Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Psikolojik Sağlamlık, özellikle teşhis ve önleme kavramları ile beraber gün geçtikçe eğitim çevrelerinde önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Aksaray İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören 499 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Ölçek 54 maddeli dörtlü likert tipi bir ölçektir. Elde edilen veriler; açımlayıcı faktör analizi, t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, yoksulluk içinde bulunma (ailesi ile birlikte), tek ebeveyn ile yaşama, cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Ev içi ilişkilerde ilgi, yüksek beklentiler ve ev içi etkinliklere katılım koruyucu faktör özellikleri tek ebeveyn ile yaşayan ergenlerin, ailesi ile birlikte yaşayan ergenlere göre daha yüksektir. Problem çözme becerileri, amaçlar ve eğitimsel beklentiler koruyucu faktör özellikleri ise ailesi ile birlikte yaşayan ergenlerin, tek ebeveyn ile yaşayan ergenlere oranla daha yüksektir. Yoksulluk içindeki ergenlerin cinsiyet değişkenine göre oluşturulan gruplarda arkadaş grubundaki ilgi, empati, amaçlar ve eğitimsel beklentiler koruyucu faktör özellikleri kızların erkeklere göre daha yüksektir. Yine aynı grupta problem çözme becerilerine ilişkin algıları erkeklerin oranı kızlara göre daha yüksektir. Tek ebeveyn ile yaşayan ergenlerin cinsiyet değişkenine göre oluşturulan gruplarda arkadaş grubundaki ilgi, empati ve ev içi ilişkilerde ilgi kızların oranları erkeklere göre daha yüksektir. Erkeklerin ise problem çözme becerilerine ilişkin algıları kızlara oranla daha yüksektir. Okul türü değişkenine göre incelendiğinde, okul içi ilişkilerde ilgi, eğitimsel beklentiler, amaçlar, problem çözme becerilerine ilişkin algılar Fen ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin, Anadolu lisesi öğrencilerine göre daha yüksektir.
Resilience, especially with diagnosis and prevention, increase its importance in the educational fields. The aim of this study is to investigate adolescents? resilience levels across different risk groups. 499 high school students who are student in Aksaray were participated in this study. Resilience and youth development module-Turkish version and demographic data form were used as a research instrument in this study. Sacale used in this research was a 54-item Likert type revised. The data were analysed techniques, exploratory factor analysis, and variance analysis (t-test and ANOVA). The findings showed that being in poverty (with family), living with single parents, gender and school type differentiates on protective factors. Protective factors such as home caring relationships, high expectations and participating in home activities were found higher in students live with single parents than students live with parents. Peer caring relationships, empaty, aims ve educational aspirations of adolescents in poverty in different gender groups were found higher in females than males. In the same group adolescents? sense of problem solving abilities was found higher in males than females. Adolescents live with single parents in groups constructed for gender, peer caring relations, empaty and home caring relationships were found higher in females than males. In the same group sense of problem solving ağabeylities was found higher in males than females. For school type variable, school caring relationships, educational aspirations, aims and sense os problem solving ağabeylities were found higher in Science and Anatolia Teacher Lycee students than Anatolia Lycee students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Psikoloji, Psychology, Adolescents, Ergenler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sipahioğlu, Ö. (2008). Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.