Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 85
 • Öğe
  Sümerbank Ereğli Pamuklu Dokuma Fabrikası (1934-1997)
  (Selçuk Üniversitesi, 2023 Nisan) Semiz, Yaşar; Toplu, Güngör
  1929 Dünya İktisadi Buhranının etkilerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşması piyasa ekonomisine olan güveni sarsmış ve birçok ülkede devlet müdahaleciliğinin planlı bir şekilde yürütülmesi fikrini tartışmaya açmıştı. Türkiye’de 1929 Dünya İktisadi Buhranından sonra planlı ekonomiye geçen ülkelerden birisi olmuş ve bu çerçevede birçok fabrika kurmuştur. Sümerbank Ereğli Bez Fabrikası da Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde kurulması kararlaştırılarak 20 Ekim 1934’te temeli atılan fabrikalardan bir tanesidir. Fabrikanın diğer pamuklu dokuma fabrikalarına göre daha ince dokuma üretmesi öngörülmüştür. Plan ve projeleri Sümerbank Fen Heyeti tarafından hazırlanan fabrika bu yönüyle Türk mühendislerinin bir eseri olma özelliğini de taşımaktadır. Kazan ve elektrik tesisatı dışındaki tüm makine aksamı Almanya’dan temin edilerek monte edilmiştir. İnşaat ve montaj işleri 1936 yaz sonuna doğru bitmiş, deneme çalışmalarının ardından 4 Nisan 1937’de açılışı yapılarak üretime başlamıştır. Fabrika, diğer Kamu İktisadi Teşekkülleri gibi en parlak dönemini 1950’li yıllarda yaşamıştır. 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınmış 1997 yılında da Albayrak Tekstil tarafından satın alınarak adı Albayrak Tekstil olarak değiştirilmiştir. Sümerbank Ereğli Pamuklu Dokuma Fabrikası, ilçenin nüfusunun artması ve şehrin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Fabrika, sosyal tesisleri, okulu ve lojmanları ile çevresi için sosyal ve kültürel değişimin öncülüğünü yapmıştır. Memur ve işçi konutlarının içindeki yeşil alanlar ise, Ereğli ve çevresi için önemli bir kentsel peyzaj örneği olmuştur. Yapılış amacı, ekonomik ve sosyal işlevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus- devlet oluşturma çabalarıyla doğrudan ilgilidir. Bundan dolayı tesis, sadece Ereğli merkezli değil, o dönemde oluşturulmaya çalışılan modern Türkiye hakkında genel bilgi vermesi bakımından da önem taşımaktadır.
 • Öğe
  Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Garda, Betül; Temizel, Metehan
  Ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal gibi çevresel faktörler, yirmi birinci yüzyılda, büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bilgi teknolojileri ve ulaştırma hizmetlerinin gelişimi her şeyi değiştirdi: bireyler, toplum ve ülkeler arasındaki etkileşim yoğunlaştı. Bireylerin yaşam tarzları, zevkleri ve alışkanlıkları, değerleri ve kültürel etkinlikleri küresel etkileşime bağlı moda trendleri yönünde değişti. Uluslararası turizm faaliyetleri arasındaki bu etkileşim de uluslar üstü bir boyut kazandırarak farklılaştı. Günümüz ekonomisinde, dünya çapında uluslararası turizm endüstrisi aktif bir rol oynamaktadır. Turizm endüstrisi, bireylerin gelir düzeyinin artması, refah seviyesi ve değişen hayat felsefesine paralel olarak ülkenin önemli gelir kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, uluslararası turizmdeki sürdürülebilir turizm çeşitlerini incelemek önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı uluslararası turizmdeki yeni çeşitleri ortaya koymak ve bu faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ölçmektir.
 • Öğe
  Bilgi Çağında Eğitim
  (Selçuk Üniversitesi, 2016) Garda, Betül; Temizel, Metehan
  Tarihsel süreç içerisinde insanlığın toplumsal aşamaları ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu olarak sıralanabilir. Eğitim kurumları, toplumların kalkınmasında ve bilgi çağına uyumda önemli bir rol oynamaktadır. Organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri, başarılı olabilmeleri ve gelecekle ilgili doğru tahmin yapabilmeleri için mümkün olduğunca çok bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bilgiyi elde edecek ve organizasyon amaçları doğrultusunda kullanacak kişilerin gerekli eğitimi almış olmaları gerekir. Bunun temeli de eğitilmiş iş gücünden geçer. Bilgi ise, eğitim kurumları tarafından aktarılır. Eğitim kurumları bilginin üretildiği ve geliştirildiği ve insanlığın hizmetine sunulduğu kurumlardır. Türkiye’de uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacı, bu amaçla kurulan meslek yüksekokulları tarafından karşılanmaktadır. Meslek yüksekokulları, sektörün ihtiyacı olan ara eleman niteliklerinin tespit edip, bu verilere dayanılarak öğrencilere gerek teorik gerekse pratik bilgileri vermesi sonucunda bilgi toplumunun özelliklerine uygun eleman yetiştirmesi bazında hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, meslek yüksekokullarının bilgi toplumuna nitelikli eleman yetiştirmekteki önemi vurgulanacaktır.
 • Öğe
  Küçük Hidroelektrik Santrallerin Enerji Potansiyelleri ve Çevresel Etkileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2013 Aralık) Onüçyıldız, Mustafa; Büyükkaracığan, Naci; Erkmen, M. Erkan
  Günümüzde enerji gereksiniminin çok büyük bir kısmı fosil kökenli yakıtlardan (petrol, doğal gaz, kömür) karşılanmaktadır. Fosil kökenli yakıtların çıkarılma, taşınma, işlenme ve enerjiye dönüştürülme aşamalarında çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. En olumsuz etki son kullanım aşamasında oluşur. Yanma sonucu açığa çıkan ürünler (COx, SOx, NOx, hidrokarbonlar, kül, katran ve diğer kirleticiler) küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına neden olurlar. Fosil yakıtlarla ilgili bir diğer olumsuzluksa gittikçe tükeniyor olmalarıdır. Birçok ülke mevcut enerji kaynaklarını daha temiz ve daha verimli kullanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmaya çalışmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynağı olan ve dünyada pek çok ülke tarafından tercih edilen hidrolik enerji bakımından oldukça zengindir. Bu çalışmada, su gücünden enerji üretme alternatiflerinden birisi olan Küçük Hidroelektrik Santral (KHES)‘lerin, dünyadaki, Avrupa‘daki ve Türkiye‘deki mevcut durumları incelenerek, KHES‘lerin enerji potansiyellerini, katkılarını ve çevresel etkilerini ortaya koymuştur.
 • Öğe
  Kayıt Dışı Ekonomi: İllegal Bahis
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Altınışık, İsa
  Günümüzde ekonomik faaliyetler artarak kayıtdışı ekonomi içinde gerçekleşmektedir. Kayıtdışı ekonomi, az ya da çok bütün ülkelerin karşılaştıkları ekonomik bir problemdir. Kayıtdışı ekonomi, ülkeleri vergi kaybına uğratmaktadır. Vergi kaybının olması kamu finansmanını sağlamayı güçleştirmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda hem oynayanlar hem de elde edilen gelirler açısında sayısal anlamda çok büyük artışlar gösteren illegal bahis, kayıt dışı ekonomi bağlamında incelenmiştir.
 • Öğe
  Usage of Interactive Technologies in Tourism Guidance Education A Research on Educational Institutions at the Level of Bachelor Degree
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Büyükşalvarcı, Ahmet; Altınışık, İsa; Tekin, Özlem
  Tourist guides are officials responsible for effectively promoting tourism destinations to local and foreign tourists. To provide a high quality service is related with the quality of the theoretical and practical training. When tourist guide training is examined within the scope of innovations in the field of education science in Turkey and the World, it has been determined that lessons about technologies using by professional tourist guides are not available in curriculums.According to findings of previous researches, technological applications used in museums have a positive effect on service quality of professional tourist guides. It is stated that, narrations are more fun, memorable and more descriptive with the help of technological applications.The research will focus on interactive technologies and describe how these technologies canbe used in tourism guidance education. During the summer holiday of 2016, researchers conducted an online survey to study the acceptance and user experience of interactive technologies on tourism guidance education. This paper reports analyses of quantitative survey data of respondents (Tourism Guiding Lecturers). Technology attitude scale has been used for taking lecturer’s opinion about research.
 • Öğe
  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Yeni Kamu Yönetimi İlkeleri Bağlamında İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Tekin, Ömer Faruk
  1970'lerin sonlarına doğru devletin fonksiyonları genişlemiş ve kamu harcamaları artmıştır. Bu durum, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha sonra bütün dünyada devlet ve kamu yönetimini dönüştürmeye yönelik bazı reformların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu değişimin etkileri, 1980'lerde Türkiye'de de görülmüş ve bu yeni anlayışa uygun olarak reformlar başlatılmıştır. Bu yeniliklerin, özellikle Özal hükümetleri döneminde ve 2000'li yıllarda, belirli bir hız ve ivme kazandığı söylenebilir. Bu reformların önemli bir kısmı kamu yönetiminde gittikçe baskın hale gelen Yeni Kamu Yönetimi ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. O yıllardan itibaren yapılan en önemli reformlardan biri, kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması olmuştur. Bu çalışmada öncelikle geleneksel kamu yönetiminden Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına geçiş, Yeni Kamu Yönetimi düşüncesinin ortaya çıkışı, gelişimi ve özellikleri ele alınacaktır. Daha sonra 5018 sayılı Kanun incelenecek ve kanunun kamu mali yönetim sistemine getirdiği ilkeler üzerinde durulacaktır. Son olarak, yeni kamu mali yönetim ve kontrol kanunun genel amaç ve hükümleri üzerinde, Yeni Kamu Yönetimi ilkeleri bağlamında analitik bir inceleme yapılacaktır.
 • Öğe
  Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kavramı ve Hizmet Kalitesinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Temizel, Gamze; Garda, Betül
  Günümüzde popülerliğini giderek artıran turizm endüstrisinin can damarlarından biri de konaklama işletmeleridir. Hiper rekabet koşullarında, değişen müşteri taleplerine cevap verebilmek ve rekabet üstünlüğü kazanabilmek için bütün işletmeler gibi konaklama işletmeleri de, hizmet kalitesine önem vermek zorundadır. Konaklama işletmelerinde eşanlı üretim – tüketim gerçekleşmektedir. Bu nedenle sunulan hizmetin belli bir standartta sürdürülmesi; müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlanması için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Optimum hizmet kalitesine ulaşabilmek için, müşterilerin beklentilerine ve algılarına odaklanarak belirlenen bir hizmet standardı oluşturmak gerekmektedir. Bu sebeple, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümü büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan modeller incelenmektedir.
 • Öğe
  Sürdürülebilir Turizm'de Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Arat, Tugay; Summak, Mehmet Erhan
  Günümüz otel işletmeciliği dünyasında çok yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında mükemmeliyet, kalite, verimlilik gibi kavramlar çok sık dile getirilmektedir. Bu durumda, işletmecilik fonksiyonu olan yönetim ve iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yönetim fonksiyonlarının doğru bir şekilde sürdürülebilmesi ve istenilen sonuca ulaşılması, düzenli bir şekilde ilerleyen sağlıklı bir iletişim sistemi ile mümkün olmaktadır. Konunun diğer boyutu da işletmenin çevreyle sürekli iletişim halinde bulunması zorunluluğudur. İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi verimliliğini artırabilmesi, sağlıklı işleyen iletişim sistemine daha fazla önem vermesi ile sağlanabilmektedir. Otel işletmelerinin gerek misafir ilişkilerinde gerekse örgüt içi ilişkilerinde, iletişim tekniklerinin nasıl kullanılacağını ve iletişim sürecinin nasıl yürütebileceğini bilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu araştırmada, otel personelinin iletişim becerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla veri toplamak için anket tekniği kullanılmaktadır.
