Hemşirelerde duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca ülkemizde bu iki değişkenin hemşirelerde ne şekilde değiştiğini ortaya koyacak herhangi bir çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada hemşirelerde duygusal zekâ ile problem çözme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Konya?da faaliyet gösteren 4 farklı hastanede görev yapan 399 hemşire üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların duygusal zekâ düzeylerini ölçmek amacıyla Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ?Duygusal Zekâ Ölçeği?; problem çözme beceri düzeylerini ölçmek amacıyla ise Hepner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ?Problem Çözme Envanteri? kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programına yüklenmiş ve veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin duygusal zeka puan ortalaması 3,74±0,43 ve problem çözme puan ortalaması ise 67,1± 17,2 olarak hesaplanmıştır. Duygusal zeka puanlarının; medeni durum, meslekte çalışma süresi ve çalışılan birimden memnuniyet yönünden (p<0,05); problem çözme puanlarının ise sadece yaş açısından farklılık gösterdiği (p<0,05) diğer sosyo-demografik değişkenler açsından ise farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Duygusal zeka puanları ile problem çözme puanları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda ise iki değişken arasında negatif yönlü, zayıf ancak istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r= -0,151; p< 0,05).
This study aims to investigate the relationship between nurses' emotional intelligence and their problem solving skills. The study was carried out using a survey administered to 399 nurses working in four different hospitals in Konya (Turkey). To measure the participants' emotional intelligence levels, "Emotional Intelligence Scale,? developed by Bar-On (1997) and in order to measure the level of problem-solving skills the "Problem Solving Inventory" developed by Hepner and Peterson (1982) were used. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance and correlation analysis were carried out to analyze the data in SPSS. The mean emotional intelligence score of nurses was calculated to be 3.74 ± 0.43, and the mean problem-solving score was calculated as 3.25 ± 0.976. It was found that emotional intelligence scores significantly differed based on marital status, duration of service and satisfaction with the unit where the participants work (p <0.05), and problem-solving scores differed only in terms of age (p <0.05), while the scores did not significantly differ in terms of other socio-demographic variables studied. A result of the correlation analysis between the scores for emotional intelligence and those for problem-solving, a weak but statistically significant negative correlation was found between these two variables (r = -0.151, p <0.05).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Duygusal zeka, Problem çözme, Hemşireler, Nurses, Emotional intelligence, Problem solving

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Nazlı, S. (2013). Hemşirelerde duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.