Comparative macroanatomical Study of the testis in hasak crossbreed type, Akkaraman and Konya Merinos hoggets

dc.contributor.authorUnsaldı, Esin
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:41Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:41Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışma Hasak (%31.25 Hampshire Down (HD) %31.25 Alman Siyah Baş (GBM) %37.50 Akkaraman), Akkaraman ve Konya Merinosu toklularının bazı testis özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Yaklaşık aynı yaşta olan 15 adet toklu (her türden 5’er adet) kullanıldı. Çalışmada testis uzunluğu ve genişliği, epididymis (caput, corpus, cauda) uzunluğu ve genişliği ölçüldü. Ve bu türler arasında testis ağırlığı, testis ve epididymis uzunluğu, genişliği, boyutu ve görünüşü bakımından önemli farklar tespit edildi. Bunun yanında bu çalışmanın bir diğer amacı melezlemenin testis yapısı üzerine etkisini saptamaktır. Dolayısıyla Hampshire Down, Alman Siyah Baş ve Akkaraman melezi olan Hasak tipi toklularla Akkaraman ve Konya Merinos ırkı tokluların testis yapıları karşılaştırıldı. Ve Hasak tipi tokluların daha büyük ve daha ağır testis yapısına sahip olduğu gözlendi. En küçük ve en hafif testis ise Konya merinosuna aitti. Hibridizasyonun testis boyutu ve yapısı üzerine önemli bir etkisinin olduğu ve böylece Hasak melez tipinin en büyük boyutlu testise sahip olduğu tespit edildi.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate the specific anatomical features of the testis of the Hasak (31.25% Hampshire Down (HD) 31.25% German Black Headed Mutton (GBM) 37.50% Akkaraman), Akkaraman and Konya Merinos hoggets. Fifteen animals that they were about same ages (five from each species) were used. In this study, testis length and width, epididymis (caput, corpus and cauda) length and width was measured. It was determined that there were significant differences between these species with regard to testis weight, testis and epididymis lenght, width, size and appearance. Besides, another aim of this study was to determine the effect on structure of testis of the hybridization. Therefore, it was compared macroanatomical structure of testes of Akkaraman, Konya Merinos hoggets and Hasak type hoggets which is the hybrid of Hampshire Down, German Black Headed Mutton and Akkaraman. And it was observed that Hasak had the biggest and the heaviest testis. The smallest and the lightest testis belonged to Konya Merinos. And it was determined that effect of hybridization on testis size and structure was significant and so Hasak crossbreed type had the biggest testis.en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.identifier.issn1017-8422en_US
dc.identifier.issn1308-3651en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBeE1EazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23190
dc.identifier.volume20en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleComparative macroanatomical Study of the testis in hasak crossbreed type, Akkaraman and Konya Merinos hoggetsen_US
dc.title.alternativeHasak, Akkaraman ve Konya Merinos toklularında testisin karşılaştırmalı makroanatomik incelenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar