Evaluation of Sympathetic Response in Cases With Failed Back Surgery Syndrome

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objectives: The aim of this study was to investigate whether sympathetic skin response (SSR) was affected in cases with failed back surgery syndrome (FBSS). Methods: Twenty-nine cases admitted to our department and diagnosed as FBSS were recruited for the study. All the cases had back, leg or back and leg pain in the months or in one year following spinal surgery. The control group consisted of 13 healthy hospital personnel. Electrophysiologic nerve conduction studies and SSR recordings were applied on the symptomatic side (29 legs) in study cases and both sides (26 legs) in the control group. SSRs of the study group were compared with those of the sex-, body mass index- and age-matched control group of 13 people. Patients having peripheral nerve entrapment syndromes, peripheral vascular disease, neurologic or psychiatric disease, alcoholism, or drug abuse were excluded from the study. Pain intensity was recorded by visual analog scale (VAS) and depression was recorded by Beck Depression Inventory (BDI). Results: Latency duration in SSR in the study group was significantly higher (p=0.006) when compared with the healthy controls. There was no SSR in 4 patients and there was a positive correlation between BDI and SSR (r=0.46). Conclusion: It was concluded that the sympathetic nervous system is affected in FBSS patients with changes in SSR, and that the dysfunction of the sympathetic nervous system may contribute to the intensity and chronicity of pain states in this group of patients.
Amaç: Bu çalışmada, başarısız bel cerrahisi sendromlu (BBCS) olgularda sempatik sinir sisteminin etkilenip etkilenmediği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Polikliniğimize başvuran ve BBCS tanısı konulan 29 hasta çalışmaya alındı. Tüm olguların bel operasyonu sonrası bir yıl veya aylar içerisinde başlayan, bel, bacak veya bel-bacak ağrısı vardı. Kontrol grubu ise 13 sağlıklı hastane personelinden oluşturuldu. Elektrofizyolojik sinir iletim çalışmaları ve sempatik deri yanıtı (SDY) ölçümleri hasta grubun semptomatik olan (29 bacak) ve kontrol grubunun ise her iki bacağında (26 bacak) yapıldı. Hasta grubunun SSR değerleri cinsiyet ve yaşları eşleştirilmiş 13 sağlam kontrol grubunun SSR değerleri ile karşılaştırıldı. Periferik sinir sıkışması, periferik dolaşım yetersizliği, nörolojik veya psikiyatrik hastalıklar, alkol veya kötü ilaç kullanımı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalarda ağrı şiddeti Visuel Analog Skala (VAS) ile ve depresyon varlığı Beck Depresyon İndeksi (BDİ) ile araştırıldı. Bulgular: Sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında, SDY elde edilen latans sürelerinde hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p=0.006). BBCS’li hastaların 4’ünde SDY alınamadı ve BDİ ile SDY’nin arasında pozitif korelasyon belirlendi (r=0.46). Sonuç: Başarısız bel cerrahisi sendromlu hastalarda sempatik sistemin etkilendiği, SDY değişikliklerin olduğu saptandı. Sempatik sinir sistemi tutulumunun BBCS’de görülen kronik ağrı gelişimine katkıda bulunabileceği düşünüldü.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Chronic pain, Failed back surgery syndrome, Low back pain, Sympathetic skin response, Kronik ağrı, başarısız bel cerrahisi sendromu, bel ağrısı, sempatik deri yanıtı

Kaynak

Ağrı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q3

Cilt

21

Sayı

1

Künye

Şahin, N., Müslümanoğlu, L., Karataş, Ö., Çakmak, A., Özcan, E., Berker, E., (2009). Evaluation of Sympathetic Response in Cases With Failed Back Surgery Syndrome. Ağrı, 21(1), 10-15.