Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi

dc.contributor.advisorYılmaz, Hasan
dc.contributor.authorSipahioğlu, Önder
dc.date.accessioned2014-11-10T08:21:36Z
dc.date.available2014-11-10T08:21:36Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractPsikolojik Sağlamlık, özellikle teşhis ve önleme kavramları ile beraber gün geçtikçe eğitim çevrelerinde önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Aksaray İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören 499 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Ölçek 54 maddeli dörtlü likert tipi bir ölçektir. Elde edilen veriler; açımlayıcı faktör analizi, t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, yoksulluk içinde bulunma (ailesi ile birlikte), tek ebeveyn ile yaşama, cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Ev içi ilişkilerde ilgi, yüksek beklentiler ve ev içi etkinliklere katılım koruyucu faktör özellikleri tek ebeveyn ile yaşayan ergenlerin, ailesi ile birlikte yaşayan ergenlere göre daha yüksektir. Problem çözme becerileri, amaçlar ve eğitimsel beklentiler koruyucu faktör özellikleri ise ailesi ile birlikte yaşayan ergenlerin, tek ebeveyn ile yaşayan ergenlere oranla daha yüksektir. Yoksulluk içindeki ergenlerin cinsiyet değişkenine göre oluşturulan gruplarda arkadaş grubundaki ilgi, empati, amaçlar ve eğitimsel beklentiler koruyucu faktör özellikleri kızların erkeklere göre daha yüksektir. Yine aynı grupta problem çözme becerilerine ilişkin algıları erkeklerin oranı kızlara göre daha yüksektir. Tek ebeveyn ile yaşayan ergenlerin cinsiyet değişkenine göre oluşturulan gruplarda arkadaş grubundaki ilgi, empati ve ev içi ilişkilerde ilgi kızların oranları erkeklere göre daha yüksektir. Erkeklerin ise problem çözme becerilerine ilişkin algıları kızlara oranla daha yüksektir. Okul türü değişkenine göre incelendiğinde, okul içi ilişkilerde ilgi, eğitimsel beklentiler, amaçlar, problem çözme becerilerine ilişkin algılar Fen ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin, Anadolu lisesi öğrencilerine göre daha yüksektir.en_US
dc.description.abstractResilience, especially with diagnosis and prevention, increase its importance in the educational fields. The aim of this study is to investigate adolescents? resilience levels across different risk groups. 499 high school students who are student in Aksaray were participated in this study. Resilience and youth development module-Turkish version and demographic data form were used as a research instrument in this study. Sacale used in this research was a 54-item Likert type revised. The data were analysed techniques, exploratory factor analysis, and variance analysis (t-test and ANOVA). The findings showed that being in poverty (with family), living with single parents, gender and school type differentiates on protective factors. Protective factors such as home caring relationships, high expectations and participating in home activities were found higher in students live with single parents than students live with parents. Peer caring relationships, empaty, aims ve educational aspirations of adolescents in poverty in different gender groups were found higher in females than males. In the same group adolescents? sense of problem solving abilities was found higher in males than females. Adolescents live with single parents in groups constructed for gender, peer caring relations, empaty and home caring relationships were found higher in females than males. In the same group sense of problem solving ağabeylities was found higher in males than females. For school type variable, school caring relationships, educational aspirations, aims and sense os problem solving ağabeylities were found higher in Science and Anatolia Teacher Lycee students than Anatolia Lycee students.en_US
dc.identifier.citationSipahioğlu, Ö. (2008). Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/391
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.subjectErgenleren_US
dc.titleFarklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating resilience of adoloscents?in different risk groupsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
onder_sipahioglu_tez.doc
Boyut:
3.44 MB
Biçim:
Microsoft Word
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: