Yaşlılarda yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesi

dc.contributor.authorEroğlu, Meliha Zengin
dc.contributor.authorAnnagür, Bilge Burçak
dc.contributor.authorİçbay, Eda
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:44Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:44Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractYaygın anksiyete bozukluğu (YAB) yaşlılarda sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Bu çalışmada yaşlılarda görülen yaygın anksiyete bozukluğu şiddetinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğinde yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan 65 yaş üstü 45 (26 kadın, 19 erkek) ve 65 yaş altı 48 (27 kadın, 21 erkek) hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışmamızda, 65 yaş üstü hasta grubunda Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) total puanı, somatik ve psişik anksiyete alt ölçek puanları 65 yaş altı gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Her iki grubun Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) puanları arasında bir fark yoktu. Sonuç olarak 65 yaş ve üstü grupta YAB belirtileri çok daha şiddetli idi. Yaşlılarda yaşam kalitesini oldukça bozan bu hastalığın tanınması ve tedavisi önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractGeneralized anxiety disorder (GAD) is a common disorder in older adults. The aim of this study is to evaluate the severity and associated factors of generalized anxiety disorder in older adults. 45 patients (26 women, 19 male) over 65 years and 46 patients younger than 65 years (27 women, 21 male), diagnosed as generalized anxiety disorder have applied to the outpatient department of a state hospital were included in the study. As a result of the study Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) total score, somatic and psychic anxiety subscale scores were significantly higher in group of patients over the age of 65 than young people. There was no difference in Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) scores between the groups. As a result; GAD symptoms were more severe in patients over 65 years. To recognize and treat this disease impairing quality of life in elderly is important.en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.identifier.issn1300-0888en_US
dc.identifier.issn2148-2926en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRMU5URXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27449
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGaziantep Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleYaşlılarda yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of generalized anxiety disorder in older adultsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar