Dergi Yayın Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 5 / 5
 • Öğe
  Evli Bireylerin Çatışma Çözüm Stilleri, Bağlanma Stilleri ve Evlilik Rol Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Helvacıoğlu, Hafize Nur; Bülbül, Ayşe Eliüşük
  Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin çatışma çözüm stilleri, bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya Konya’da yaşayan 85’i (% 56,7) kadın ve 65’i (% 43,3) erkek olmak üzere toplam 150 evli birey katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Romantik İlişkilerde Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Evlilik Rol Beklentileri Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS 22.0 programı kullanılmış olup gruplar arası farklılığı belirlemek için ‘t-testi’, evli bireylerin çatışma çözüm stilleri, bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentileri arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Çatışma çözüm stillerinin; bağlanma stilleri ve evlilik rol beklentilerini yordayıcı etkileri aşamalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; saplantılı ve kayıtsız bağlanma stillerinin olumsuz çatışma çözme stilinin anlamlı yordayıcıları olduğu, korkulu ve güvenli bağlanma stillerinin ise katkısının anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Saplantılı ve kayıtsız bağlanma stilleri olumsuz çatışma çözme stili puanlarında gözlenen toplam varyansın %15.8’ini açıklamaktadır. Bir diğer sonuca göre eşitlikçi ve geleneksel rol beklentilerinin olumlu çatışma çözme stilinin anlamlı yordayıcıları olduğu görülmüş ve toplam varyansın %16.6’sını açıkladığı bulunmuştur. Çatışma çözüm stilleri alt boyutlarından olumlu çatışma çözme stili ve evlilik rol beklentileri düzeylerinde cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Evli bireylerin evlilik rol beklentileri düzeylerinde evlenme şekilleri açısından anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatür bağlamında tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Matematiksel Problem Çözme ve Unsurları ile İlgili Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi: Bir Tematik Analiz Çalışması
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Ergül, Ebru; Alp, Yasemin; Doğan, Mustafa
  Bu araştırmanın amacı 2017-2021 yılları arasında, Türkiye’deki lisansüstü öğrenim düzeyinde matematiksel problem çözme alanında yapılan tez çalışmalarının belirli ölçütler açısından incelenmektir. Bu amaçla “matematik ve problem”, “matematik ve problem çözme” ve “problem çözme” anahtar kelimeleri kullanılarak YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 90 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin betimsel ve içerik analizleri yapılmıştır. Tezlerin incelenmesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan tematik analiz matrisi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan bulgular tablolar halinde frekans değerleri ile birlikte paylaşılmıştır. Ayrıca bulguları açıklayıcı birtakım yorumlar yapılmış ve yorumlar içerisinde yüzdelik değerlere yer verilmiştir. Araştırma sonuçları lisansüstü düzeyde matematiksel problem çözme alanında yapılan en fazla çalışmanın yüksek lisans tezi olduğunu; bu alanda yapılan lisansüstü çalışmaların son yıllarda azaldığını göstermiştir. Araştırmaların çoğunun temel amacının değişkenler arası ilişkileri incelemek olduğu tespit edilmiştir. Matematik öğretim programına göre tüm öğrenme alanlarının çalışmalara konu edildiği ve en çok izlenen yolun nicel yöntemler olduğu bulunmuştur. Ağırlıklı olarak ortaokul öğrencilerinin katılımcı olarak seçildiği, araştırma verilerinin genellikle test-ölçek, ölçek-envanter, görüşme-test ve görüşme-envanter gibi iki tür ölçme aracı kullanılarak toplandığı tespit edilmiştir. Değişkenler arası ilişkilere odaklanan araştırmaların sonuçlarının pozitif ilişkiyi işaret ettiği görülmüştür. Matematiksel problem çözme alanındaki yeterlilik düzeyine odaklı çalışmaların sonuçları katılımcıların net bir durumu yansıtır özellikte olmadığını göstermiştir. Bağımsız bir değişkenin problem çözme ve unsurları üzerinde etkisini tespit etmeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarında ise bağımsız değişkenlerin etkili olduğu bulunmuştur. Tezlerin büyük bir çoğunluğu hem kendi sonuçları hem de ileri araştırmalar için öneriler sunmuştur.
 • Öğe
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Eğilimlerinin Yordayıcısı Olarak Yalnızlık Düzeyi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Bülbül, Ayşe Eliüşük; Alıcı, Sümeyya Sultan
  Son zamanlarda yapılan çalışmalar doğrultusunda özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinin insan yaşamında ve sağlığında çeşitli etkileri olduğu görülmektedir. Bu noktada alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalarla beraber insanların yalnızlık düzeyi ve depresyon eğilimini irdelemek önemli olacaktır. Bu doğrultuda çalışmanın genel amacı üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde yalnızlık düzeylerinin depresyon eğilimlerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını incelemek olmuştur. Yapılan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde eğitimine devam eden üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma için basit tesadüfi yöntemle gönüllü olan 326 üniversite öğrencisi seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Beck Depresyon Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği ve doğrusal regresyon analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre depresyon eğilimi ile yalnızlık düzeyi arasında pozitif yönlü, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayıca yalnızlık düzeyi değişkeninin depresyon eğiliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Minnettarlığın İyi-Oluş ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Bülbül, Ayşe Eliüşük
  Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin iyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özelliklerinin minnettarlık düzeylerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı ve minnettarlık ile iyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özellikleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 228 kız ve 124 erkek olmak üzere toplam 352 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. (Yaş aralığı 17-25; yaş ortalaması 20.69). Araştırmada üniversite öğrencilerine minnettarlık puanlarını belirlemek için Minnettarlık Ölçeği (The Gratitude Questionnaire (GQ)) kullanılmıştır. Kişilik özellikleri puanlarının belirlenmek için Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) ve iyi-oluş puanlarını belirlemek için PERMA iyi-oluş ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda minettarlık ile iyi – oluş ve kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. İyi-oluş ve beş faktörlü kişilik özellikleri ile ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiğinde minnettarlığı yordadığı görülmüştür.
 • Öğe
  Şemsiyye Fi’l Hisab Adlı Eserin Cebir Konularının Matematik Öğretimi Yönünden İncelenmesi ve 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Arı, Kamil; Ünüvar, Ebru
  14. yüzyıl matematik öğretiminde Şemsiyye Fi’l Hisab adlı kitap, matematik tarihi ile modern matematiğin gelişiminin ve geçirmiş olduğu safhaların görülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda matematik tarihi, ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya konu olmakta ve matematik tarihinin matematik öğretimi ile ilişkilendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Medeniyet tarihimizde önemli bir yere sahip olan Osmanlı Devleti ise zamanın önemli ilim ve kültür medeniyetlerinden birisidir. Osmanlı Devleti’ndeki ilim faaliyetlerine verilen önem göz önüne alınarak dönemin ilim merkezlerinde öğretimi okutulan Nizâmuddin Nîsaburi’nin Şemsiyye Fi’lHisab adlı eseri incelenmiştir. Bu eserin içeriğinde bulunan cebir hesapları ve öğretimi incelenerek 2017 MEB matematik dersi öğretim programı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Şemsiyye Fi’l-Hisab adlı eserin transkripsiyonu yapılarak Arapçadan Türkçeye tercümesi yapılmıştır. Araştırmada eserin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına modern matematik sembol ve işaretleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eserde kullanılan cebir konularının içeriği, hesap yöntemleri ve öğretim yöntem ve teknikleri ile günümüz MEB matematik dersi öğretim programı arasında basamak kavramı ile yaklaşık olarak aynı ve cebirsel işlemlerde farklılıklar bulunmuştur.