Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan toplam 200 araştırma görevlisinin 160'ı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak araştırma görevlilerinin sosyo-demografik özelliklerini değerlendiren 34 sorudan oluşan anket formu ve 22 sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Bulgular: Araştırma görevlilerinin %6.2'si temel tıp, %63.1'i dahili tıp, %30.7'si cerrahi tıp alanında idi. Araştırma görevlilerinin %47.5'i kadın, %52.5'i erkekti. Araştırma görevlilerinin yaş ortalaması 28.343.08 idi. Araştırma görevlilerinin duygusal tükenme puan ortalamaları 17.777.27, duyarsızlaşma puan ortalamaları 6.713.69 olup, kişisel başarı puan ortalamaları ise 20.104.32'idi. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamaları çalıştıkları bilim alanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p0.05). Araştırma görevlilerinin yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, aylık gelirleri ve sigara içme durumları ile tükenmişlik parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p0.05). Duygusal tükenme puan ile duyarsızlaşma puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki (r0.591, p0.000), duygusal tükenme puanları ile kişisel başarı puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde ilişki (r-0.387, p0.000) bulundu. Sonuç: Çalışmamızda dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri ile tükenmişlik sendromu alt parametreleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Araştırma görevlilerinin yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, aylık gelirleri ve sigara içme durumları ile tükenmişlik parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bu durumun korunması ve araştırma görevlilerinde tükenmişlik durumunun görülmemesi için çalışmalarını motive edici destekler sürdürülmelidir
Objective: In this study, we aimed to evaluate the burnout syndrome and related factors in the research assistants who were receiving specialized training at Faculty of Medicine, Selcuk University. Material and method: This study included 160 out of total 200 research assistants who were receiving specialized training at Medical Faculty Hospital of Selcuk University. As a means of data collection; a questionnaire consisting of 34 questions to assess the socio-demographic characteristics of research assistants, and Maslach Burnout Inventory with 22 questions through face-to-face interviews were applied. Results: Of the research assistants; %6.2 were in the field of basic medical, %63.1 internal medicine, and %30.7 were in the field of surgical medicine. %47.5 of the research assistants were female and 52.5% were male. The mean age was 28.34±3.08. The mean emotional exhaustion scores of the research assistants was 17.77±7.27, the mean scores of depersonalization 6.71±3.69, and personal achievement score was 10.20±4.32. There was no significant difference (p<0.05) between the mean emotional exhaustion, depersonalization and personal achievement scores and the fields they were working in. There was no significant correlation (p<0.05) between the burnout parameters and the age, sex, marital status, monthly income and smoking status of the research assistants. There was a moderate positive correlation (r0.591, p0.000) between scores of emotional exhaustion and depersonalization scores, and there was a weak negative correlation between scores of personal accomplishment (r-0,387, p0.000) and emotional exhaustion scores. Conclusions: In our study, there is no significant difference between the sub-parameters of burnout syndromes of internal, surgical and basic medical sciences was determined. The age, sex, marital status, monthly income, and smoking status of the research assistants did not significantly correlate with the burnout parameters. Supports to motivate them in their work should be maintained to hold the line and to prevent the burnout syndromes of the research assistants

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

4

Künye