describe the reasons of the unemployment in an economy. According to this approach, a decrease in unemployment has led to an increase in inflation and vice versa. To test the accruancy of such an approach related to the Short-run Phillips Curve, regression analyze has been performed by the non-lineer inversed model between variables and Granger-causality relationship between variables has been analysed. Our empri-cal results does not support the theortical assumptions of Short -run Phillips curve for the study period in Turkey.en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.identifier.issn1307-7112en_US
dc.identifier.issn2667-6907en_US
dc.identifier.issue570en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNME5qYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27440
dc.identifier.volume49en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleTürkiye'de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (1990-2011)en_US
dc.title.alternativeThe relationship between inflation and unemployment in Turkey (1990-2011)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar