Sığırlarda Kan Üre-Nitrojen Düzeyi̇ni̇n Gebeli̇k Oranı Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n Araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Ocak

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, sağırlarda kan üre-nitrojen düzeyinin gebelik oranı üzerine etkisinin araştiniması amaçlandı. Araştırmada materyal olarak 63 adet Isviçre Esmeri inka inek kullanildi. Inelder 21'er başlık 3 gruba aynidh. Gruplar, farkdi ham protein oranina sahip izoenerjik rasyonlarla bir sildus boyunca bireysel olarak beslendi. Çalışma gruplarına yedirilen total rasyonun kuru madde bazında ham protein oranı 1., 2. ve 3. gruplar için sırasıyla %14.8, %16.7 ve %18.6 olarak belirlendi. Çalışma grup. lanına alınan hayvanlanın siduslan senkronize edildi ve östrusa gelen hayvanlar tohumlandı. Tohumlama yapılan hayvanların östrus günündeki uterus pH'si ve östrus gününden siklusun 11. gününe kadarki Plazma Ore-nitrojen (PUN) konsantrasyonlan belirlendi. Hayvanlann gebelik durumlan tohumlama sonrası 30-35. günlerde yapılan ultrasonografik muayenelerle belirlendi. Östrus gösterme oranlan bakımından gruplar arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Farklı ham protein oranlanna sahip rasyonlarla beslenen ineklerin ortalama PUN konsantrasyonlan (1., 2 ve 3. gruplar için sırasıyla, 10.70+0.99. 17.38+1.20 ve 24.26+2.36 mg/d) arasında önemli bir fark olduğu belirlendi (p<0.001). Hayvanlann tükettikderi ham protein mik tan arttıkça, PUN konsantrasyonlanında artış olduğu görüldü. Bununla birlikte fark ham protein oranlarına sahip rasyonlarla beslenen ineklerin östrus günündeki uterus pH değerleri (1., 2. ve 3. gruplar için sırasıyla 6.85±0.03. 6.7410.07 ve 6.6510.06) arasında önemli bir fark olduğu belirlendi (p< 0.001). Yüksek PUN konsantrasyonlarının, östrus günündeki uterus pH'sini azalt tiği gözlendi. Elde edilen gebelik oranian 1. grupta %80, 2. grupta %63.16 ve 3. grupta %30 olarak belirlendi. Sonuç olarak; se gırlarda tüketilen ham protein oranı arttıkça PUN konsantrasyonlannin yükseldiği, aynı zamanda östrus günü uterus pH'sinin azaldığı, PUN konsantrasyonlar ile gebelik oranian arasında negatif bir korelasyon olduğu ve İsviçre Esmeri sığırlarda 20 mgdi'nin üzerindeki PUN konsantrasyonlarının azalan gebelik oranlan ile ilişkil olduğu belirlendi.
The objective of this study is to examine the effect of the blood urea nitrogen level in cattle on the pregnancy rate. For this, 63 Brown Swiss cows were used as the study material. These cows were grouped into three, each containing 21. and these groups were fed individually over a cycle period with isoenergic rations containing different crude protein rates. The crude protein rate of the total ration (on dry basis) fed to the study groups was determined to be %14.8, %16.7 and %18.6 for the group 1, 2 and 3 respectively. The cycles of the animals studied were synchronized and the ones having cestrus were inseminated artificially. Uterine pH of the inseminated animals on the oestrus day and the plasma urea nitrogen (PUN) con centrations from the oestrus day to the eleventh day of the cycle period were determined. Pregnancy diagnosis of the animals studied was ultrasonographically performed on the 30-35 th days after insemination. No difference between groups in terms of having oestrus was observed (p>0.05). It was detected that there was significant difference between the PUN concentrations (10.70 0.99, 17.38+1 20 and 24.2612.36 mg/dl for the group 1, 2 and 3 respectively) of the cows having been fed with the ra tions containing different crude protein rates (p<0.001), it was seen that the PUN concentrations increased as the amount of the crude protein consumed by the animals increased. It was also detected that there was important difference between the uterine pH values (6.85±0.03. 6.74 0.07 and 6.66±0.08 for the group 1, 2 and 3 respectively) on the oestrus day of the cows fed with the rations consisting of different crude protein rates (p<0.001). The fact that high PUN concentrations reased uterine pH on the oestrus day was observed. The pregnancy rates obtained were 180 for the first group, %63.16 for the se cond group and %30 for the third group. In conclusion, these data suggested that when the crude protein consumption inc reased the PLN concentrations in cattle went up, also uterine pH decreased on the oestrus day; there was a negative corelation between the PUN concentrations and the pregnancy rate; and the PUN concentrations over 20 mg/d in Brown Swiss cows was associated with the decreased pregnancy rate.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sığır, Protein, Ure Nitrojen, Gebelik Oranı, Catte, Urea Nitrogen, Pregnancy Rate

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye

Aydın, İ., Güler, M., (2004). Sığırlarda Kan Üre-Nitrojen Düzeyi̇ni̇n Gebeli̇k Oranı Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n Araştırılması. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 20(1), 85-94.