Medyanın genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinme aracı olarak kullanımı: görgül bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumsal bir varlık olan insan, çevresinde meydana gelen olaylara karşı duyarsız kalamamak-ta, farklı yol ve yöntemler kullanarak kendi ilgi alanı doğrultusunda bilgi edinme yoluna gitmektedir. Günümüz insanının küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çapta meydana gelen olay ve gelişmelere ilişkin bilgi edinmek üzere yararlandığı yegane araç olarak medya karşımıza çık-maktadır. Medyanın bu bilgilendirme işlevi onu çok ayrı bir boyuta taşıyarak sahip olduğu önemini bir kat daha artırmakta ve farklı açılardan sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Söz konusu gereklilikten hareketle kaleme alınan çalışmada, genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinmede medya kullanım alışkanlıkları Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde sorgulanmak-ta ve karşılaştırmalı ilişkisel taramalarda bulunulmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusun-da, genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinmede en fazla internetten yararlanılırken, en fazla gazeteye güvenildiği ve gazeteden etkilenildiği, kullanım, güvenme ve etkilenme anlamında en düşük seviyede olan medyanın ise, dergi ve radyo olduğu, katılımcıların genel özellikleriyle de karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaktadır.
As a social being, the human cannot be unconcerned against events in his environment, rather he constantly seeks information on issues of his hers interest by various means. The media is the sole means whereby the modern human depends in his search of information related to his her global, national, local concerns. This information function elevates the media into different dimensions of importance which in turn, makes it subject to investigations of differing approaches. This study addressed such a necessity by exploring the media usagehabits of Selcuk University students, in relation to information gathering about general and political agenda developments, by comparative correlational assessment. In view of the obtained data, the Internet was the media of choice for gathering information about the general and political agenda, while newspapers were the most trusted and influential media, the least used and trusted and hence the less influential media were magazines and the radio. These factors were associated with the general attributes of users.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/661

Anahtar Kelimeler

Medya, Genel gündem, Siyasal gündem, Bilgi edinme, Siyasal bilgi edinme, Media, General agenda, Political agenda, Information gathering, Political information gathering

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arklan, Ü., Karakoç, E. (2013). Medyanın genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinme aracı olarak kullanımı: görgül bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 325-363.