Müzik sanatıyla uğraşmak anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltır mı? Konservatuar ve diğer fakülte öğrencilerinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

AMAÇ: Sanatın özellikle psikiyatrik hastalıklar olmak üzere birçok hastalıkta rahatlama sağladığı ve tedaviye katkısının olduğu bilinmektedir. Fakat sanatın sanatçılar üzerindeki etkisi çok iyi bilinmez. Bu çalışmanın amacı konservatuar ve diğer fakülte öğrencilerinde anksiyete ve depresyon belirtileri açısından fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. YÖNTEM: Bu çalışmada konservatuar ve diğer fakülte öğrencilerinin anksiyete ve depresyon puanları Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS) ile ölçülerek karşılaştırıldı. Hastalık dışı sebeplerle Kampüs Sağlık Merkezi’ne başvuran gönüllü öğrencilerden sosyodemografik özellikleri ile HADS’nı içeren bir anket formu doldurulması istendi. İstatistiksel analizde yüzdeler ki-kare testi, student-t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. BULGULAR: Çalışma grubu yaşları 17–29 arasında değişen (ortalama21,362,31 yıl) 171 öğrencilerden oluşuyordu. Seksen dokuzu (%52) kız ve 82’si (%48) erkekti. Ellibeş (%32,2) konservatuar öğrencisine karşılık 116 (%67,8) diğer fakülte öğrencisi yer aldı. Tüm çalışma grubunun 104’ü (%60,8) yurtta kalmaktaydı. Konservatuar öğrencilerinin anksiyete ve depresyon puanları sırasıyla 7,213,37 ve 5,803,49 idi. Karşılaştırma grubunda ise ortalama anksiyete puanı 7,56 3,62 ve ortalama depresyon puanı 5.813.41 olarak saptandı. Eşik üstü anksiyete ve depresyon puanları konservatuar öğrencilerinde %18,2 (n10) ve %15,5 (n18) öğrencide saptanırken iken karşılaştırma grubunda bu oranlar %32,7 (n18) ve %25,0 (n29) idi. Hem anksiyete hem de depresyon belirti oranları açısından gruplar arasında istatistiksel fark yoktu (p0.05). SONUÇ: Bu çalışma grubunda müzik sanatıyla uğraşmanın olası anksiyete ve depresyon açısından fark yaratmadığını saptadık. Sanat genelde bir rahatlama aracı olarak algılanmasına rağmen sanatı bir ders, bir iş ya da para kazanma amacıyla yapan kişiler aynı şeyi hissetmeyebilir.
AIM: Art is known to be a tool which provides relaxation and helps therapy especially in psychiatric diseases and in many other health problems. But the effect of art in artists is not known well. The aim of this study was to ascertain if there is a difference in anxiety and depression symptom scores between students of conservatoire and the other faculties. METHOD: In this study, anxiety and depression scores of volunteer students in conservatoire and other faculties were determined via a self administered questionnaire consisting of socio-demographic questions and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Percentages, chi-square, student-t test and one-way ANOVA tests were used in statistical analyses. RESULTS: Study population was composed of 171 students in the ages of 17–29 (mean21.36±2.31) years and 89 (52%) were female. Among 55 (32.2%) conservatoire students and 116(67.8%) other faculties’ students 104(60.8%) were living in a hostel. Mean anxiety and depression scores were 7.21±3.37, 5.80±3.49 for conservatoire students and 7.56 ±3.62, 5.81±3.41 for the comparisons, respectively. There were symptoms above the cut– off levels for anxiety in 28 students (16.4%) and for depression in 47 students (27.5%) in the whole group. While anxiety and depression symptoms percentages were 18.2 %( n10) and 15.5 %( n18) in conservatoire students, that were 32.7 %( n18) and 25.0 %( n29) in other students. The difference was not statistically significant for both anxiety and depression symptoms (p>0.05). CONCLUSION: We found that dealing with music as an art didn’t made difference in anxiety and depression symptoms in this study population. Art is always accepted as a relaxation tool but individuals making art as a lesson, as a job or as a way to gain money can feel different.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

6

Künye