Irâkî hayatı ve el-Muğnî adlı eseri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hadisler, İslâm âlimlerinin ilk asırlardan itibaren son derece titiz davrandıkları ve nesilden nesile aktarılması hususunda taviz vermedikleri kutsal metinlerdir. Bu hususta birçok çalışma yapılmıştır. Üzerinde çalıştığımız el-Muğnî adlı eser de bu amaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir eserdir. ?Irakî Hayatı ve el-Muğnî Adlı Eseri? başlıklı çalışmamızın birinci bölümünde; H.725 yılında Mısırda doğan Irakî'nin hayatı, yaşadığı dönemin sosyal kültürel özellikleri, ilim hayatı, hadis ilmindeki yeri hocaları talebeleri, eserleri ve H.806 yılında vefâtına kadar 81 yıllık hayatı hakkında bilgiler verdik. İkinci bölümde ise, Gazalî'nin İhya'u Ulûmiddîn isimli eserinin hadislerinin tahrîc edildiği Zeynüddin el-Irakî'nin el-Muğnî An Hamli'l-Esfâr fî Tahrîci mâ fi'l-İhyâ-i Mine'l-Ahbâr adlı eseri hakkında bilgiler verdik. Bu bölümü iki ana başlık altında inceledik. Birinci başlıkta konuya girizgâh mahiyetinde Tahrîc İlmi ve Tahrîc Edebiyatı hakkında temel bilgiler verdik. İkinci başlıkta ise Irakî'nin el-Muğnî'de takip ettiği metodları hakkında bilgileri verirken, Genel muhtevâ ve şekil açısından metodları, ile Hadise dair konulardaki metodlarını iki bölümde tahlil ettik. Bu çalışma Irakî, ve el-Muğnî adlı eseri hakında önemli bilgiler içermesinden dolayı önem arz etmektedir.
Hadiths are the holly texts, which Islamic scholars have devoted assidious attention to since the first Islamic centuries and have not compromised the prenciples of their transmission from generation to generation. Al-Iraqi?s al-Mughni, which this master thesis examines, is one of the many books written by Islamic scholars as the result of their avid interest in hadiths. The firtst section of the thesis, titled ?The Life Of Al-Iraqi And His Work Al-Mughni?, focuses on his life, born in Egypt in 725 A.H. and died in 806 A.H., sociocultural characteristics of his time, his scientific life, his teachers, students and works, and his status in hadith. In the second section, information has been given about Zaynuddin al-Iraqi?s al-Mughni `an h?aml al-asf?r f? al-asf?r f? takhr?j m? f? al-ih?y? min al-akhb?r, dedicated to the takhrij (extraction and authentication, including validation of chains of transmitters of a hadith) of hadith in al-Ghaz?l??s Ihya' `Ulum al-Din. The section is divided into two main titles. The first one provides an introduction including essential details about the science of takhrij and takhrij literature. Under the second one, the methods followed by Iraqi in al-Mughni are discussed in two categories: a) the methods with respect to general content and form, b) the methods relating to issues concerning hadith. This work is of importance containing essential details on al-Iraqi and his al-Mughni.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadis, Hadith, Iraki, Tahric, Explanation, İslam dini, Islam religion

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çibuk, İ. H. (2010). Irâkî hayatı ve el-Muğnî adlı eseri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.