 • Öğe
  Türkiye' de Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Büyükkaracığan, Naci; Altınışık, İsa; Uzun, Hasan
  Son yıllarda, ülkemizin ekonomik büyümesinde önemli bir paya sahip olan gayrimenkul sektörü, ekonomimizin önemli yapı taşlarından birisidir. 200 alt sektörü besleyen, 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan bu sektörün gelişerek büyümesi, Türkiye için önemlidir. Bunun yanında son yıllarda sayısı gittikçe artan gayrimenkul yatırım ortaklık şirketleri gayrimenkulü önemli ve güvenilir bir yatırım aracı haline getirmiştir. Gayrimenkullerin doğru olarak değerlendirilmesi düzgün bir ekonomik yapı için önemlidir. Günümüzde gayrimenkul değerlemesi için ağırlıklı olarak emsal karşılaştırma, gelir yöntemi maliyet yöntemleri ve nominal değer yöntemi kullanılmaktadır. Doğru değerleme yönteminin seçilmesi ve profesyonel bir şekilde uygulanması ise gayrimenkul değerleme uzmanınca mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki gayrimenkul değerleme mevzuatı incelenmiştir. Sonrasında, uygulamada karşılaşılan problemler belirlenip, çözüm önerileri sunulmuştur.
 • Öğe
  Turizm Öğrencilerinin İnanç Turizmine Yönelik Bakış Açıları
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Büyükşalvarcı, Ahmet; Şapçılar, Mustafa Cüneyt; Altınışık, İsa; Şimşek, Çağrı
  Turizm potansiyeli içerisinde insanların dinlenmek, eğlenmek ve tatil geçirmek dışında, dini vazifelerini yerine getirmek ve huzura erişmek amacıyla dünyadaki kutsal yerleri ziyaret etmesi ile birlikte önemi artan ve alternatif turizm türlerinden biri de inanç turizmi olmuştur. Dünyanın en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alan kutsal merkezler inanç turizminin gelişmesinde önemli birer çekim merkezi halini almıştır. Konya ili de Anadolu’da yer alan kutsal çekim merkezlerinin başında gelmektedir. Başta bölgede yaşamış Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin il sınırları içerisinde yer alması olmak üzere, Çatalhöyük ve Sille Aya-Elena Kilisesi’nin bölgede bulunması, Konya ilini tüm inanç çeşitlerini bir arada bulunduran hoşgörü şehri konumuna getirmiştir. Bu sebeple, inanç turizminin bölgedeki etkilerinin ve şehirde turizm alanında eğitim alan öğrenciler tarafından iyi anlaşılmasının önemi oldukça fazladır. Turizm öğrencilerinin inanç turizmi değerlerine yönelik farkındalıklarını konu edinen bu çalışmada, Konya ili inanç turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması, inanç turizminin geliştirilmesi aşamasında ortaya konulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Araştırmanın kavramsal çerçevesine dayanak oluşturan inanç ve turizm ilişkisi, inanç turizminin tanımı ve inanç turizminin özellikleri konularında literatür taraması yapılmıştır. Buna ek olarak, Konya ilinde yer alan Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi turizm bölümü öğrencilerinin inanç turizmi farkındalıklarını belirlemek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Ayrıca, yükseköğretim öğrencileri ile ortaöğretim öğrencilerinin inanç turizmine olan bakış açısı farklılıklarını ölçmek amacıyla Konya Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm bölümü öğrencilerine de alan araştırmasına dahil edilmiştir. Elde edilen veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Turizm öğrencilerinden elde edilen görüşlere göre; Konya ilinin inanç turizmi potansiyelinin arttırılması, yurtiçi ve yurtdışı tüm turistlerin Konya iline seyahatlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası tanıtımlar yapılması, doğal yapılara zarar vermeden Konya ilinin altyapı ve üstyapı kaynaklarının iyileştirilmesi ve inanç turizmine ait tüm mekanlara olan ulaşım olanaklarının da aynı doğrultuda geliştirilmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.
 • Öğe
  Küreselleşmenin Turizm Pazarlama Karması Elemanları Üzerindeki Etkileri
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Garda, Betül; Temizel, Gamze; Temizel, Metehan
  Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda ülkelerin coğrafik sınırları ortadan kalkmış ve dünya büyük tek bir pazar haline gelmiştir. Bu durum ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan birbirine yakınlaşan ulusal pazarların; dış pazarlara açılmasına ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımına neden olmuştur. Ayrıca bilgi; üretim faktörleri olan doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimciliğe ilave olarak beşinci üretim faktörü olarak kabul edilmiştir. Yoğun bilgi paylaşımı ile ortaya çıkan yeni teknolojik buluşlar sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de yeni turistik ürünlerin üretilmesine neden olmuştur. Özellikle gelişen teknoloji, ulaşım imkânları ve bilgi edinme yolları ile birlikte artık insanlar dünyanın her yanına seyahat edebilir, seyahat edeceğimiz yer ile ilgili bilgileri önceden edinebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla mevcut dünya düzenini radikal bir şekilde değiştiren küreselleşmenin, turizm endüstrisine de radikal etkileri olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda, küreselleşmenin, turizm endüstrisi üzerine etkileri pazarlama karması elemanları açısından incelenmektedir.
 • Öğe
  Müşteri? I?li?şki?leri? Yöneti?mi?nde Bi?lgi? Teknoji?leri? Kullanımının Önemi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2004) İleri, Hüseyin; Sezgin, Mete
  Müşteri ilişkileri yönetimi günümüzde önemi artan bir pazarlama stratejisi ve hatta bir rekabet avantajı haline gelmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminde bilginin sağlanması, kullanılması, müşteriler ve işletmeler açısından önem taşımaktadır. Müşterilerle aktif diyalog, çok yönlü iletişim ve erişim açısından önem taşımasının yanı sıra; müşteri, işle ilgili değer yaratılmasında işbirlikçi olmaya da başlamıştır. Müşterinin verdiği geri bildirimi değerlendiren üretici de mamul üretimini, ve hizmet sunumunu bu doğrultuda yönlendirmektedir. İşletmelerin müşterilerle ilgili, bilgi toplaması, analiz etmesi, veri tabanı oluşturması, bilgi teknolojileri ile gerçekleştirilmekte ve rekabet avantajı yaratılmaktadır
 • Öğe
  Örgütlerde I?nançlar-Tutumlar Tutumların Ölçüm Yöntemleri? ve Uygulama Örnekleri? Bu Yöntemleri?n Değerlendi?ri?lmesi?
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Çöllü, E. Fazıl; Öztürk, Yunus Emre
  Dünyada insanlar devamlı olarak çevrelerini algılamakta, karşılaştığı kişi, olay, fikir, ülke, bitki vs. hakkında bilgi toplamakta ve topladığı bu bilgilere dayanarak düşünce, inanç ve değerler oluşturmaktadır. İnsanlar oluşturulan bu düşünce, inanç ve değerlerin etkisinde kalarak karşılaştığı canlı ve cansız nesnelere karşı farklı davranmaktadır. İlk karşılaşılan durumdan farklı olarak davranma söz konusu olduğu zaman tutum oluşmuş demektir. Tutum kavramı kadar tutumların ölçüm yöntemleri de önemlidir. Çünkü insanların inanç ve tutumları önceden bilinirse, davranışları da önceden kestirilebilir ve düzeltilebilir. Ancak bütün sosyal ve psikolojik değişkenlerin ölçülmesinde olduğu gibi tutumların ölçülmesinde de zorluk ve belirsizliklerle karşılaşılır. Tutumlar ya bireyin davranışlarına veya o anki yaşantısına bakılarak ölçülmeye çalışılır.
 • Öğe
  Antalya Bölgesi?ndeki? Konaklama I?şletmeleri?ni?n I?nternetteki? Faali?yetleri? Üzeri?ne Bi?r Uygulama
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Karaman, Abdullah; Haşıoğlu, Selçuk Burak
  Günümüzde, ülkemizin dünya turizmi alanında artan talebi ve değişiklik ihtiyacını karşılayabilme açısından, birçok ülkeye göre önemli sayıda üstünlükleri bulunmaktadır. Gerek doğal ve tarihi, gerekse kültürel zenginlikleri ile Türkiye sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil, dünyanın hemen tüm bölgelerindeki ülkelerle rekabet edebilecek bir turizm potansiyeline sahiptir. Ne var ki, Türkiye bu potansiyelinin henüz çok az bir kısmını değerlendirebilmektedir. Günümüz şartlarında bu fırsatları avantaja dönüştürebilmek için bilgi teknolojilerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin turizm cenneti olarak ifade edilen Antalya Bölgesi'ndeki konaklama işletmelerinin İnternetteki faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araştırma yapılmıştır. Genel olarak uygulamaya dayalı olarak hazırlanan bu çalışma, Antalya ve çevresindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerin ve birinci sınıf tatil köylerinin' Web sayfalarını değerlendirmeyi hedef almaktadır. Değerlendirmeler sırasında birçok işletmenin ilginç ve iyi uygulamaları olduğu gözlenirken, bazı büyük konaklama işletmelerinin de beklenmedik düzeyde yetersiz Web sayfaları olduğu tespit edilmiştir. Amatörce hazırlanmış olan bu sayfalar, her ne kadar işletmenin bugünkü durumunu etkilemiyor olsa da gelecekte bu durumdan etkilenmemeleri kaçınılmazdır.
 • Öğe
  Örgütlerde İkna
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Summak, M. Erhan; Çöllü, E. Fazıl
  Organization is a planned, rational, coordinated constitution where people strive for a common objective under authority and responsibility hierarch. The key concepts of this unity are "common objective", "division of labor" and "authority and responsibility hierarch. The formation of organization depends on people and people need the organization to realize their objectives. However the organization itself is a different constitution other than the people those form the organization. The organization that has a complex structure creates communication channels in accordance with its structure and enables interaction. Under the popular culture literature, persuasion could be defined as "conviction of an idea, reconciliation or getting somebody agree something". As being a social being, people communicate continuously. People communicate under certain for different reasons such as getting information, informing, expressing ideas and emotions. It could be claimed that the common point in the communication definitions is persuasion. Moreover communication is based on persuasion and in this sense, communication evaluated as a persuasion process.
 • Öğe
  Bi?lgi? Kavramı ve Bi?lgi?ye Dayalı Organi?zasyonlarda Bi?lgi? Si?stemleri?
  (Selçuk Üniversitesi, 2006) Karaman, Abdullah; Haşıoğlu, Selçuk Burak
  Bilgi toplumu, bilginin kavramsal ve organizasyon olarak yeniden yapılanmasında önemli rol oynamıştır. Günümüzde bilgi kavramı, daha geniş bir yapıya bürünerek örgütlerin etkili silahı konumuna gelmiştir. Bilgiye dayalı organizasyon ise yalın yönetim anlayışı içerisinde; alanında uzmanlaşmış bilgi işçilerinin çalışmasını ve bilginin en verimli şekilde kullanılmasını hedef alır. Küresel rekabette varolma amacı taşıyan organizasyonlar bilginin önemini kavramalıdırlar. Çünkü günlük yaşamın ötesinde işlevsel ve güçlü örgütler baş döndüren değişimin hızı karşısında ürettikleri sistemli ve orijinal bilgi ile ayakta kalabileceklerdir. Bu çalışmada gelecekte varolmak isteyen örgütler için temel olarak bilgi, bilgi sistemleri, bilgiye dayalı organizasyonların özellikleri ve yöneticilerin yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.
 • Öğe
  I?nanç Turi?zmi? Kapsamında Di?nlerde Seyahat
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Kaynak, İ. Hakkı; Sezgin, Mete
  İnsanla birlikte var olan din ve bunun yayılması için dini amaçlı geziler hep var olmuştur. Dini seyahatlerin ortaya çıkışına neden olan peygamberlerin din büyüklerinin yaşadıkları yerler ve buralarda meydana gelen kutsal mekanlar olmuştur. İkinci neden insanlar hem dinin gereğini hem de kutsal yerde yaşamış din büyüklerinin kabirlerini ziyaret etmek, üçüncü neden bu geziyle birlikte din büyüklerinin anılarıyla yaşamak yatmaktadır. Özellikle bu gezilerin arka planında duran en önemli şey, dini duygunun yeniden canlanmasını ve insanlarla kültürel ticari ilişkilerin meydana gelmesini sağlamaktır
 • Öğe
  Entellektüel Sermayeni?n Fi?rmalarin Pi?yasa Değerleri? Üzeri?ndeki? Etki?si?
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Akmeşe, Halil
  Günümüz ekonomi anlayışında bilgiye ve bilgi tabanlı varlıklara verilen önemin artması sonucu entellektüel sermaye ve entellektüel sermayenin değerlemesinin önem kazanması ve bu konuda yapılmış çalışmaların az oluşu, bu çalışmanın konu edilmesinin temel sebebidir. Çalışmada entellektüel sermayenin unsurları şimdiye kadar yapılan çalışmalar ışığında tanımlanmaya çalışılmış ve bu unsurların firmalar açısından önemi irdelenmiştir. Entellektüel sermayenin firmaların piyasa değeri üzerindeki etkisi değerlendirilmeye çalışılmış ve Dow Jones Sinai endeksinde yer alan firmaların 1920-2000 yılları arasında gerçekleşen piyasa değeri defter değeri ortalama oranları yorumlanmıştır. Ayrıca IMKB'de işlem gören firmalar incelenerek entelektüel sermayenin bu firmaların piyasa değeri/ defter değeri oranları analiz edilmiştir.
 • Öğe
  Kamu ve Özel Sektörde Halkla I?li?şki?ler (Karşilaştirmali Bi?r Çalışma)
  (Selçuk Üniversitesi, 2008) Summak, M. Erhan
  Özel ve kamu kuruluşlarındaki gelişim ve değişme ülkemizde ilgiyle takip edilirken aynı bağlamda Konya'da da bu süreç ilgiyle takip dilmektedir. Siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullardaki değişim ve gelişmeler önce kamu yönetiminde sonrada özel sektörde, halkla ilişkiler uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kamu yönetiminin hemen hemen bütün kurumlarında uygulanan halkla ilişkiler, tüm özel kuruluşlar içinde yaşamsal bir önem kazanmaktadır. Büyük ve özel kuruluşların tümünde halkla ilişkiler birimlerine ve çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler, işletmenin önemli fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Belirli boyutlara gelmiş her işletmenin bünyesinde halkla ilişkiler bölümünü ve burada çalışan uzman elemanları görmekteyiz. Artık işletmeler kamuoyunu olumlu yönde etkilemek ve kalıcı izler bırakmak peşindedirler.