Kişilerarası iletişimle bağlantılı renk olgusunun bireysel çağrışım boyutuna yönelik bir alan araştırması: Gaziantep örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsan iletişiminin mikro seviyesi olan kişi içi iletişim, kişinin psikolojik yapısı ile olduğu kadar, içinde yaşadığı coğrafya, aile ve arkadaş ilişkileri gibi unsurlarla da ilişkilidir. Renkler ise, bireyin sosyal yaşamında ona ait kişilik özellikleri, duygu ve düşünceleriyle ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, içsel iletişim unsuru olarak renklerin algılanmasına yönelik bir alan araştırması, Gaziantep ili örnek teşkil edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. İçsel iletişimle ilgili renklere yönelik veri analizi yapılmıştır. Kozmopolit yapısıyla dikkat çeken Gaziantep ilinde yapılan anket uygulamasının sonuçları, SPSS programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, renk çağrışımlarına yönelik veriler ile literatür taramasındaki değerlendirmeler büyük oranda benzerlik göstermektedir. Buna ek olarak, cinsiyet ile en sevilen ve en sevilmeyen renkler arasında anlamlılık ilişkisi gözlemlenmiştir. Bir başka önemli sonuç, bir denek için en sevilen rengin bir başka denek için en sevilmeyen renk olabilmesidir. Bu çalışma, renkler konusunda psikolojik ve sosyopsikolojik veri oluşturmayı amaçlamaktadır.
Intra-personal communication which is the micro level of human being communication is related to not only the psychological structure of someone else, but also the elements as location, family and friendship relations. In addition to this, colours clue in personality traits, emotions and thoughts for the social life of a person. In this study, a fieldwork which is intended for perception of colours as an element of intra-personal communication in the sample of Gaziantep. A data analysis is related to inner communication on colours is done. The conclusions of survey application which was done in Gaziantep that is known as a cosmopolitan city are evaluated by using SPSS programme. In reference to the findings of the research, the data of the colour connotation substantially resemble the evaluation of scientific literature. In addition to this, a significant correlation is observed between gender and the best-loved and the most unlovable colour. Another important conclusion of the research, the best-loved colour for a respondent can be the most unlovable one for another respondent. The study aims creating psychological and sociopsychological data.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000088

Anahtar Kelimeler

Renkler, İçsel iletişim, Kişilerarası iletişim, Renk algısı, Alan araştırması, Colours, Perception of colour, Fieldwork, Interpersonal communication

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Ustakara, F. (2011). Kişilerarası iletişimle bağlantılı renk olgusunun bireysel çağrışım boyutuna yönelik bir alan araştırması: Gaziantep örneği. Selçuk İletişim, 6, (4), 138-154.