Hemşirelerde duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği

dc.contributor.advisorÖzata, Musa
dc.contributor.authorNazlı, Sultan
dc.date.accessioned2014-12-09T11:50:58Z
dc.date.available2014-12-09T11:50:58Z
dc.date.issued2013
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYapılan literatür incelemesi sonucunda, duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca ülkemizde bu iki değişkenin hemşirelerde ne şekilde değiştiğini ortaya koyacak herhangi bir çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada hemşirelerde duygusal zekâ ile problem çözme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Konya?da faaliyet gösteren 4 farklı hastanede görev yapan 399 hemşire üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların duygusal zekâ düzeylerini ölçmek amacıyla Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ?Duygusal Zekâ Ölçeği?; problem çözme beceri düzeylerini ölçmek amacıyla ise Hepner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ?Problem Çözme Envanteri? kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programına yüklenmiş ve veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin duygusal zeka puan ortalaması 3,74±0,43 ve problem çözme puan ortalaması ise 67,1± 17,2 olarak hesaplanmıştır. Duygusal zeka puanlarının; medeni durum, meslekte çalışma süresi ve çalışılan birimden memnuniyet yönünden (p<0,05); problem çözme puanlarının ise sadece yaş açısından farklılık gösterdiği (p<0,05) diğer sosyo-demografik değişkenler açsından ise farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Duygusal zeka puanları ile problem çözme puanları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda ise iki değişken arasında negatif yönlü, zayıf ancak istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r= -0,151; p< 0,05).en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the relationship between nurses' emotional intelligence and their problem solving skills. The study was carried out using a survey administered to 399 nurses working in four different hospitals in Konya (Turkey). To measure the participants' emotional intelligence levels, "Emotional Intelligence Scale,? developed by Bar-On (1997) and in order to measure the level of problem-solving skills the "Problem Solving Inventory" developed by Hepner and Peterson (1982) were used. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance and correlation analysis were carried out to analyze the data in SPSS. The mean emotional intelligence score of nurses was calculated to be 3.74 ± 0.43, and the mean problem-solving score was calculated as 3.25 ± 0.976. It was found that emotional intelligence scores significantly differed based on marital status, duration of service and satisfaction with the unit where the participants work (p <0.05), and problem-solving scores differed only in terms of age (p <0.05), while the scores did not significantly differ in terms of other socio-demographic variables studied. A result of the correlation analysis between the scores for emotional intelligence and those for problem-solving, a weak but statistically significant negative correlation was found between these two variables (r = -0.151, p <0.05).en_US
dc.identifier.citationNazlı, S. (2013). Hemşirelerde duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/885
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDuygusal zekaen_US
dc.subjectProblem çözmeen_US
dc.subjectHemşireleren_US
dc.subjectNursesen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectProblem solvingen_US
dc.titleHemşirelerde duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Konya ili örneğien_US
dc.title.alternativeAn investigation into the correlation between emotional intelligence and problem-solving skills in nursesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Sultan Nazlı.pdf
Boyut:
1.67 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Sultan Nazlı
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: