İlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi

dc.contributor.authorYılmaz, Ercan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:29:55Z
dc.date.available2020-03-26T17:29:55Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını, iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelemektir. Araştırmanın veri toplama grubunu, 2008-2009 yılları arasında Konya ilinde görev yapan ve ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilen toplam 315 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde veri toplamak için, Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığın uyum, özdeşleştirme ve içselleştirme boyutundaki değişkenliği hem iş doyumları hem de okullardaki örgütsel yaratıcılık anlamlı bir şekilde açıklamaktadıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the prediction level of primary school teachers' job satisfaction and school's organizational creativity on organizational commitment. The participants were 315 primary school teachers selected from primary school teachers working between 2008 and 2009 using random-cluster sampling method. Organizational Commitment, Organizational Creativity in Schools, and Job Satisfaction scales were used for data collection. The data was analyzed using statistical methods. Results demonstrated that there is a significant relationship between organizational commitment, job satisfaction and school's organizational creativity. The compliance, identification, and internalization dimensions of organizational commitment were explained by primary teachers' job satisfaction and schools' organizational creativity levels.en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.identifier.issn1305-3515en_US
dc.identifier.issn1305-3515en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage476en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd09USTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23054
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining organizational commitment of primary school teachers regarding to their job satisfaction and their school's organizational creativityen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar