Dede Efendi’nin Yürük Semâîlerinin Usûl-Arûz Vezni ilişkisi yönünden incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dinî ve dindışı formlarda eserler bestelemiş olan klâsik mûsıkîmizin en büyük bestekârlarından Dede Efendi’nin “Yürük Semâî” formunda 24 eseri bulunmaktadır. Dede Efendi’ye ait “Yürük Semâî” formundaki 24 eserin usûl-arûz vezni ilişkisi makalenin konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, aynı usûl ve arûz kalıplarıyla bestelenmiş eserlerin usûl-arûz vezni ilişkisi yönün- den uyumunun incelenmesi ve “Yürük Semâî” usûlü ile bestelenen eserlere ait güftelerde en çok hangi arûz kalıbının hangi şekillerde kullanıldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. “Yürük Semâî” formunun Dede Efendi’ye ait örneklerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden nasıl bir dağılım gösterdiği mevcut notalardan incelenmiş ve güfteler hazır usûl şablonlarına heceler halinde yerleştirilerek sunulmuştur. Çalışma sonucunda; aynı usûllerle bestelenen aynı vezindeki güftelerin hece dağılımlarının da büyük ölçüde aynı olduğu sonucuna varılmıştır.
There are 24 works written in Yürük Semai form by Dede Efendi, one of the most important composer of Turkish Classical Music with his religious and secular studies. The aim of this study is to analyse Dede Efendi’s 24 works written in Yürük Semai form in the aspect of relation with pattern and Aruz rhythm. In this study, the harmony of the works that are composed of the same pattern and aruz rhythm is studied and which aruz rhythm is mostly used in which shape in the lyrics that have the same pattern are analysed. The examples of Yürük Semai form that belongs to Dede Efendi are studied in the aspect of the distrubition of pattern and aruz rhythm by the help of the existing musical note and lyrics are presented in available face mould through syllable. In the end of the study; it is found out that lyrics that are in the distrubition of the syllables of the lyrics that have the same pattern and same rhythm are generally same.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye

Çıpan M., Karaman S. (2010). Dede Efendi’nin Yürük Semâîlerinin Usûl-Arûz Vezni ilişkisi yönünden incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28( ), 485-522.