Orhaniye (Kazan-Ankara) çevresindeki Dikmendede formasyonu (maastrihtiyen) kumtaşlarının petrografisi ve provenansı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orhaniye (Kazan-Ankara) bölgesinde yüzeyleyen Maastrihtiyen yaşı derin denizel Dikmendede formasyonu yeşil, gri renkli, türbiditik özellikteki konglomera, kumtaşı, şeyl, kiltaşı ve marn ardalanmasından oluşmaktadÍr. Tipik fliş özelliklerine sahip olan birimdeki kumtaşlarında sedimanter yapı olarak ince-kalın tabakalanma, normal derecelenme, erozyonal yüzey, kaval yapısı yük kalıbı, top ve yastık yapısı, sıçrama izleri, slump yapıları ile bol miktarda biyojen izlere rastlanılmaktadır. Türbiditik kanal dolguları şeklindeki konglomeralarda ise binik yapÍ ile normal derecelenme gözlenmektedir. Dikmendede formasyonuna ait kumtaşlarının bileşenlerini kuvars, plajiyoklas, alkali feldispat (ortoklas, mikroklin, sanidin), sedimanter (karbonat, çört, kumtaşı, şeyl), metamorfik (mikaóist, kuvarsşist, kalkşist, fillit, gnays), volkanik kayaç parçaları, mika (muskovit, biyotit), ağır mineraller (epidot, opak mineraller, glokofan, piroksen, rutil, turmalin) oluşturmaktadır. Mineralojik ve dokusal açıdan olgunlaşmamış olan kumtaşlarının bağlayıcısını büyük oranda kalsit, az olarak da demiroksit çimento ile daha çok kil (illit, smektit, klorit) ve az olarak da mikritik matriks oluşturmaktadır. QtFL ve QmFLt üçgen diyagramlarında Dikmendede formasyonu kumtaşlarının ana kaynağı çoğunlukla yeniden işlenmiş orojen, az olarak da ayrılmış yay ve yay geçişi bölgesine düşmektedir. Çoğunlukla litarenit şeklinde gözlenen inceleme alanındaki kumtaşları kıtasal çarpışmalı orojenik kuşakda fliş çökelleri şeklinde çökelmişlerdir.
The Maastrichtian aged Dikmendede formation in the Orhaniye (Kazan-Ankara) area formed in the deep-marine environment. The formation is made up of alternating green, grey-coloured turbiditic conglomerate, sandstone, shale, claystone and marl. The unit has a typical flysch features and has sedimentary structures such as thin-thick bedding, normal graded bedding, erosional surface, flute cast, load structures, ball and pillow structures, bounce marks, slump structures and plenty of biogenic traces. On the other hand, the conglomerate of turbiditic channel fill have clast imbrication and graded bedding. Sandstones of Dikmendede formation is mainly made of quartz, plagioclase, alkali feldspar (orthoclase, microcline, sanidine), sedimentary (carbonate, chert, sandstone, shale), metamorphic (micaschist, quartzschist, calcschist, phyllite, gneiss), volcanic rock clasts, mica (muscovite, biotite), heavy minerals (epidote, opaque minerals, glaucophane, piroksen, rutile, turmaline). The sandstones, texturally and mineralogically immature, bounded by mainly calcite and sometimes iron-oxide cements and, by mainly clayey (illite, smectite, chlorite) and in a lesser amount micritic matrix. The main source of the Dikmendede formation sandstones in the QtFL and QmFLt ternary diagrams are usually recycled orogen and sometimes dissected arc and transitional arc regions. The sandstones in the study area, observed as litharenite, were deposited as flysch in the continental collision zone of the orogenic belts.

Açıklama

URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/158

Anahtar Kelimeler

Orhaniye, Dikmendede, Kumtaşı, Fliş, Provenans, Sandstone, Flysch, Kazan, Ankara

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

Künye

Özkan, A. M., Bozdağ, A. A. (2009). Orhaniye (Kazan-Ankara) çevresindeki Dikmendede formasyonu (maastrihtiyen) kumtaşlarının petrografisi ve provenansı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24, (1), 17-32.