Affective temperaments in epilepsy

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Epilepside özellikle depresyon olmak üzere sıklıkla görülen duygudurum bozuklukları (DDB), hastalığın takip, tedavi ve seyri açısından olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Duygudurum bozukluklarının etiyolojisi araştırılmaya devam edilmekte olup, risk grupları tanımlanmaya çalışılmaktadır. Affektif mizaç özellikleri günümüzde duygudurum bozukluğunun öncülleri olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada affektif mizaç özelliklerinin epilepsili hastalarda duygudurum bozukluğunun muhtemel öngördürücüsü olup olmadığını incelemeyi amaçladık. Böylece epilepsi-duygudurum bozuklukları komorbiditesine yaklaşım icin öncül parametreleri belirlemek üzere bir adım oluşturmayı hedefledik. Yöntem: 73 epilepsili hasta ve 79 sağlıklı kontrol bu çalışmaya dahil edilmiş daha sonra Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketinin Türkçe formu (TEMPS-A) ve SCID-I formları kullanılarak hastalar değerlendirilmiştir. Bulgular: Epilepsi hastaları hipertimik mizaç hariç tüm affektif mizaç özelliklerinde yüksek puanlara sahiptiler. Epilepsili hastalarda anksiyöz ve irritabl mizaç daha yüksek oranda gözlenmiştir ve anksiyöz mizaç major depresif bozukluk (MDB) ile bağlantılı bulunmuştur. Epilepsi grubunda 14 hastaya kontrol grubunda ise 6 hastaya MDB tanısı konuldu. Anksiyöz mizaç epilepsili hastalarda MDB için öngördürücü olarak tespit edildi. Sonuç: Epilepsi hastalarında duygudurum bozukluğuna eğilim olduğu bilinmekteydi ancak bu çalışmada ilk defa epilepsi hastalarında affektif mizaça eğilim olduğu gösterilmiştir. Epilepside başta depresyon olmak üzere duygudurum bozuklukları sıklıkla komorbid olarak görülmekte olup hastalığın seyrini ve tedavisini olumsuz olarak etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Epileptik olan kişilerde duygudurum bozukluğunun öngördürücülerinin belirlenmesi riskli gruplara özel bir yaklaşımı ve prognozun daha iyi olmasını sağlayabilir.
Objective: Mood disorders (MDs), particularly depression, are often encountered in epilepsy and may negatively affect the treatment and prognosis of the disease. Investigations into the etiology of MDs and the qualities of at-risk groups have revealed that affective temperament characteristics are antecedents of MDs. In this study, our objective was to investigate whether affective temperament characteristics were predictors of MDs in epilepsy patients. Thus, we aimed to establish a first step to determine preliminary parameters for an approach to the comorbidity of epilepsy and MDs. Methods: In total, 73 epilepsy patients and 79 healthy controls were included in this study. The participants were evaluated using the Turkish version of the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A) and the Structured Clinical Interview of DSM Disorders (SCID-I). Results: Epilepsy patients produced high scores in all affective temperament characteristics except hyperthymic temperament. Anxious and irritable temperaments were observed more frequently in epilepsy patients, and anxious temperament was found to be associated with major depressive disorder (MDD). Fourteen participants in the epilepsy group and 6 participants in the control group were diagnosed with MDD. Anxious temperament was determined to be a predictor of MDD. Conclusion: Although it has been shown previously that epilepsy patients tend to suffer from MDs, for the first time, this study has demonstraed that epilepsy patients also tend to have affective temperaments. MDs, particularly depression, are frequently observed in epilepsy patients as comorbid disorders, and they have an adverse effect on epilepsy treatment and prognosis. Determining the predictors of MDs in epilepsy patients may improve the current approach toward at-risk groups and lead to better prognoses.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Farmakoloji ve Eczacılık

Kaynak

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

3

Künye