Multiple Skleroz Hastalarında Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Oksidatif stresin multiple skleroz (MS)’un patojenezinin önemli bir komponenti olduğu ile ilgili gittikçe artan sayıda kanıt vardır. Paraoksonaz 1 (PON1) plazma yüksek-dansiteli lipoproteine (HDL) bağlı bir antioksidan enzimdir. Onun düşük-dansiteli lipoprotein (LDL) ve HDL’yi oksidasyona karşı koruduğu ve oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı oksidatif stres ve MS hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Elli MS hastası (17E, 33K) ve 35 sağlıklı kontrolün (15E, 20K) serum PON1 ve arilesteraz aktiviteleri ile total antioksidan durum (TAS) ve total oksidan durum (TOS) seviyeleri karşılaştırıldı. Bulgular: MS hastalarının TAS seviyeleri sağlıklı kontrollerden anlamlı derecede düşüktü (p0,05). MS hastalarının TOS seviyeleri kontrollerden yüksek ve PON1 ve arilesteraz aktiviteleri ise kontrollerden düşük olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Çalışmamızda MS hastalarına ait TAS seviyelerinin kontrollere göre anlamlı derecede düşük olmasının sebebi bilinmemekle beraber, endojen antioksidanların MS’de artan oksidatif stres tarafından tüketilmiş olabileceği ve bu hastalara ilave antioksidan verilmesinin faydalı olabileceği kanaatine varıldı.
Objective: There is increasing evidence that oxidative stress is an important component in the pathogenesis of multiple sclerosis (MS). Paraoxonase 1 (PON1) is an antioxidant enzyme bound to plasma high-density lipoprotein (HDL). It has been shown to protect low-density lipoprotein (LDL) and HDL against oxidation and can reduce oxidative stress. The aim of this study was to investigate the relationship between oxidative stress and MS. Methods: We compared serum PON1 and arylesterase activities and total antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) levels of 50 patients with MS (17M, 33F) and 35 age-matched healthy controls (15M, 20F). Results: TAS levels of MS patients were significantly lower than that of controls (P<0.05). TOS levels of MS patients were higher and PON1 and arylesterase activities of MS patients were lower, but not significantly, than those of controls. Conclusion: Although underlying mechanism of TAS levels of MS patients were significantly reduced compared to those of controls, it implies that endogenous antioxidants may have been exhausted by increased oxidative stress and we believe that additional antioxidant treatment might be beneficial for these patients.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp, Multiple skleroz, paraoksonaz, arilesteraz, oksidatif stres, Multiple sclerosis, paraoxonase, arylesterase, oxidative stress

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye

Kurban, S., Akpınar, Z., Mehmetoğlu, İ., (2010). Multiple Skleroz Hastalarında Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması. Genel Tıp Dergisi, 20(1), 13-17.