Nöral tüp defektleri ve doğuştan kalp hastalığı birlikteliği: Ekokar- diyografi yapılması mutlaka gerekli mi?

dc.contributor.authorKaya, Fatma
dc.contributor.authorGüvenç, Osman
dc.contributor.authorÇimen, Derya
dc.contributor.authorOran, Bülent
dc.contributor.authorArslan, Derya
dc.date.accessioned2020-03-26T18:33:40Z
dc.date.available2020-03-26T18:33:40Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu retrospektrif çalışma nöral tüp defekti olan çocuklardaki doğuştan kalp hastalığı sıklığını belirlemek için yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındıktan sonra nöral tüp defekti tanısı olan vakaların ekokardiyografi verileri üç yıl için retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışma, yaşları ortalama 21.723.5 ay olan 82 hastayı içermektedir. Nöral tüp defekti olan çocuklardaki doğuştan kalp hastalığı sıklığı %17.1 idi. En sık görülen nöral tüp defekti meningomyelosel (%73) iken, en sık görülen doğuştan kalp hastalığı ise atriyal septal defekt idi (%6.3). Sonuç: Yazarlar nöral tüp defektinde doğuştan kalp kusurlarının rapor edildiğinden daha sık olduğunu bildirmektedirler ve tarama ekokardiyografi gerekmektedir. Bu nedenle, bu durum özellikle hastalardaki küçük veya büyük cerrahi prosedürlerde akılda tutulmalıdıren_US
dc.description.abstractThis retrospective study have been made to determine the prevalence of congenital heart disease in children with neural tube defects. Methods: In this study, echocardiographic data of cases with the diagnosis of neural tube defects were retrospectively analyzed for three years after Selcuk University Faculty of Medicine Ethics Committee approval was obtained. Results: Study included 82 children with a mean age of 21.7±23.5 months. The overall prevalence of congenital heart disease was 17.1% in children with neural tube defects. While the most common neural tube defect was meningomyelocele (73%), the most common congenital heart disease was atrial septal defect (6.3%). Conclusion: The authors finalize that congenital heart defects are more common than reported in neural tube defects, and screening echocardiograms are required. Therefore, this should be kept in mind especially in patients requiring minor or major surgical proceduresen_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.identifier.issn2602-3741en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage6en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek5UWXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28945
dc.identifier.volume23en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGenel Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleNöral tüp defektleri ve doğuştan kalp hastalığı birlikteliği: Ekokar- diyografi yapılması mutlaka gerekli mi?en_US
dc.title.alternativeNeural tube defects and associated with congenital heart disease: Is it absolutely necessary to perform echocardiography?en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar