Kurumsal Yönetişim İlkeleri Işığında Kriz Yönetimi Açısından Krizi Fırsata Çevirme: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kriz, tehdit ve flrsat boyutlarl olan bir kavram olup, kurumsal yöneti}imin temel ilkelerini uygulayan örgüt yönetimleri, kriz dönemlerinde krizi firsata gevirme ba;ansl elde edebilmektedir. Krize en duyarll sektörlerin baynda gelen bankacrllk sektörü bu özelliÉi nedeniyle uygulama alam olarak segilmi;tir. Ara'ttrmanm temel amacr, "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankalarm Kurumsal Yöneti}im Uygulamalarl Cergevesinde Krizi Firsata Cevirme Yaklaymlarl"m ölgmektir. Bu baglamda, görgül ara$lrma ile elde edilen verileri, Türk Bankaclllk Sektöründe faaliyet gösteren banka yöneticileri a€lslndan aydmlatlcr bulgulara dönü$türmek ve yararh önerilerde bulunmaktlr. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yöneti$im, Kriz Yönetimi, Krizi Firsata Cevirme.
The crisis is a kind of term that covers menace and opportunity dimensions and the corporate management that use the basic principles of the corporate governance can get the ability of converting the crisis into an opportunity. The banking business is chosen as it is the most vulnerable sector during those periods. The main aim of the study is; "Evaluating the approach of the ability of converting the crisis into the opportunities of the Turkish Banks within the principles of corporate governance applications". In this sense, the data obtained through the empirical research will help the executive staff of the bank management and put forward useful suggestions and provide enlightening scientific findings for them.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurumsal yönetişim, Kriz Yönetimi, krizi fırsata çevirme, Corporate Governance, Crisis managent, converting the crisis an oppurtunity

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Şendoğdu, A., (2009). Kurumsal Yönetişim İlkeleri Işığında Kriz Yönetimi Açısından Krizi Fırsata Çevirme: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 15-26.